APVĀRSNIS 2020

APVĀRSNIS 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Pateicoties tai, būs iespējams vairāk izrāvienu, atklājumu un unikālas pieredzes gūšanas, iedzīvinot tirgū lieliskas idejas, kas radušās laboratorijās.

Projekta mērķis: izstrādāt plāksteri (uzlīmi) ādai, kurā iestrādāti sensori un kas paredzēts aktīvas tuberkulozes noteikšanai.

Īstenošanas periods: 01.01.2019.– 30.06.2022.

Identifikācijas Nr.: 824270

Kopējais finansējums: 484 375 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē

Projekta mērķis: atjaunotā  Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā ieviešana praksē, veidojot inovatīvu apmācību programmu zinātniekiem un mācību materiālus apmācību programmām. 

Īstenošanas periods: 01.06.2018.–30.11.2021.

Identifikācijas Nr.: 787580

Kopējais finansējums: 74 090 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. sc. soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē

Projekta mērķis: novērtēt un optimizēt FIND / Cepheid Xpert prototipa testu TB un rifampicīna rezistences noteikšanai, ņemot vērā operatīvās piemērotības un klīnisko darbību.

Īstenošanas periods: 01.12.2017.–30.05.2020.

Identifikācijas Nr.: 768889

Kopējais finansējums: 307 617 EUR

Zinātniskais vadītājs: Ģirts Šķenders

Vairāk informācijas skatīt projekta aprakstā.

Projekta mērķis: meklēt jaunas slimību un paaugstināta riska stāvokļu noteikšanas iespējas, izmantojot gaistošo vielu noteikšanu izelpojamajā gaisā. 

Īstenošanas periods: 15.02.2015.–14.02.2019.

Identifikācijas Nr.: 644031

Kopējais finansējums: 599 250 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē.

Projekta mērķis: līdzorganizēt un apmeklēt semināru Tībingenes Universitātē un sagatavot turpmāko projektu ES ietvarprogrammai Horizon 2020. Turpmākais projekta mērķis būs instrumenta izstrāde adipozitātes profilakses pasākumu sistemātiskai ētiskai analīzei.

Īstenošanas periods: 15.06.2017.–15.10.2017.

Identifikācijas Nr.: ZD2017/20403

Zinātniskais vadītājs: Dr. sc. soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas tīmekļvietnē

Pētījuma mērķis: attīstīt un validēt jaunu, neinvazīvu, viegli lietojamu un izmaksās efektīvu metodi kuņģa un kolorektālā vēža un pirmsvēža stāvokļu skrīningam un agrīnai diagnostikai.

Īstenošanas periods: 01.07.2014.–30.06.2017.

Identifikācijas Nr.: ZD2014/2914

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt kopsavilkumā

 

Projekta mērķis: apvienot projekta partneru zināšanas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi vēzi pārcietušajiem pacientiem.

Īstenošanas periods: 27.11.2019.–28.02.2023.

Identifikācijas Nr.: 875406

Kopējais finansējums: 215 875 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē.

Projekta galvenais mērķis: nodrošināt koncepcijas pierādījumu, ka izelpotā gaisā radītā matemātiskā signālu kombinācija no jaunajiem sensoriem var identificēt kuņģa vēzi un pirmsvēža bojājumus. Otrs VOGAS projekta būtisks mērķis: radīt jaunas zināšanas par GOS (gaistošo organisko savienojumu) izcelsmi, mehānismiem un pielietojumu, kas potenciāli varētu kalpot kuņģa vēža skrīningam, analizējot izelpoto gaisu. 

Īstenošanas periods: 01.01.2019.–31.12.2021. 

Identifikācijas Nr.: 824986

Kopējais finansējums: 51 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē.

 

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir viens no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, kas dod ieguldījumu gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē, kā arī ir vērsts uz to, lai pastiprinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju ES reģionos un pilsētās. ERAF izveidots 1975. gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

Projekta mērķis: kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšana, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni. GISTAR pētījums finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184.

Īstenošanas periods: 01.04.2019.– 21.03.2022.

Identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/18/A/184

Kopējais finansējums: 648 648 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē

Īstenošanas periods: 01.07.2021.–30.11.2023.

Identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/035.

Kopējais finansējums: 540 540 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta kopsavilkumā
 

Projekta mērķis: portatīva ekspresanalizatora izstrāde kuņģa vēža skrīningam, lai noteiktu kuņģa vēzi un pirmsvēža stāvokļus, izmantojot nanosensoru tehnoloģiju, kas nosaka izelpas gaistošās organiskās vielas (GOV). Projekts veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.2.1.2. Pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros. 

Īstenošanas periods: 01.02.2018.–28.09.2021.

Identifikācijas Nr.: KC-PI-2017/75

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta kopsavilkumā

Projekta mērķis: izstrādāt uz taksonomiju balstītu klasifikācijas pieeju medicīnas un bioloģijas datu analīzei un zināšanu atklāšanai, kas kalpos par veidu, kā efektīvi analizēt liela apjoma datus medicīnā. Projekts finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 2. kārta" ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/270.

Īstenošanas periods: 18.12.2018.–31.12.2021.  

Identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/2/18/270

Kopējais finansējums: 133 805,88 EUR 

Zinātniskais vadītājs: Dr. sc. ing. Inese Poļaka

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē

Projekta līdzfinansējums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Īstenošanas periods: 30.01.2020.–31.12.2020.

Identifikācijas Nr.: SL/1.5/2019

Kopējais finansējums: 30 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta kopsavilkumā

Projekta mērķis: rūpnieciskā pētījumā novērtēt H.pylori eradikācijas ilgtermiņa ietekmi uz kuņģa zarnu trakta (GIT) mikrobiomu, izprast tās ietekmi uz paplašināta spektra b-laktamāzes (ESBL) kodējošo gēnu dažādību un izplatību un radīt izmaksu efektīvu ESBL skrīninga testa prototipu. Projekta izpildes gaitā iegūtie rezultāti uzlabos mūsu izpratni par antibiotiku ilglaicīgo ietekmi uz kuņģa zarnu traktu un antibiotiku rezistences izplatību un veicina Latvijas H.pylori eradikācijas stratēģijas izstrādi. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un atbilst Medicīniskas biotehnoloģijas nozarei. Tas tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā un Latvijas Universitātē. Projekts veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Īstenošanas periods: 01.03.2017.–29.02.2020.  

Identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/272

Kopējais finansējums: 648 648 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. biol. D. Fridmanis

Sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē

Projekta mērķis: kuņģa mikrobioma radīto gaistošo savienojumu, mikrobioma izmaiņu ietekmes un izelpas marķieru izpēte agrīnai kuņģa vēža atklāšanai. Projekts finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 3. kārta" ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/495.

Īstenošanas periods: 01.05.2020.–31.04.2023.  

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/495

Kopējais finansējums: 133 805,88 EUR 

Zinātniskais vadītājs: Ph.D. Manohar Prasad Bhandari

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LU Efektīvas sadarbības projekts, sadarbībā ar SIA AHL.

Īstenošanas periods: 05.09.2019.–30.08.2021.

Identifikācijas Nr.: 6012-A53/65

Kopējais finansējums: 140 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: prof. Sergejs Isajevs

LU Efektīvas sadarbības projekts, sadarbībā ar SIA AHL.

Īstenošanas periods: 24.07.2017.–30.06.2019. 

Identifikācijas Nr.: ZD2017/20444

Kopējais finansējums: 140 000  EUR

Zinātniskais vadītājs: prof. Sergejs Isajevs

(Projekta "Biomarķieru un dabas vielu izpēte akūtu un hronisku slimību diagnostikai un personalizētai ārstēšanai" apakšprojekts)

Projekta virsmērķis: nodrošināt Latvijas Universitātes vadošo un koordinējošo vietu starptautiskos gastrointestinālo audzēju prevencijas pētniecības konsorcijos Eiropā.

Projekta konkrētais mērķis: attīstīt Latvijas Universitātes pētnieku kompetences un kapacitātes biomarķieru pētījumu jomā onkoloģijā, infekciju slimībās (t. sk. sepse, tuberkuloze), preventīvajā medicīnā (t. sk. GISTAR populācijas pētījums). Projekta realizēšana cieši saistāma gan ar akadēmisko darbu (diplomdarbi, maģistra darbi, doktora darbi), gan arī citiem pētījumiem, tostarp Valsts Pētījumu programmu Biomedicīna 2014-2017, H2020 projektu Sniffphone u. c. Projekta realizācijas rezultātā – papildus projektu pieteikšana un finansējums piesaiste, kā arī Latvijas Universitātes atpazīstamības celšana un sadarbības paplašināšana, projektu turpinājuma sekmīga nodrošināšana.

Īstenošanas periods: 01.01.2016.–31.12.2018.

Projekta vadītājs: Dr. habil. med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Apakšprojekta vadītājs: Dr. med. prof. Mārcis Leja

Projekta konkrētais mērķis:  attīstot sadarbību starptautiskos projektos, paaugstināt Latvijas Universitātes pētniecības kompetences gastrointestinālo audzēju prevencijas jomā, piesaistīt papildus starptautiskus projektus aktivitāšu realizēšanai Latvijā. Projekta aktivitātes plānotas, attīstot sadarbību gan ar plaši starptautiski atzītiem pētniecības centriem un starptautiskām organizācijām projekta pieteikuma jomā, gan arī ar pētniecības organizācijām bijušajās padomju valstīs. Paralēli – sadarbības attīstīšana arī ar komersantiem. Papildu sadarbības attīstīšanai tiek stiprināta Latvijas Universitātes pētnieku grupu atpazīstamība starptautiskajā telpā, veicot KPMI realizēto projektu reģistrēšanu starptautiskās datu bāzēs (tādās kā ClinicalTrials.gov). Projekta realizācijas rezultātā – starptautisku projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana, sadarbības līgumu slēgšana ar pētniecības organizācijām un komersantiem. Starptautiska darba semināra organizēšana Rīgā, kā arī apmaiņas vizītes, atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem. Projektā iesaistīti LU vadošie pētnieki, pētnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti. Realizācijai īpaši piesaistīti eksperti ar starptautisku pieredzi epidemioloģiskos jautājumos. Papildu Latvijas Universitātes ieguldījumam notiek līdzekļu piesaiste no starptautiskajiem partneriem.

Īstenošanas periods: 01.01.2017.–31.12.2017.

Projekta vadītājs: Dr. med. prof. Mārcis Leja

VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS

VPP – Valsts pētījumu programma atbilstoši 2005. gada 19. maija Zinātniskās darbības likuma 35. panta 1. daļai ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

Projekta mērķis: identificēt SARS-CoV-2 infekcijas izraisītos sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē uzņēmību pret vīrusu, slimības gaitu un iznākumu, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti. Projekts finansēts no VPP (Valsts pētījumu programmas). Projekta Nr. VPP-COVID-2020/1-0023.

Īstenošanas periods: 01.07.2020.–31.12.2020. (pagarināts līdz 31.03.2021.)

Identifikācijas Nr.: VPP-COVID-2020/1-0023

Kopējais finansējums: 497 580 EUR (tajā skaitā LU KPMI finansējums 49 980 EUR)

Projektu vadība: Rīgas Stradiņa universitāte

LU KPMI atbildība: 8. darba pakotne 

Vairāk informācijas skatīt projekta kopsavilkumā.

Projekta mērķis: pamatojoties uz Latvijas situācijas analīzi, izstrādāt praktisku pieeju sabiedrības veselības un medicīniskiem pasākumiem ar mērķi mazināt kuņģa vēža izraisīto mirstību un ar to saistīto riska faktoru un pirmsvēža stāvokļu negatīvo ietekmi.

Īstenošanas periods: 01.01.2017.–31.12.2017.

Programmas vadītājs: Dr. med. Valdis Pīrāgs

Projekta vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LZP – Latvijas Zinātnes padome ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Projekta mērķis: kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšana, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni. Projekts finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes padome. Projekta Nr. lzp-2018/1-0135. 

Īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.08.2021.

Identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0135

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē.

 

Projekta mērķis: veicināt ētiski un sociāli atbildīgu pētniecības biobanku pārvaldības izveidi Latvijā, balstoties uz sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīzi. Projekts finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes padome. Projekta Nr. lzp-2018/2-0171.

Īstenošanas periods: 01.12.2018.– 30.11.2020.

Identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-01710

Kopējais finansējums: 200 000 EUR

Projekta vadītāja: Asoc. prof. Signe Mežinska

Projekts finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes padome. Projekta Nr. lzp-2018/2-0228.

Īstenošanas periods: 01.12.2018.–30.11.2020.

Identifikācijas Nr.: LZP2018/29

Kopējais finansējums: 200 000 EUR

Projekta vadītāja: Ilze Kikuste

Īstenošanas periods: 01.03.2013.–31.12.2016.   

Projekta vadītājs: Dr. med. Mārcis Leja

CITI

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieku grupa – Līva Anspuka, Ilze Birka, Lelde Cīrule-Dambe, Liene Sondore – Dr. med. dietoloģes Daigas Šantares vadībā ir izveidojusi bukletu, kurā Latvijas apstākļiem adaptēti praktiski Ziemeļvalstu diētas (The Nordic diet) ieteikumi. Šo diētas veidu, līdzās Vidusjūras diētai, Pasaules Veselības organizācija iesaka kā veselīgu, pilnvērtīgu diētu neinfekcijas slimību profilaksei. Bukletā iekļautas vairākas daļas – produktu pārskats, ieteikumi produktu pagatavošanai, kā arī ēdienkartes piemēri.

Ziemeļvalstu diētas rekomendācijas buklets lejuplādēšanai.