Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts veic pētījumus un realizē projektus klīniskās medicīnas nozarēs, t.sk. onkoloģijas, mikrobioma un infekcijas izpēti (sepse, tuberkuloze u.c.), pētījumus internās medicīnas un ķirurģiskās patoloģijas jomā, laboratorijas medicīnā un vizuālajā diagnostikā, kā arī citās dabas zinātnēs; sabiedrības veselības un slimību profilakses jomā, populācijas, skrīninga un intervences pētījumus.

VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA

VPP - Valsts pētījumu programma, atbilstoši 2005. gada 19. maija Zinātniskās darbības likuma 35. panta 1. daļai, ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

VPP biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā - "BioMedPharm"

WP7: Jaunu vēža diagnostikas un ārstniecības metožu izstrāde (koordinē BMC)

WP8: Uz lieliem datiem balstītu precīzijas medicīnas risinājumu ieviešana (koordinē BMC)

Īstenošanas periods: 01.12.2022. - 30.11.2024.

Identifikācijas Nr.: VPP 2022/32

Kopējais finansējums: 243 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: Mārcis Leja

FUNDAMENTĀLO UN LIETIŠĶO PĒTĪJUMU PROJEKTI

VPP - Valsts pētījumu programma, atbilstoši 2005. gada 19. maija Zinātniskās darbības likuma 35. panta 1. daļai, ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

Projekta mērķis: noskaidrot kā iespējams praktiski pielietot ekstracelulāro vezikulu miRNS ekspresijas profilu kā ļaundabīga procesa biomarķieri klīnisko lēmumu pieņemšanā, kombinējot riska faktorus, klīniskos un ģenētiskos datus, tālāk virzoties uz mazāk invazīvu plaušu vēža diagnostiku..

Īstenošanas periods: 01.04.2023. – 31.03.2026.

Identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0410

Kopējais finansējums: 300 000,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 240 000,00 EUR

Zinātniskais vadītājs: Alvils Krams

APVĀRSNIS 2020

APVĀRSNIS 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Pateicoties tai, būs iespējams vairāk izrāvienu, atklājumu un unikālas pieredzes gūšanas, iedzīvinot tirgū lieliskas idejas, kas radušās laboratorijā.

ROSiE – Atbildīga atvērtā zinātne Eiropā


ROSiE projekta mērķis ir analizēt atvērtās zinātnes ētiskos aspektus un izstrādāt praktiskus instrumentus, lai iedzīvinātu pētniecības ētikas principus atvērtajā zinātnē un amatierzinātnē.

Īstenošanas periods: 01/03/2021 - 01/02/2024  

Identifikācijas Nr.: 101006430

Kopējais finansējums: 184 740 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas projekta tīmekļvietnē

APVĀRSNIS EIROPA

Apvārsnis Eiropa ir ES pētniecības un inovācijas (P&I) programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpinās iepriekšējo programmu Apvārsnis 2020.  Apvārsnis Eiropa ietvaros pētniecībai un inovācijai paredzēts novirzīt 95,5 mljrd. EUR. Programmas fokusā būs Eiropas integritātes stiprināšana, klimata pārmaiņu jautājumu risināšana un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, un Eiropas globālās konkurētspējas sekmēšana. Viens no galvenajiem programmas Apvārsnis Eiropa horizontālajiem principiem būs Atvērtās zinātnes princips ar mērķi veicināt sameklējamu (findable), pieejamu (accessible), atkalizmantojamu (reusable) un savstarpēji savietojamu (interoperable) (apvienoti– FAIR) datu plašu izmantošanu. Ir izvirzītas 5 misiju tematiskās jomas:  Pielāgošanās klimata pārmaiņām, ieskaitot sociālo transformāciju; Vēzis; Veselīgi okeāni, jūras, piekrastes un iekšzemes ūdeņi; Klimatneitrālas un viedas pilsētas; Augsnes veselība un pārtika.

LUCIA - Ar plaušu vēzi saistīto riska faktoru un to ietekmes izpratne
Projekta mērķis ir uzlabot plaušu vēža agrīnu diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, īpašu uzmanību pievēršot retāk sastopamiem plaušu vēža paveidiem. Konsorcija darba rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas agrīnas diagnostikas programmai un metodes efektīvai plaušu vēža novēršanai.

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2023. līdz 31.12.2026.

Projekta identifikācijas numurs: 101096473

Projekta kopējais finansējums:

Zinātniskais vadītājs: Alvils Krams

Vairāk informācijas projekta tīmekļvietnē

LUCIA norisi vada Izraēlas Tehnoloģiju intsitūts Technion

Projekta FAMILY mērķis ir izpētīt bioloģiskos mehānismus, kas ir pamatā garīgo saslimšanu riska pārmantošanai ģimenē, noskaidrot, kā noturības faktori samazina riska faktorus, un izpētīt garīgo slimību riska prognozēšanas sociālās un ētiskās sekas. Tādējādi projekts FAMILY uzlabo garīgo slimību pacientu un viņu tuvinieku dzīvi, piedāvājot jaunus garīgo slimību riska un noturības prognozēšanas rīkus. Šāda prognozēšana ļauj savlaicīgāk atklāt potenciālos riskus saslimt ar garīgām slimībām un sniegt atbalstu ģimenēm.

KPMI pētnieku grupa FAMILY projektā vada un sadarbībā ar konsorcija partneriem īsteno 8. darba pakotni “Starppaaudžu garīgo slimību pārneses riska un prognozēšanas ētiskie aspekti un sociālās sekas”.

Īstenošanas periods: 01.01.2022. - 30.09.2027.

Identifikācijas Nr.: 101057529

Kopējais finansējums: 483 781 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas­­ projekta tīmekļvietnē

BEYOND projekta galvenais mērķis ir rūpīgi izpētīt un uzlabot individuālos un institucionālos pienākumus pētniecības ētikas veicināšanā.

Projekta konsorcijs izstrādā kopīgi veidotus, vajadzībās un gadījumos pamatotus un labākajās praksēs balstītus pasākumus, kuru mērķis ir iesaistīt, vadīt un izglītot ar pētniecību saistītās ieinteresētās personas, izmantojot norādījumus un izglītojošus instrumentus. BEYOND pētniecības ētikas jautājumus skata no ekosistēmiskas perspektīvas, kur vērā ņemti dažādi atbildības līmeņi un ietekme - gan pētnieku, gan citu iesaistīto pušu. Šī pieeja bagātina līdzšinējo vienkāršoto pieeju pētniecības ētikas pārkāpumiem kā viena indivīda atbildībai, kas pārsvarā veido patlaban pastāvošās stratēģijas pētniecības ētikas pārkāpumu novēršanai.

Projekta īstenošanas periods: 01.1.2023. līdz 31.12.2025. (24 mēneši)

Projekta identifikācijas numurs: 101094714

Projekta kopējais finansējums: EUR 97 500

Zinātniskais vadītājs: Signe Mežinska

Vairāk informācijas projekta tīmekļvietnē

REBALANCE - Fokusētas ultraskaņas mediētas smadzeņu tīrīšanas mehānismi ar uzlabotu mehanosensāciju

Fokusēta ultraskaņa (FUS) ir neinvazīva, jauna tehnoloģija, ar potenciālu Alcheimera slimības ārstēšanā. REBALANCE projekta mērķis ir izpētīt molekulāros mehānismus, kas ir pamatā FUS mediētai smadzeņu tīrīšanai un terapeitiskajai efektivitātei Alcheimera slimības gadījumā. Cilvēka šūnu modeļu un jaunāko dzīvnieku modeļu kombinācija ļaus savienot pirmsklīnisko pētījumu rezultātus ar klīniskajiem datiem un atrast biomarķierus, kas liecina par terapeitisko ieguvumu. Padziļināta ētisko problēmu analīze ļaus REBALANCE konsorcija ietvaros apzināt ētiskās problēmas pētniecības un attīstības procesā dažādu ieinteresēto pušu skatījumā, līdz minimumam samazināt ētiskos riskus un iesaistīt dialogā pacientu organizācijas. Apvienojot šos centienus, ir plānota efektīva preklīnisko rezultātu klīniskā translācija, kas dos iespēju ieviest efektīvākas metodes Alcheimera slimības pacientu ārstēšanai. KPMI pētnieku grupa vada un sadarbībā ar konsorcija partneriem īsteno REBALANCE projekta 6. darba pakotni “Ētisko risku kartēšana”.

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2023. - 31.12.2026.

Projekta identifikācijas numurs: ES RTD/2023/22

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.soc. Signe Mežinska

ES misija paredz attīstīt dažādus vēža profilakses un ārstniecības aspektus, lai līdz 2030. gadam maksimāli uzlabotu 3 miljonu cilvēku – vēža pacientu un viņu līdzcilvēku - dzīves.

Projekta īstenošanas periods: 01/05/2023-30/04/2026

Projekta identifikācijas numurs: ZD2023/21497

Projekta kopējais finansējums: 53 375 EUR

Zinātniskais vadītājs: Ilze Eņģele

AIDA ir multidisciplinārs, ar mākslīgā intelekta palīdzību veidots asistēšanas rīks, kas palīdz ārstiem diagnosticēt priekšvēža iekaisumu, piedāvā personalizētas terapeitiskās stratēģijas medicīniskajai ārstēšanai, kā arī sniedz personalizētus ieteikumus pacientu veselības stāvokļa uzraudzībai, veicinot kuņģa vēža profilaksi.

Vairums saslimstības ar kuņģa vēzi gadījumu tiek atklāti vēlā stadijā – kad pacienta dzīvildze tiek prognozēta tikai gada garumā. Potenciālo kuņģa vēža attīstības risku ir iespējams atklāt jau agrīnā tā attīstības posmā, par ko parasti liecina hroniska infekcija ar kuņģī mītošo baktēriju H.pylori. Tas var ievērojami uzlabot pacienta izredzes.

Projekts AIDA sniedz atbalstu ārstiem un pētniekiem, nodrošinot precīzas un automatizētas datu analīzes. Tajā tiek apkopti dažādos avotos pieejamie dati, veidojot plašu virtuālu datu kopu, lai iegūtu "riska vērtējumu" kuņģa vēža gadījumos un atklātu tā attīstības mehānismus.

Vairāk informācijas projekta tīkmekļvietnē

Projekta numurs: ID Nr. 101095359 LU reģ. Nr. ZD2022/21386

Projekta vadošais partneris: FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOSPITAL CLINICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FUNDACION INCLIVA (INCLIVA) (Spānija)

Projekta partneri: LATVIJAS UNIVERSITATE (LU); INSTITUTO DE INVESTIGACAO E INOVACAO EM SAUDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO (I3S); SERVICIO MADRILENO DE SALUD (SERMAS); FUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA (FCRB-CERCA); CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES (CHU-Nantes); LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETO LIGONINE KAUNO KLINIKOS (LSMU); INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL, EPE (IPO Porto); ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM (Erasmus MC); STRATEJAI (Stratejai); DIGESTIVE CANCERS EUROPE DICE (DiCE); IMPERIAL COLLEGE LONDON.

Īstenošanas termiņš: 01.01.2023. – 31.12.2026.

LU kopējais finansējums: 755250,00 EUR

Projekta “Vēža misijas centru izveide: tīkli un sinerģija” (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies - ECHoS) mērķis ir koordinēt un virzīt pētniecības un inovācijas un veselības aprūpes procesus vēža jomā saskaņā ar politikas veidošanas gaitu, kas palīdzētu radīt uz cilvēku centrētas veselības aprūpes un pētniecības sistēmas. Projekta konsorcijā darbojas vairāk nekā 50 valsts, veselības aprūpes, akadēmiskās un nevalstiskās organizācijas no 28 valstīm. Tā ietvaros katrā no šīm valstīm tiks izveidoti Nacionālie Vēža misijas centri, tādējādi procesos un dialogā valsts, reģionālā un nacionālā līmenī iesaistot plašu ieinteresēto pušu loku kā no dažādiem sektoriem.

Latviju projektā pārstāv vairākas organizācijas, piemēram, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Veselības ministrija un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, kas cieši sadarbosies ar konsorcija vadošajiem partneriem un vadošajiem ekspertiem visā pasaulē un Eiropā. Kopīgie centieni palīdzēs koordinēt pētniecības un inovāciju un veselības aprūpes darbību vēža apkarošanas jomā ar politikas veidošanas procesiem, kas vērsti uz cilvēku orientētu veselības aprūpi un pētniecības sistēmām tādos veidos, ko nevar panākt ar atsevišķiem centieniem un sadrumstalotām iniciatīvām.

Projekta mērķis: koordinēt un virzīt pētniecības un inovācijas un veselības aprūpes procesus vēža jomā saskaņā ar politikas veidošanas gaitu, kas palīdzētu radīt uz cilvēku centrētas veselības aprūpes un pētniecības sistēmas

Īstenošanas periods: 01/05/2023 - 01/05/2026 

Identifikācijas Nr.: 101104587

Kopējais finansējums: 6 096 147.50

Zinātniskais vadītājs:

EU4HEALTH

Programma EU4HEALTH (“ES – veselībai”) tika pieņemta, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju un lai Eiropas Savienībā pastiprinātu gatavību krīzei. Pandēmijā izgaismojās valstu veselības aprūpes sistēmu trauslums. Programma palīdzēs risināt veselības jomas problēmas ilgtermiņā, veidojot spēcīgākas, noturīgākas un pieejamākas veselības aprūpes sistēmas. Veselība ir investīcija. Ar 5,3 miljardu eiro budžetu periodā no 2021. līdz 2027. gadam programma “ES – veselībai” sniedz vēl nebijušu finansiālu atbalstu veselības jomai. “ES – veselībai” ir skaidra vēsts, ka sabiedrības veselība ir Eiropas Savienības prioritāte. Programma ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas ieliek pamatus Eiropas veselības savienībai.

Programma “ES – veselībai” ieliks pamatus Eiropas veselības savienībai, investējot neatliekamās veselības prioritātēs:

reakcija uz Covid-19 krīzi un pastiprināta ES noturība pret pārrobežu veselības apdraudējumiem,
Eiropas Vēža uzveikšanas plāns,
ES zāļu stratēģija.

Projekta TOGAS mērķis ir izstrādāt ieteikumus kuņģa vēža skrīninga ieviešanai ES valstīs.

Lai to sasniegtu, viek veikti trīs plaša mēroga pilotpētījumi, ar kuru palīdzību 36 mēnešu laikā tiek attīstīti dažādi kuņģa vēža skrīninga un agrīnas diagnostikas aspekti. Vienlaicīgi tiek izstrādātas arī medicīnas ētikas normām atbilstošas un izmaksu efektīvas vadlīnijas veiksmīga skrīninga ieviešanai.

Tas nepieciešams, jo Eiropā pašlaik trūkst efektīvas kuņģa vēža skrīninga metodes. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka kuņģī mītošās un kuņģa vēža attīstību veicinošās baktērijas Helicobacter pylori izskaušana kuņģa vēža izraisītu nāves gadījumu skaitu varētu samazināt pat par 40%, tāpēc būtiski atrast veidus, kā šo profilaksi realizēt praksē.

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2023. - 28.02.2026.

Projekta identifikācijas numurs: 101101252

Projekta kopējais finansējums: 11 337 063 EUR

Zinātniskais vadītājs: Mārcis Leja

Vairāk informācijas projekta tīmekļvietnē.

LU KPMI projektu realizē sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Projekta identifikācijas numurs: 101079944

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (viens no sadarbības partneriem starptautiskā konsorcijā). Projekta īstenošanas struktūrvienība LU ir Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Projekta vadītājs: Mārcis Leja


Projekta sadarbības partneri: vadošais partneris - Slovēnijas Nacionālais Sabiedrības veselības institūts (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (International Agency for Research on Cancer – IARC, Francija), Nantes universitātes slimnīca (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centrs (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija)

Projekta īstenošanas periods: no 01.11.2022. līdz 30.04.2025. (30 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 500 005.65 EUR (LU daļa, tostarp ES programmas ES – veselībai finansējums 80% - 400 004.52 EUR, nacionālais finansējums 20% - 100 001.33 EUR)

E-pasts saziņai: eurohelican@nijz.si

ICCCS - Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā

Projekta rezultātā tiks veicināta vēža izraisītās mirstības samazināšana, uzlabota vēža reģistrēšana populācijā, panākta visaptveroša vēža aprūpes un pētniecības infrastruktūras / tīklu akreditācija, kā arī uzlabotas krūšu, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmas.

Projekta īstenošanas periods: 14/03/2022-29/02/2024

Projekta identifikācijas numurs: CRA-EPR-2022-5

Zinātniskais vadītājs: Mārcis Leja