en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

ERAF
ERAF

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir viens no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, kas dod ieguldījumu gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē, kā arī ir vērsts uz to, lai pastiprinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju ES reģionos un pilsētās.

ERAF izveidots 1975.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.


Pētījumi, kuri tiek realizēti ERAF programmas ietvaros 

 

Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam

Projekta mērķis ir portatīva ekspresanalizatora izstrāde kuņģa vēža skrīningam, lai noteiktu kuņģa vēzi un pirmsvēža stāvokļus, izmantojot nanosensoru tehnoloģiju, kas nosaka izelpas gaistošās organiskās vielas (GOV).

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.2.1.2. Pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros. 

Īstenošanas periods - no 01/02/2018 līdz  27/09/2021

Projekta identifikācijas Nr. - KC-PI-2017/75

Projekta kopējais finansējums - 300 000, 00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijasŠEIT


 

H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai fēču paraugos.

Šī projekta mērķis ir, rūpnieciska pētījuma ietvaros, novērtēt H.pylori eradikācijas ilgtermiņa ietekmi uz kuņģa zarnu trakta (GIT) mikrobiomu, izprast tās ietekmi uz paplašināta spektra b-laktamāzes (ESBL) kodējošo gēnu dažādību un izplatību un radīt izmaksu efektīvu ESBL skrīninga testa prototipu. Projekta izpildes gaitā iegūtie rezultāti uzlabos mūsu izpratni par antibiotiku ilglaicīgo ietekmi uz kuņģa zarnu traktu un antibiotiku rezistences izplatību. Kā arī veicinās Latvijas H.pylori eradikācijas stratēģijas izstrādi.

Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un atbilst Medicīniskas biotehnoloģijas nozarei. Tas tiks īstenots “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā” un “Latvijas Universitātē”.

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Īstenošanas periods - no 01/03/2017 līdz  29/02/2020  

Projekta identifikācijas Nr. - 1.1.1.1/16/A/272

Projekta kopējais finansējums - 648 648, 00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs - Dr. biol. D. Fridmanis

Sadarbības partneris - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 

Vairāk informācijasŠEIT

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI