en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES PROJEKTI
VPP

 

Realizētie pētījumi

 

Biomarķieru pētījumi onkoloģijas, infekciju slimību un preventīvās medicīnas jomā

(Projekta "Biomarķieru un dabas vielu izpēte akūtu un hronisku slimību diagnostikai un personalizētai ārstēšanai" apakšprojekts)

Projekta virsmērķis:

Nodrošināt Latvijas Universitātes vadošo un koordinējošo vietu starptautiskos gastrointestinālo audzēju prevencijas pētniecības konsorcijos Eiropā.

Projekta konkrētais mērķis:

Attīstīt Latvijas Universitātes pētnieku kompetences un kapacitātes biomarķieru pētījumu jomā onkoloģijā, infekciju slimībās (t.sk. sepse, tuberkuloze), preventīvajā medicīnā (t.sk. GISTAR populācijas pētījums).

Projekta realizēšana cieši saistāma gan ar akadēmisko darbu (diplomdarbi, maģistra darbi, doktora darbi), gan arī citiem pētījumiem, tostarp Valsts Pētījumu programmu Biomedicīna 2014-2017, H2020 projektu Sniffphone u.c. 

Projekta realizācijas rezultātā sagaidāma papildus projektu pieteikšana un finansējums piesaiste, kā arī Latvijas Universitātes atpazīstamības celšana un sadarbības paplašināšana. Tiks veicināta projektu turpinājuma sekmīga nodrošināšana projektiem, kuru realizēšana šobrīd jau ir uzsākta, piemēram, GISTAR projekts.

Projekta vadītājs - Dr.habil.med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Apakšprojekta vadītājs - Dr.med., profesors Mārcis Leja 

Īstenošanas periods - no 01/01/2016 līdz 31/12/2018


Stabilas Latvijas Universitātes pētnieku grupas pozīcijas nodrošināšana starptautiskajā pētniecības telpā gastrointestinālo audzēju prevencijas jomā

Projekta konkrētais mērķis:  attīstot sadarbību starptautisko projektu ietvaros, paaugstināt Latvijas Universitātes pētniecības kompetences gastrointestinālo audzēju prevencijas jomā, piesaistīt papildus starptautiskus projektus aktivitāšu realizēšanai Latvijā.

Projekta aktivitātes plānotas, attīstot sadarbību gan ar plaši starptautiski atzītiem pētniecības centriem un starptautiskām organizācijām projekta pieteikuma jomā, gan arī ar pētniecības organizācijām bijušajās padomju valstīs. Paralēli minētajam, paredzēta sadarbības attīstīšana arī ar komersantiem. Papildus sadarbības attīstīšanai plānots stiprināt Latvijas Universitātes pētnieku grupu atpazīstamību starptautiskajā telpā, veicot KPMI realizēto projektu reģistrēšnu starptautiskās datu bāzēs (tādās kā ClinicalTrials.gov). 

Projekta realizācijas rezultātā paredzēta starptautisku projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana, sadarbības līgumu slēgšana ar pētniecības organizācijām un komersantiem. Mērķu sasniegšanai paredzēta starptautiska darba semināra organizēšana Rīgā, kā arī apmaiņas vizītes, atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem.

Projektā tiks iesaistīti LU vadošie pētnieki, pētnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti. Realizācijai īpaši paredzēts piesaistīt ekspertu ar starptautisku pieredzi epidemioloģiskos jautājumos.

Papildus Latvijas Universitātes ieguldījumam paredzēta arī papildus līdzekļu piesaiste no starptautiskajiem partneriem.

Projekta vadītājs - Dr.med., profesors Mārcis Leja 

Īstenošanas periods - no 01/01/2017 līdz 31/12/2017

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI