Beyond Bad Apples: Towards a Behavioral and Evidence-Based Approach to Promote Research Ethics and Research Integrity in Europe

BEYOND projekta galvenais mērķis ir rūpīgi izpētīt un uzlabot individuālos un institucionālos pienākumus pētniecības ētikas veicināšanā.

Projekta konsorcijs izstrādā kopīgi veidotus, vajadzībās un gadījumos pamatotus un labākajās praksēs balstītus pasākumus, kuru mērķis ir iesaistīt, vadīt un izglītot ar pētniecību saistītās ieinteresētās personas, izmantojot norādījumus un izglītojošus instrumentus. BEYOND pētniecības ētikas jautājumus skata no ekosistēmiskas perspektīvas, kur vērā ņemti dažādi atbildības līmeņi un ietekme – gan pētnieku, gan citu iesaistīto pušu. Šī pieeja bagātina līdzšinējo vienkāršoto pieeju pētniecības ētikas pārkāpumiem kā viena indivīda atbildībai, kas pārsvarā veido tagad pastāvošās stratēģijas pētniecības ētikas pārkāpumu novēršanai.

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2023.–31.12.2025.

Projekta identifikācijas numurs: 101094714

Projekta kopējais finansējums: 97 500 EUR 

Zinātniskais vadītājs: Dr. sc. soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon Europe ar GA Nr. 101094714 (Oslo Universitāte). Apvienotās Karalistes dalībniekus programmā BEYOND atbalsta UKRI granta numurs 10062742 (Trīspusējais pētījums) un UKRI granta numurs 10067440 (Heriota-Vata universitāte). Izteiktie viedokļi ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības, Pētniecības izpildaģentūras vai UKRI uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde, ne UKRI nevar būt par tiem atbildīgi.