REBALANCE – Fokusētas ultraskaņas mediētas smadzeņu tīrīšanas mehānismi ar uzlabotu mehanosensāciju

Fokusēta ultraskaņa (FUS) ir neinvazīva, jauna tehnoloģija ar potenciālu Alcheimera slimības ārstēšanā. REBALANCE projekta mērķis ir izpētīt molekulāros mehānismus, kas ir pamatā FUS mediētai smadzeņu tīrīšanai un terapeitiskajai efektivitātei Alcheimera slimības gadījumā. Cilvēka šūnu modeļu un jaunāko dzīvnieku modeļu kombinācija ļaus savienot pirmsklīnisko pētījumu rezultātus ar klīniskajiem datiem un atrast biomarķierus, kas liecina par terapeitisko ieguvumu. Padziļināta ētisko problēmu analīze ļaus REBALANCE konsorcija ietvaros apzināt ētiskās problēmas pētniecības un attīstības procesā dažādu ieinteresēto pušu skatījumā, līdz minimumam samazināt ētiskos riskus un iesaistīt dialogā pacientu organizācijas. Apvienojot šos centienus, ir plānota efektīva preklīnisko rezultātu klīniskā translācija, kas dos iespēju ieviest efektīvākas metodes Alcheimera slimības pacientu ārstēšanai. KPMI pētnieku grupa vada un sadarbībā ar konsorcija partneriem īsteno REBALANCE projekta 6. darba pakotni “Ētisko risku kartēšana”.

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2023.–31.12.2026.

Projekta identifikācijas numurs: ES RTD/2023/22

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. sc. soc. Signe Mežinska