2016. gada 31. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Senāts ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) atbalstu pieņēma lēmumu par LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) izveidošanu, lai, pamatojoties uz vairāku gadu veiksmīgām iestrādēm pētniecībā, sekmīgi apvienotu un izmantotu kopīgos resursus.

Institūts uzsāka darbību 2016. gada novembrī, kļūstot par nozīmīgu sadarbības partneri kā Latvijas, tā starptautiskajām vadošajām pētniecības organizācijām.

Pirmajā LU KPMI zinātnieku pilnsapulcē 2017. gada 1. februārī tika ievēlēta institūta Zinātniskā padome. Par Zinātniskās padomes priekšsēdētāju tika izvirzīts un ievēlēts LU Medicīnas fakultātes profesors un RAKUS valdes loceklis Viesturs Boka. No institūta Zinātniskajā padomē ievēlēti seši zinātnieki, un RAKUS valde darbam Zinātniskajā padomē deleģējusi četrus institūta pētniecības jomu ekspertus.

 

Misija, vīzija un vērtības

LU KPMI misija ir indivīdu un sabiedrības veselības uzlabošana zinātniskā izziņas procesa rezultātā.

LU KPMI vīzija ir būt pasaulē un Latvijā atzītai pētniecības organizācijai veselības zinātņu jomā, attīstot nepieciešamos cilvēkresursus, zināšanu pārnesi un biobanku, laboratorijas, informācijas sistēmas u. c. infrastruktūru.

LU KPMI vērtības: būt daļai no LU medicīnas un dzīvības zinātņu saimes; tiekties uz pasaules līmeņa izcilību medicīnas pētījumu jomā, balstot tajā savu attīstību; būt atvērtam partnerim sadarbībā ar Latvijas un pasaules organizācijām, aktīvi inicējot šādu sadarbību; un nodrošināt savu pētnieku akadēmisko brīvību.

 

Institūta mērķauditorija

Bāzes un klīniskās medicīnas zinātniskā kopiena, universitātes un zinātniskie institūti; ārsti un ārstniecības iestādes; Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un to pakļautībā esošās un citas valsts un pašvaldību institūcijas; biofarmācijas, veselības un medicīnas industrija; pacienti, pacientu biedrības un sabiedrība kopumā.

 

Institūta izvirzītie mērķi:

  • fundamentālu un lietišķu pētījumu veikšana sabiedrības veselības un slimību profilakses jomā, t. sk. populācijas pētījumu realizēšana, skrīninga un intervences pētījumu veikšana, ekonomiski pamatotu veselības aprūpes modeļu izstrāde;
  • fundamentālu un lietišķu pētījumu veikšana klīniskās medicīnas nozarēs, t. sk. onkoloģijas, mikrobioma un infekcijas izpēte (sepse, tuberkuloze u. c.), internās medicīnas un ķirurģiskās patoloģijas jomā, laboratorijas medicīnā un vizuālajā diagnostikā, kā arī citās dabas zinātnēs;
  • jaunu zinātnieku izaugsmes sekmēšana Institūta profilējošajās pētniecības nozarēs;
  • jaunu zināšanu gūšana un to izmantošana sabiedrības un ekonomikas attīstības intresēs, atbilstoši LU noteiktajiem prioritārajiem virzieniem dabas un medicīnas zinātnēs.

 

Institūts veic:

  • pētījumus sabiedrības veselības un slimību profilakses jomā;
  • populācijas pētījumus;
  • skrīninga un intervences pētījumus;
  • pētījumus klīniskās medicīnas nozarēs, t. sk. onkoloģijas, mikrobioma un infekcijas izpēti (sepse, tuberkuloze u. c.), pētījumus internās medicīnas un ķirurģiskās patoloģijas jomā, laboratorijas medicīnā un vizuālajā diagnostikā, kā arī citās dabas zinātnēs.