en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
GALVENIE UZDEVUMI

 

 • Veikt pētījumus medicīnas jomās, kas varētu dot vislielāko cilvēku dzīveskvalitātes un dzīvildzes pieaugumu.
 • Attīstīt klīniskā materiāla un populācijas paraugu biobanku, sekmējot Nacionālās biobankas kompleksa attīstību.
 • Piedalīties LU akadēmisko studiju programmu (bakalaura, maģistru, pēcdiploma un doktora) īstenošanā un profesionālo, tālākizglītības un mūžizglītības programmu realizēšanā.
 • Organizēt starpinstitucionālu sadarbību un starpnozaru projektus ar citām LU struktūrvienībām, citām Latvijas un ārvalstu universitātēm, kā ārī zinātniski pētnieciskajām iestādēm un slimnīcām un piedalīties tajos.
 • Sniegt pakalpojumus un konsultācijas interesentiem, kā ārī izstrādāt jaunas diagnostikas, profilakses un ārstniecības metodes atbilstoši Latvijas Rebublikas normatīvajiem aktiem.
 • Rīkot zinātniskās konferences, simpozijus, seminārus un citas zinātniskas sanāksmes.
 • Organizēt zinātniskās ekspedīcijas, zinātniskus un profesionālus kursus un skolas.
 • Attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārsvalstu pētniecības organizācijām.
 • Piedalīties zinātnisko darbinieku apmaiņā un sadarbībā ar citām Latvijas un ārvalstu universitātēm un zinātniskajiem centriem.
 • Publicēt savu pētījumu rezultātus, izdot zinātnisko rakstu krājumus un monogrāfijas, dažādos veidos popularizēt jaunākos zinātnes sasniegumus.
 • Sekmēt inovācijas un to ieviešanu, t.sk. sadarbojoties ar komersantiem Latvijā un ārzemēs.
 • Ievērot autortiesības, aizsargāt izgudrojumu un atklājumu prioritāti, sekmēt publicētās un patentētās informācijas lietošanu LU noteiktajā kārtībā.
 • Veikt ekspertīzes medicīnas eksperimentālo un klīnisko pētījumu, bioloģijas un to ētikas jautājumos.
 • Koordinēt pētījumus ar citām universitētēm un zinātniskās pētniecības iestādēm.
 • Popularizēt zinātnisko darbību, informēt par pētījumu rezultātiem sabiedrību.
Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI