“Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ ("Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia") - ICCCS

 

8. – 9. martā starpautiski eksperti prezentēs īpaši Latvijai piemērotas stratēģiskās rekomendācijas, kā uzlabot vēža aprūpes koordināciju un skrīningu, sekmējot vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem Latvijā. 8. martā Latvijas Universitātes telpās notiks noslēdzošās darba grupu tikšanās, bet 9. martā rekomendācijas tiks apspriestas plašākai sabiedrībai atvērtā konferencē. Ekspertu darbs noslēgsies ar preses konferenci un projekta Pārraudzības komitejas sanāksmi Veselības ministrijā.

Projekts Latvijā norisinās kopš 2022. gada sākuma. Rekomendācijas izstrādātas projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ ietvaros. Latvijā ar Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (DG REFORM) atbalstu projektu koordinē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI), par projekta līdzpriekšsēdētājiem Latvijā izvēlēti LU KPMI direktors, LU profesors Mārcis Leja un Valsts prezidenta padomnieks viedajās tehnoloģijās Rolands Lappuķe.

Projekta un konferences ietvaros paredzēta ekspertīzes sniegšana sekojošajās jomās, kas būtiskas rezultatīvo indikatoru uzlabošanai valstī onkoloģijas jomā:

1) Vēža reģistrs;

2) Vēža skrīnings;

3) Virzība uz visaptverošu vēža centru (infrastruktūru) un visaptverošu vēža aprūpes tīklu.

Projekta rezultātā tiks veicināta vēža izraisītās mirstības samazināšana, uzlabota vēža reģistrēšana populācijā, panākta visaptveroša vēža aprūpes un pētniecības infrastruktūras / tīklu akreditācija, kā arī uzlabotas krūšu, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmas.

Projektā iesaistīto ekspertu vizītes un visaptverošu vēža centru infrastruktūras darba grupas līdzšinējo tikšanos mērķis bija iepazīt aktuālo situāciju Latvijā un noskaidrot iesaistīto Latvijas institūciju priekšnoteikumus uzlabotas, Eiropas Vēža institūtu organizācijas (Organization of European Cancer Institutes – OECI) Eiropas standartiem atbilstošas vēža aprūpes infrastruktūras izveidei, rezultātā ierosinot tieši Latvijas situācijai pielāgotu stratēģisku plānu, iezīmējot arī priekšlikumu ieviešanai paredzētā laika plānu. Citās darba grupās apzināta situācija vēža reģistra jomā, kā arī vēža skrīningā.

Ekspertu statusā projektā iesaistīti Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (International Agency on Research on Cancer of the World Health Organization - IARC/WHO) un Erasmus Universitātes Medicīnas centra (Erasmus Univerity Medical Center - Erasmus MC, Nīderlande) speciālisti.

Projekta Pārraudzības komitejā strādā gan Veselības ministre, gan citu atbildīgo ministriju – Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas – un to pakļautības iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvētas pacientu u.c. institūcijas.

Projekts ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienība cīņu pret vēzi ir noteikusi par prioritāti, un 2021.gada februārī Eiropas Komisija nāca klajā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_lv

Projekta aktivitātes izvirzītas atbilstoši stratēģiskajiem Eiropas Komisijas dokumentiem 2021.-2027. gadam: EK Vēža uzveikšanas plānam (izstrādātas DG SANTE pārraudzībā) un EK Vēža misijas rekomendācijām (izstrādātas DG Research & Innovation pārraudzībā), konkrēti:

1) Vēža uzveikšanas plāna 4. aktualitāte (Flagship 4), aktualizējot kvalitatīvu skrīningu krūts, dzemdes kakla un zarnu vēzim, tostarp garantējot izmeklējumu piedāvāšanu 90% no mērķa grupas iedzīvotājiem līdz 2025. gadam, un Vēža misijas 4. rekomendācija, kas rosina optimizēt esošās skrīninga programmas, kā arī attīstīt jaunas pieejas.

2) Vēža uzveikšanas plāna 5. aktualitāte (Flagship 5), kura nosaka, ka līdz 2025. gadam katrā ES valstī jābūt Visaptverošam Vēža centram (Comprehensive Cancer Centre), kam jātiek savā starpā tīklotiem Eiropas līmenī, kā arī Vēža misijas padomes 10. rekomendācija, kas definē Visaptverošu Vēža infrastruktūru un nosaka šādas infrastruktūras nepieciešamību katrā ES valstī.

3) Savukārt abu iepriekšminēto uzdevumu sasniegšanai ir nepieciešams labi funkcionējoša vēža reģistrs, kas jau 2022. gadā tika noteikts par Latvijas prioritāti.

Vadoties pēc starptautisko ekspertu ieteikuma, tika izveidota projekta Pārraudzības komiteja (Steering Committee), kuras sastāvā iesaistījās atbildīgo ministriju (Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Finanšu ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija) un to pakļautības iestāžu pārstāvji, kā arī pacientu u.c. institūciju pārstāvji.

 

Līdzšinējā projekta gaita:

Kopš projekta sākuma kā klātienē tā attālināti notikušas dažādas darba grupu tikšanās, tostarp:

  • 2022. gada 17. martā speciālisti no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras un  Erasmus Universitātes Medicīnas centra apmeklējuši BKUS, Veselības centru apvienības poliklīniku PULSS-5, Akadēmisko histoloģijas laboratoriju. Pēc klātienes vizītēm notika pirmā pārraudzības grupas sanāksme un preses konference,
  • 2022. gada 17. – 18. maijā notika tikšanās ar RAKUS, PSKUS, BKUS, RSU, LU, BMC, OSI, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem, apmeklētas BKUS, kā arī Biobankas, Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes un LU KPMI klīnisko un pētījumu laboratorijas. Šo vizīti noslēdza tikšanās ar toreizējo Veselības ministru Danielu Pavļutu.
  • 2022. gada 7. jūlijā tiešsaistē norisinājās prof. Iris Lansdorp-Vogelaar (Erasmus MC) prezentācija par vēža skrīninga izmaksu-efektivitātes modelēšanu. Tikšanās ieraksts: https://vimeo.com/727737137
  • 2022. gada 22. septembrī notika projekta ekspertu skrīninga grupas tikšanās ar iesaistīto Latvijas pušu – Latvijas Veselības ministrijas, slimnīcu, institūtu un institūciju – pārstāvjiem. Viņi tikās ar SPKC, ĢĀ prakses “Alma”, CL, PSKUS, Datamed, “Gastro”, RAKUS pārstāvjiem.
  • 2022. gada 17. – 18. oktobrī eksperti tikās ar RAKUS pārstāvjiem, un notika semināri ar ietvertu diskusiju daļu - par audzēju molekulāro diagnostiku, klīniskajiem pētījumiem onkoloģijā, staru terapiju, kā arī par onkoloģisko pacientu paliatīvo un hospisa aprūpi.
  • 2023. gada janvāra beigās eksperti Latvijā tikās noslēdzošajā Visaptveroša Vēža centra infrastruktūras izveides darba grupas vizītē un diskutēja par tādiem būtiskiem aspektiem kā iespēju izveidot visas nepieciešamās organizatoriskās struktūras, vēža ārstēšanas organizāciju tīklu Latvijā, profesionālo kvalifikāciju, pacientu ceļiem un ārstēšanas vadlīnijām, kvalitātes kritērijiem, to kontroli un uzraudzību, ģenētiku onkoloģijā, multidisciplinārajām vienībām, pacientu atbalstu un izglītošanu, rehabilitāciju un paliatīvo aprūpi. Nākamajā dienā OECI eksperti tikās ar Zāļu Valsts aģentūras un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, kā arī Veselības ministri Līgu Meņģelsoni.

Papildu informācijai par projektu:

Amanda Boka,

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts,

sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālrunis 26551248, e-pasts: amanda.boka@lu.lv
Adrese: Gaiļezera iela 1, Rīga, LV-1079
www.kpmi.lu.lv


 

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un ir veikts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM).

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas nostāju. Nedz Eiropas Savienība, nedz finansējumu piešķirošā iestāde par tiem nav atbildīgi.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI