en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
ERAF
ERAF

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir viens no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, kas dod ieguldījumu gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē, kā arī ir vērsts uz to, lai pastiprinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju ES reģionos un pilsētās.

ERAF izveidots 1975.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

 

Projekti, kuri tiek realizēti 

 

 

HYCOR - Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam 

Projekta mērķis ir veicināt izelpas gaistošā marķiera koncepciju kolorektālā vēža (KRV) skrīningā, veicinot jauna hibrīda analizatora izstrādāšanu šim mērķim.

HYCOR projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. 

Īstenošanas periods - 01/07/2021. – 30/11/2023.

Identifikācijas Nr. - 1.1.1.1/20/A/035

Kopējais finansējums - 540 540.00 EUR,  t.sk., LU daļa 324 323.75 EUR 

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijasŠEIT


 

GISTAR - H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem

Projekta mērķis ir kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšana, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni.

GISTAR pētījums tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184. 

Īstenošanas periods - no 01/04/2019 līdz  21/03/2022

Identifikācijas Nr. - 1.1.1.1/18/A/184

Kopējais finansējums - 648 648 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijasŠEIT


 

VOLGACORE - Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam

Projekta mērķis ir portatīva ekspresanalizatora izstrāde kuņģa vēža skrīningam, lai noteiktu kuņģa vēzi un pirmsvēža stāvokļus, izmantojot nanosensoru tehnoloģiju, kas nosaka izelpas gaistošās organiskās vielas (GOV).

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.2.1.2. Pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros. 

Īstenošanas periods - no 01/02/2018 līdz  28/09/2021

Identifikācijas Nr. - KC-PI-2017/75

Kopējais finansējums - 300 000, 00 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijasŠEIT


 Uz taksonomiju balstīta klasifikācija agrīnai kuņģa un kolorektālā vēža diagnostikai

Šī projekta mērķis ir izstrādāt uz taksonomiju balstītu klasifikācijas pieeju medicīnas un bioloģijas datu analīzei un zināšanu atklāšanai, kas kalpos par veidu, kā efektīvi analizēt liela apjoma datus medicīnā.

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 2. kārta" ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/270.

Īstenošanas periods - no 18/12/2018 līdz  31/12/2021  

Identifikācijas Nr. - 1.1.1.2/VIAA/2/18/270

Kopējais finansējums - 133 805,88 EUR 

Zinātniskais vadītājs - Dr.sc.ing. Inese Poļaka

Vairāk informācijasŠEIT


Realizētie projekti

 

 

 

ITKC - Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai

Projektā 2020. gadā tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau trešais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Īstenošanas periods - no 30/01/2020 līdz  31/12/2020

Identifikācijas Nr. - SL/1.5/2019

Kopējais finansējums - 30 000 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijasŠEIT


 

H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai fēču paraugos.

Šī projekta mērķis ir, rūpnieciska pētījuma ietvaros, novērtēt H.pylori eradikācijas ilgtermiņa ietekmi uz kuņģa zarnu trakta (GIT) mikrobiomu, izprast tās ietekmi uz paplašināta spektra b-laktamāzes (ESBL) kodējošo gēnu dažādību un izplatību un radīt izmaksu efektīvu ESBL skrīninga testa prototipu. Projekta izpildes gaitā iegūtie rezultāti uzlabos mūsu izpratni par antibiotiku ilglaicīgo ietekmi uz kuņģa zarnu traktu un antibiotiku rezistences izplatību. Kā arī veicinās Latvijas H.pylori eradikācijas stratēģijas izstrādi.

Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un atbilst Medicīniskas biotehnoloģijas nozarei. Tas tiks īstenots “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā” un “Latvijas Universitātē”.

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Īstenošanas periods - no 01/03/2017 līdz  29/02/2020  

Identifikācijas Nr. - 1.1.1.1/16/A/272

Kopējais finansējums - 648 648, 00 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. biol. D. Fridmanis

Sadarbības partneris - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 

Vairāk informācijasŠEIT


Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai

Projekta mērķis: Kuņģa mikrobioma radīto gaistošo savienojumu, mikrobioma izmaiņu ietekmes un izelpas marķieru izpēte agrīnai kuņģa vēža atklāšanai.

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 3. kārta" ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/495.

Īstenošanas periods - no 01/05/2020 līdz  31/04/2023  

Projekta līguma numurs - 1.1.1.2/VIAA/3/19/495

Kopējais finansējums - 133 805,88 EUR 

Zinātniskais vadītājs - PhD Manohar Prasad Bhandari

Vairāk informācijasŠEIT

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI