en-GBlv-LV
en-GBlv-LV

 JAUNUMI

2023. gada 27. novembrī

Projektā Visaptveroša vēža infrastruktūras veidošanā Eiropā uzsver nepieciešamību apvienot fundamentālos un klīniskos pētījumus

Sanāksmē, kas notika 24. oktobrī, tika pārrunāta visaptverošas vēža infrastruktūras (CCI) izveide Beļģijā, Luksemburgā un Čehijas Republikā. Sanāksmes dalībnieki uzsvēra, cik svarīgi ir savienot fundamentālos un klīniskos pētījumus un projektā iesaistīt universitātes un citas organizācijas. Sanāksmes dalībnieki pārrunāja konkrētas sadarbības iespējas. Sanāksmē tika apspriesti arī turpmākie centieni uzlabot Visaptverošo vēža infrastruktūru projekta valstīs, tostarp iesaistot dažādas ieinteresētās puses un meklējot efektīvus sadarbības veidus.

Atzīstot, ka pastāv problēmas saistībā ar aptauju veikšanu valstīs, kurās veselības sistēma nav saistīta vienotā sistēmā, sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka svarīgi ir ievākt kontekstuālo informāciju par katras valsts Visaptverošo Vēža infrastruktūru. Sanāksmes darba grupā tika spriests par nepieciešamību pēc visaptverošas vēža infrastruktūras, kas attiektos uz visiem vēža veidiem, atbalstot pētniecību un apmācību labākai aprūpei. Plānots veikt aptauju, lai valstīs, kur norisinās projekts, tiktu novērtēts ārstēto vēža veidu klāsts un infrastruktūras vispusība. Tas nepieciešams, lai novērstu sistēmas nepilnības un nodrošinātu pacientu vispārēju piekļuvi ārstēšanai. Projekts CCI4EU tiek realizēts Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) Vēža misijas ietvaros. Šī ES misija paredz attīstīt dažādus vēža profilakses un ārstniecības aspektus, lai līdz 2030. gadam maksimāli uzlabotu 3 miljonu cilvēku – vēža pacientu un viņu līdzcilvēku - dzīves. ES Vēža misija nosaka galvenos pētniecības virzienu akcentus. Sasaistē ar ES Vēža uzveikšanas plānu, ES vēža jomas eksperti strādā pie tā, lai veicinātu izpratni par vēzi, uzlabotu tā diagnosticēšanu un optimizētu ārstēšanu. Tas sekmēs vēža pacientu dzīves kvalitāti gan ārstēšanas periodā, gan pēc tam. Uzlabojumus vēža jomā par prioritāti ir uzstādījusi arī Latvijas Veselības ministrija.

Projekts CCI4EU tiek realizēts Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) Vēža misijas ietvaros. Šī ES misija paredz attīstīt dažādus vēža profilakses un ārstniecības aspektus, lai līdz 2030. gadam maksimāli uzlabotu 3 miljonu cilvēku – vēža pacientu un viņu līdzcilvēku - dzīves. ES Vēža misija nosaka galvenos pētniecības virzienu akcentus. Sasaistē ar ES Vēža uzveikšanas plānu, ES vēža jomas eksperti strādā pie tā, lai veicinātu izpratni par vēzi, uzlabotu tā diagnosticēšanu un optimizētu ārstēšanu. Tas sekmēs vēža pacientu dzīves kvalitāti gan ārstēšanas periodā, gan pēc tam. Uzlabojumus vēža jomā par prioritāti ir uzstādījusi arī Latvijas Veselības ministrija.
Projekta CCI4EU ietvaros paredzēta būtiskās informācijas iegūšana un salīdzināšana starp visām projekta dalībvalstīm, lai secinātu, cik lielā mērā tās virzās sekmīgas Visaptverošas vēža aprūpes infrastruktūras izveidē. Lai to paveiktu, projekta gaitā tiks izstrādāti un pielietoti piemēroti procesu kvalitātes izvērtēšanas indikatori. Nozīmīga uzmanība tiks veltīta dažādiem izglītības aspektiem. Paredzēta cieša sasaiste arī ar citiem jau notiekošajiem un plānotajiem ES projektiem vēža jomā.
Vēža jomas eksperti, tostarp no Latvijas, tiks iesaistīti savstarpējā projekta dalībvalstu kompetenču izvērtēšanā. Projektā notiks trīs augsta līmeņa konferences, kas tiks organizētas ES valstīs ar vājākajiem rādītājiem.
Projekts tā dalībvalstīm ir iespēja dibināt un attīstīt kontaktus ar Vēža centriem un ar tiem saistītajām organizācijām visās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs. CCI4EU dos iespēju dibināt un attīstīt sadarbību ar tādām Eiropas un starptautiskajām organizācijām, kā, piemēram, Eiropas Vēža institūtu organizācija (Organisation of European Cancer Institiutes - OECI), Eiropas Onkoloģijas skolu (European School of Oncology - ESO), Eiropas Vēža organizāciju (European Cancer Organisation - ECO), Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (International Agency for Research on Cancer - IARC) un Apvienoto Pētniecības centru (Joint Research Centre - JRC).
Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts ir projekta Latvijas partneris, un projektā aktīvi iesaistīties eksperti arī no citām Latvijas institūcijām, tostarp Rīgas Austrumu klīniskās universitātes, ar kuras speciālistiem bijusi aktīva sadarbība jau projekta pieteikšanas etapā.

Projekts ,,APTVEROŠAS VĒŽA INFRASTRUKTŪRAS EIROPAI” (Comprehensive Cancer Infrastructures 4 Europe, CCI4EU) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas „Vēža misija”, saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101103746

 

2023. gada 1. novembrī

Cēsīs atklāj GISTAR pētījuma centru un rīko apmācības topošajiem pētījuma darbiniekiem


1. novembrī Cēsīs atklāja GISTAR pētījuma centru, kurā notika apmācības topošajiem centra darbiniekiem. GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni.

Mācību laikā jaunie darbinieki tika iepazīstināti ar pētījuma mājaslapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, GISTAR datu vadības sistēmu, pētījuma protokolu, pētījuma dalībnieku iekļaušanas kārtību un visu standartprocedūru apguve praksē.

26. oktobrī Microsoft Teams vidē lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja GISTAR projekta zinātniskais vadītājs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, gastroenterologs un Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja.

LU KPMI vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Sergejs Paršutins centra darbiniekus iepazīstināja ar datu ievades sistēmām, drošības noteikumiem un datu glabāšanas nosacījumiem, bet LU KPMI vecākā eksperte Aiga Rūdule informēja par īpašajām EU4Health programmas un projekta EUROHELICAN prasībām, sasniedzamajiem rezultātiem un kvalitātes kontroli, kā arī par pētījuma GISTAR dizanu, mērķiem un uzdevumiem.

Projekts “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar H. pylori izskaušanu” jeb saīsinājumā EUROHELICAN ir ES programmas ES – veselībai (EU4Health) atbalstīts projekts. Tā ietvaros tiks izvērtēta populācijā balstīta baktērijas H.pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Latvijā to vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (International Agency for Research on Cancer of the World Health Organizations - IARC/WHO Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Vairāk par projektu EUROHELICAN - https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/petijumi-un-projekti/eurohelican


Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.
Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101079944

2023. gada 31. oktobrī

Latvijas Universitāte iesniedz projekta pieteikumu par visaptverošu iniciatīvu vēža skrīninga programmu uzlabošanai Eiropas Savienībā

Foto: Pixabay
 
Šodien Eiropas Komisijai tika iesniegts Eiropas kopējās aktivitātes (Joint Action) projekts par visaptverošu iniciatīvu vēža skrīninga programmu uzlabošanai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pēc Veselības ministrijas pilnvarojuma projektu Latvijā un Eiropā koordinēs Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.

 
Projektā iesaistītie partneri no Latvijas puses ir Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un Rīgas Stradiņa universitāte.
 
Eiropas vēža uzveikšanas plāns paredz izveidot jaunu vēža skrīninga shēmu, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmu augstu veiktspēju visās dalībvalstīs. Tas nodrošinās ilgtspējīgu augstas kvalitātes krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga ieviešanu, nesen ieteikto plaušu, prostatas un kuņģa vēža skrīninga programmu ieviešanu, kā arī veicinās vēža radīto slogu samazināšanu visā ES.
 
Kopumā konsorcijā pārstāvētas 29 partnervalstis, tostarp 25 ES dalībvalstis, Ukraina, Moldova, Norvēģija un Īslande. Projektu koordinēs Latvijas Universitāte, un tajā tiks iesaistītas papildus 28 kompetentās iestādes, 59 saistītie partneri un 10 asociētie partneri. Projekta ilgums būs 48 mēneši, kopējais budžets - 38 749 916,70 EUR.

Galējo lēmumu par projekta apstiprināšanu pieņems Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra 2024. gada janvārī.

2023. gada 31. oktobrī

Projektā AIDA jeb uz mākslīgā intelekta balstītā diagnostikas asistenta kuņģa iekaisumu noteikšanai apkopoti jau 200 paraugi

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki kopš 2023. gada sākuma iesaistīti projektā AIDA - Uz mākslīgo intelektu balstīts diagnostikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai. Šajā projektā, ko koordinē INCLIVA Biomedicīnas pētījumu institūts Spānijā, darbojas 15 partneri no astoņām Eiropas valstīm. Projekts norisināsies četru gadu garumā, un tā realizēšanai nepieciešamo finansējumu vairāk nekā 7 miljonu eiro apmērā nodrošinās Eiropas un Lielbritānijas atbalsta programmas.

“Pašreiz projekta dalībvalstīs – Latvijā, Francijā, Spānijā, Lietuvā, Portugālē vairākus mēnešus tiek vākti dati – audu attēli ar dažādiem priekšvēža vai vēža stāvokļiem, kuros eksperti - patologi atzīmējuši vietas, kur redzamas vēža vai priekšvēža stāvokļu šūnas. Šie attēli tiks izmantoti, lai apmācītu mākslīgā intelekta modeļus, kas spēs atpazīt šīs patoloģijas jaunos attēlos. Jau apmācītus modeļus varēs izmantot projekta kopējā vēža agrīnas atklāšanas platformā vai atsevišķā programmā, kas sniegtu informāciju patologam par attēlā esošajām patoloģijām un raksturotu to smaguma pakāpi. Patlaban Latvijā esam apkopojuši aptuveni 200 paraugus,” stāsta LU KPMI pētniece Inese Poļaka.

Projekts AIDA paredz izveidot multidisciplināru, ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotu asistēšanas rīku ārstiem, lai palīdzētu diagnosticēt priekšvēža iekaisumus, piedāvātu personalizētas ārstēšanas stratēģijas, kā arī sniegtu personalizētus ieteikumus pacientu veselības stāvokļa uzraudzībai, veicinot kuņģa vēža profilaksi. Šāds rīks ir nepieciešams, jo bieži saslimstība ar kuņģa vēzi tiek atklāta vēlā stadijā – kad pacienta dzīvildzi prognozē tikai gada garumā, un šis rīks digitāli apkopo ekspertu zināšanas un jaunākās tehnoloģijas, kuras varētu izmantot ne tikai augsta līmeņa onkoloģijas centros, bet jebkurā veselības aprūpes iestādē.

Kuņģa vēzis ir piektais izplatītākais un trešais nāvējošākais vēža veids, neatkarīgi no dzimuma. Tas skar vairāk nekā miljonu cilvēku, un ar kuņģa vēzi mirst 783 000 cilvēku gadā. Izdzīvošanas prognoze pacientiem ar augstu kuņģa vēža attīstības stadiju ir vien 12 mēneši.

Lielākajā daļā gadījumu kuņģa vēzis tiek atklāts jau vēlīnā tā attīstības stadijā. Riska grupu identificēšana jau pirmssimptomātiskā stadijā būtiski uzlabos šo personu slimības prognozi. Lai gan par kuņģa vēža attīstības riskiem ir pieejams liels datu apjoms, nevienu no šiem riskiem ar vispārīgiem datiem apliecināt nevar. Šo datu kombinēšana un korelēšana piedāvās daudz skaidrāku ainu.

Projekts AIDA sniedz atbalstu ārstiem un pētniekiem, nodrošinot precīzu un automatizētu datu analīzi. Tajā tiek apkopti dažādos avotos pieejamie dati, veidojot plašu virtuālu datu kopu, lai iegūtu "riska vērtējumu" kuņģa vēža gadījumos un atklātu tā attīstības mehānismus. Projekta AIDA izstrādātais asistents neaizstās klīnicistus vai pētniekus, bet daudzkārt atvieglos viņu darba uzdevumus, vienlaikus palīdzot noteikt precīzāku diagnozi, izmantojot iegūtos datus. Galējais lēmums par jebkuru diagnozi būs jāpieņem ārstam.
Detalizēta informācija pieejama projekta mājaslapā: www.aidaeuproject.org

 

 

Finansē Eiropas Savienība (dotācijas līgums Nr. 101095359) un atbalsta UK Reasearch and Innovation (dotācijas līgums Nr. 10058099). Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

 

2023. gada 23. oktobrī

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja kļuvis par veselības ministra ārštata padomnieku


Veselības ministra ārštata padomnieku komandai pievienojies profesors, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, gastroenterologs Mārcis Leja, kurš ministru konsultēs par onkoloģijas un onkoprofilakses jautājumiem.


Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) ir izveidojis septiņu ārštata padomnieku grupu, kas bez atlīdzības konsultēs un iesaistīsies dažādu nozares specifisku jautājumu risināšanā. Ārštata padomnieces amatā par ārstu un pacientu tiesību jautājumiem piekritusi strādāt ārstu un pacientu tiesību eksperte, RSU Juridiskās fakultātes docente Karīna Palkova.
Izglītības un zinātnes jautājumos veselības aprūpē ministru konsultēs Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons, medicīnas pakalpojuma pieejamības jautājumos - SIA Saldus medicīnas centrs valdes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga. Savukārt Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle sniegs padomus psihiskās veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas jautājumos.
Veselības ministra ārštata padomnieks ambulatorās veselības aprūpes jautājumos iecelts kādreizējais Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vadītājs, Rīgas veselības centra galvenais ārsts Ēriks Miķītis, ārštata padomnieks politikas jautājumos būs Oļģerts Tipāns.

 

2023. gada 13. oktobrī

Profesors Mārcis Leja uzstājas Pasaules Endoskopijas organizācijas plenārsēdē ar ziņojumu par kolorektālā vēža skrīninga ieviešanu Latvijā

2023. gada 13. oktobrī Kopenhāgenā, Dānijā notiek Pasaules Endoskopijas organizācijas (World Endoscopy Organization – WEO) ikgadējā Eiropas Skrīninga Komitejas sanāksmes plenārsēde, kurā profesors, gastroenterologs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors Mārcis Leja uzstājas ar ziņojumu par kolorektālā vēža skrīningu Latvijā.

“Atbilstoši citu valstu pieredzei, efektīva organizēta kolorektālā vēža skrīninga ieviešana prasa aptuveni 10 gadus. Taču Latvijas pieredze rāda, ka neveicot pasākumus mērķtiecīgi un pragmatiski, ieviešana nav bijusi veiksmīga 18 gadu periodā. Mērķa grupas līdzdalība zarnu vēža skrīningā Latvijā nevienu gadu nav sasniegusi 20%, taču atbilstoši Eiropas vadlīnijām - programmas, kur šis rādītājs ir zemāks par 45%, ir atzīstamas par neefektīvām, un būtu jāslēdz,” uzsver profesors M.Leja.

Viņš piebilst, ka nupat Valsts kontrole Latvijā vērtējusi vēža skrīninga nepilnvērtīgo efektivitāti, un akcentējusi nepietiekamo aptveri, taču ziņojumā nepietiekama uzmanība veltīta kvalitātes kritērijiem, kas ir ne mazāk svarīgi.

“Pilnīgi skaidrs, ka nepieciešami sistēmiski uzlabojumi, ar aptveri vien skrīningu “nesalāpīt”. Līdzīgus slēdzienus sagaidām arī no starptautiskajiem ekspertiem. Taču situācija Latvijā vieš optimismu, liekas, ka šobrīd visas valsts institūcijas, kas iesaistītas skrīninga organizācijā, sāk runāt vienā valodā un ir gatavas reālām darbībā,” saka profesors, gastroenterologs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts piedalās vairākos starptautiskos pētījumos par vēža apkarošanu. Kopš 2022. gada sākuma LU KPMI koordinē projektu “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia – ICCCS). Projekta rezultātā tiks veicināta vēža izraisītās mirstības samazināšana, uzlabota vēža reģistrēšana populācijā, panākta visaptveroša vēža aprūpes un pētniecības infrastruktūras / tīklu akreditācija, kā arī uzlabotas krūšu, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmas.

2023. gadā tika uzsākts projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga ieviešanu Eiropas Savienībā(Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS). LU KPMI šajā projektā, kurā piedalās 18 partneri un 3 asociētie partneri no 14 ES dalībvalstīm, ir vadošais partneris. Projekta TOGAS mērķis ir sniegt ieguldījumu veselības uzlabošanā un veicināšanā Eiropas Savienībā, mazinot kuņģa vēža radīto slogu, kā arī izstrādājot jaunas pieejas kuņģa vēža skrīningam un agrīnai kuņģa vēža atklāšanai. Šī projekta rezultāti palīdzēs veselības politikas veidotājiem iekļaut kuņģa vēža skrīningu savā veselības aprūpes politikā.

2023. gada 12. oktobrī

Rīgā tiekas pasaules mēroga eksperti, lai popularizētu precīzijas medicīnu


2023. gada 12. un 13. oktobrī Rīgā notika PMNET Forums - starptautisks Precīzijas medicīnas tīklošanās forums. Vairāk nekā 50 ekspertu no ASV, Rietumeiropas, Skandināvijas, Izraēlas un Baltijas tikās, lai dalītos ar rezultātiem un veidotu sadarbību Precīzijas medicīnā. Foruma mērķis bija uzlabot pacientu aprūpi un ārstēšanas rezultātus, veicinot precīzijas medicīnas attīstību un ieviešanu klīniskajā praksē.

Precīzijas medicīna, kuru dažkārt dēvē par “personalizēto medicīnu,” ir salīdzinoši jauna un inovatīva pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā tiek ņemta vērā katra cilvēka ģenētiskā, vides un dzīvesveida daudzveidība. Tas nozīmē, ka konkrētam cilvēkam individuāli tiek pielāgota diagnostika un ārstēšana.
Foruma laikā pasaules vadošie eksperti kopā ar Latvijas ekspertiem un pacientu organizāciju pārstāvjiem pārrunāja tādas tēmas kā vēža ģenētika un precīzijas onkoloģija, funkcionālā precīzijas medicīna, bērnu onkoloģija, jaundzimušo skrīnings, farmakoģenētika, mākslīgais intelekts un lielie dati, pacientu iesaiste, dažādu slimību diagnostikas uzlabošana, nacionālā genoma izpētes infrastruktūra Skandināvijā, Baltijā un citviet pasaulē u.c.
Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniece, gastroenteroloģe Dr.med Danute Ražuka-Ebela, raksturojot precīzijas medicīnas nozīmīgumu, sacīja: “Diezgan bieži novērojam, ka pacienti ar vienādu klīnisko diagnozi vai slimības pazīmēm dažādi reaģē uz vienu un to pašu ārstēšanu. Tad rodas jautājums, kas to nosaka, kur “slēpjas” atšķirības, vai varam tās konstatējot, pielāgot atbilstošāku pieeju, lai pacients sasniegtu labāko iespējamo ārstēšanas rezultātu? Ir strauji pieaudzis informācijas apjoms, kas mums pieejams – tā saucamie “lielie dati” kas ietver ģenētiku, biomedicīnu un biomarķierus, radioloģijas atradi, dzīves stila, vides faktorus un citi. Izmantojot šo informāciju, iespējams pielāgot pacientam ārstēšanu un uzlabot veselības aprūpes efektivitāti. Šobrīd visvairāk ar precīzijas medicīnu sastopamies tieši onkoloģijas nozarē, kur izmantojot precīzijas medicīnu iespējams sasniegt labākus ārstēšanas rezultātus un samazināt potenciālas blakusparādības.”
Foruma pirmajā dienā profesors, gastroenterologs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors Mārcis Leja vadīja sesiju, kurā uzstājās trīs pētnieki: Simons Pfisterers, Somijas akadēmijas zinātniskais līdzstrādnieks no Helsinku universitātes Medicīnas fakultātes, kurš prezentēja pētījumu par jaunu precīzijas medicīnas pielietojumu dislipidēmijas un sirds un asinsvadu slimību gadījumos, Vita Rovīte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece – Iedzimtu vēža veidu noteikšana Latvijas Nacionālās Biobankas agrīnā vēža kohortā un Ahmads AI Avadhi, sabiedrības informēšanas vadītājs no uzņēmuma G42 Healthcare Apvienotajos Arābu Emirātos – Genoma programmu ar 500 000 dalībniekiem, kuru skaits tiek papildināts.
Foruma laikā bija iespēja noklausīties par precīzijas medicīnas pielietojumu ne tikai onkoloģijā, bet arī citās klīniskās medicīnas nozarēs - kardioloģija, endokrinoloģija, radioloģija, infektoloģija, ģenētiskas slimības u.c., kas norāda uz nozares straujo attīstību.

2023. gada 11. oktobrī

Starptautiski atzīti vēža jomas eksperti iepazīst Latvijas veselības nozares darbu un sagatavo priekšlikumus uzlabojumiem
 

2023. gada 11. oktobrī projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS) ietvaros, starptautiskie eksperti tikās ar Veselības ministru Hosamu Abu Meri. Latvijā projektu ICCCS koordinē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.
 

   

Foto: Veselības ministrija

Eksperti izvērtē vēža skrīninga vadlīnijas Latvijā un piedāvā jaunas pieejas, kā palielināt iedzīvotāju atsaucību valsts apmaksātajām profilaktiskajām pārbaudēm, kas Latvijā ir salīdzinoši zema.
Uzaicinājumi un saziņa ar iedzīvotājiem veikt profilaktisku pārbaudi ir viens no jautājumiem, kas tiek vērtēts divu dienu seminārā Rīgā projekta “Vēža aprūpes koordinācijas  un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” ietvaros.
“Jūsu pieredze ir ļoti svarīga Latvijai un mūsu valsts iedzīvotājiem. Tas ir liels izaicinājums panākt, lai iedzīvotāji atsauktos vēža skrīningam un dzīvotu veselīgu dzīvi. Tajā pašā laikā mēs strādājam pie finanšu avotiem onkoloģijas jomai, jo medicīna attīstās ļoti strauji. Es esmu pārliecināts, ka kopā mēs paveiksim nozīmīgu darbu,” tikšanās laikā ar starptautiskajiem ekspertiem sacīja veselības ministrs H. Abu Meri.
Projekta vadītājs, Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras zinātnieks Andrē Karvalju (Andre Carvalho) apliecināja atbalsta un ekspertīzes sniegšanu Latvijai, lai uzlabotu procesus gan komunikācijas instrumentu pielietošanā, gan attieksmes maiņā par vēža profilaktiskajām pārbaudēm, kuru galvenais mērķis ir rūpes par veselību un veselīgi dzīvota dzīve. Turklāt pasaules prakse ir pierādījusi, ka ieguldījumi skrīningā nākotnē ievērojami samazina izdevumus, kas vēlāk rodas ārstējot saslimšanas vēlīnā stadijā.
Starptautiskie eksperti projekta ietvaros Latvijā uzturējušies jau iepriekš. Divu dienu seminārā šoreiz tiek apskatītas tēmas: “Pārvaldība un likumdošana. Organizācija, finansējums un personāls", "Datu un IT sistēmu kvalitātes nodrošināšanas apmācība", "Skrīnings un diagnostika – vadlīnijas un protokoli”, “Uzaicinājumi un saziņa ar skrīninga dalībniekiem”.
Regulāra vēža profilaktisko pārbaužu jeb skrīninga veikšana ir ļoti svarīga. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par savu veselības stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu. Latvijā no valsts budžeta apmaksā dzemdes kakla vēža, krūts vēža, prostatas un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes.
Latvijā projektu “Vēža aprūpes koordinācijas  un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS) koordinē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. Tā laikā starptautiski atzīti vēža jomas eksperti iepazīst Latvijas un Slovākijas veselības nozares darbu un problēmsituācijas un sagatavo priekšlikumus uzlabojumiem.

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un to veic sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM).
 

 

2023. gada 9. oktobrī

Starptautiskie eksperti izvērtēs vēža skrīninga vadlīnijas Latvijā

Divas dienas, 10. un 11. oktobrī, projekta “Vēža aprūpes koordinācijas  un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS ) ietvaros notiks LU KPMI organizētais darba grupas seminārs, kurā starptautiskie eksperti strādās pie vēža skrīninga situācijas izvērtējuma Latvijā un kopā ar vietējiem ekspertiem piedāvās jaunas vēža skrīninga vadlīnijas.

Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

LU KPMI organizētajā seminārā tiks izvērtēts sagatavotais valsts rīcības plāns kolorektālā, dzemdes kakla un krūts vēža skrīningam, kas ietver arī stratēģiskus virzienus jaunu skrīninga veidu ieviešanai. Pasākums veicinās sadarbību starp dažādām Latvijas institūcijām, kas iesaistītas vēža skrīningā. Seminārā tiks apspriesta arī Latvijas Universitātes institūciju un to pārstāvošo pētnieku loma un potenciālā sadarbība ar citām institūcijām nākotnē vēža pētniecībā.

Divu dienu seminārā tiks apskatītas šādas jomas: “Pārvaldība un likumdošana. Organizācija, finansējums un personāls"; "Datu un IT sistēmu kvalitātes nodrošināšanas apmācība"; "Skrīnings un diagnostika – vadlīnijas un protokoli”; “Uzaicinājumi un saziņa ar skrīninga dalībniekiem”.

Projekts “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia - ICCCS) Latvijā norisinās kopš 2022. gada sākuma pēc LU KPMI iniciatīvas. Tā ietvaros starptautiski atzīti vēža jomas eksperti iepazīst Latvijas un Slovākijas veselības nozares darbu un problēmsituācijas, un sagatavo priekšlikumus dažādu uzlabojumu veikšanai. Ekspertu sniegtās rekomendācijas nozares speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem palīdz uzlabot vēža skrīninga rādītājus, veikt uzlabojumus vēža reģistrā, kā arī veicināt labvēlīgus apstākļus Visaptveroša vēža centra izveidei abās valstīs. Latvijā projektu koordinē LU KPMI.


  
Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un ir veikts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM).

 

2023. gada 27. septembrī

LU KPMI pārstāvis piedalās projekta LUCIA seminārā

Septembrī Sansevastjānā, Spānijā notika projektam “Ar plaušu vēzi saistīto riska faktoru un to ietekmes izpratne”(Understanding Lung Cancer related risk factors and their Impact jeb LUCIA) veltīts seminārs, kurā piedalījās arī pārstāvis no Latvijas – profesors, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas(LU KPMI) institūta vadošais pētnieks, pulmonologs Alvils Krams.

Seminārs tika veidots no divām sesijām – pirmajā plaušu vēzis tika apskatīts no klīniskās perspektīvas, savukārt otrajā sesijā semināra dalībnieki prezentēja jaunās tehnoloģiskās pieejas un risinājumus, ko projektā LUCIA paredzēts īstenot plaušu vēža profilaksei, tā atklāšanai un diagnostikai. Pasākumā piedalījās 22 projekta LUCIA starptautiskie partneri, klīniskie speciālisti, nozares administrāciju un vietējo uzņēmumu pārstāvji.

Plaušu vēzis uzskatāms par nāvējošāko no vēža saslimšanām. Lai gan par vienu no būtiskākajiem plaušu vēža attīstības faktoriem tiek uzskatīta smēķēšana, ar plaušu vēzi saslimst arī nesmēķētāji.

Projekta LUCIA mērķis ir uzlabot plaušu vēža agrīnu diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, īpašu uzmanību pievēršot retāk sastopamiem plaušu vēža paveidiem. Projekta pētījumu rezultātā izstrādās rekomendācijas agrīnas diagnostikas programmai un metodes efektīvai plaušu vēža novēršanai.
LUCIA vada Izraēlas Tehnoloģiju institūts Technion, bet projekta norisi Latvijā realizē LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta zinātnieki institūta vadošā pētnieka un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģijas galvenā speciālista prof. Alvila Krama zinātniskā vadībā. 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101096473

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka Eiropas Savienības nostāju. Nedz Eiropas Savienība, nedz finansējumu piešķirošā iestāde par tiem nav atbildīgi.

 

2023. gada 20. septembrī

LU KPMI zinātnieki uzstājas Starptautiskās ķirurgu, gastroenterologu un onkologu asociācijas kongresā, pētniece Linda Mežmale iegūst starptautisku apbalvojumu

    
2023. gada septembrī Veronā, Itālijā notika “Starptautiskās ķirurgu, gastroenterologu un onkologu asociācijas” (International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists – IASGO) 34. pasaules kongress. Tajā piedalījās arī divi zinātnieki no Latvijas – Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, profesors, gastroenterologs Mārcis Leja un LU KPMI pētniece, ārsts-rezidents gastroenteroloģijā Linda Mežmale, kura pēc uzstāšanās ieguva “Jaunā pētnieka apbalvojumu”.


LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja uzstājās ar divām lekcijām: “Jaunas perspektīvas agrīnai diagnostikai kolorektālā vēža gadījumā”, kurā tika sniegta informācija par HYCOR jeb “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam ietvaros” projekta klīniskām aktivitātēm. Šī pētījuma mērķis ir izstrādāt matemātisku modeli kolorektālā vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai.
Profesors Mārcis Leja prezentācijas laikā uzsvēra, ka joprojām pastāv noteiktas atšķirības epidemioloģijā un kolorektālā vēža slimnieku dzīvildzē starp ES dalībvalstīm - tā uzlabojas, tomēr atšķirības ir būtiskas. Viens no iemesliem – slimību novēlota atklāšana. Lai gan kopš 2003. gada ES valstis ieviesušas trīs vēža veidu skrīningus, tajā skaitā kolorektālā vēža, ne viss no rekomendācijām ticis ievērots dažādu apstākļu dēļ. Turklāt dati liecina, ka atsevišķās ES valstīs ar kolorektālo vēzi(KRV) saslimst gados arvien jaunāki cilvēki, tādēļ skrīningu būtu ieteicams veikt ātrāk, sākot no 40 gadu vecuma. Runājot par KRV vēža skrīningā izmantotajām metodēm, profesors atzīmēja, ka nakotnes perspektīvā varētu izmantot asins analīzes, mikrobioma vai tā dēvētos gaistošos izelpas marķierus, pie kuru izpētes aktīvi nodarbojas LU KPMI HYCOR projektā. 
Otrā M.Lejas prezentācija - “Agrīna kuņģa vēža atklāšana” – tajā tika izmantoti dati no pētījuma TOGAS jeb Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā. Šajā projektā LU KPMI zinātnieku vadībā vairāk nekā 20 partneri no 14 Eiropas valstīm strādā pie kuņģa vēža skrīninga ieviešanas vadlīnijām un rekomendācijām skrīninga efektivitātes izvērtēšanai.
Savukārt LU KPMI pētniece Linda Mežmale prezentēja HYCOR projekta zinātniskos rezultātus par tēmu “Gaistošo organisko savienojumu nozīme kolorektālā vēža audos un izelpotā gaisā, kolorektālā vēža pacientiem”. Viņas ieguldītais darbs pētniecībā tika novērtēts arī no kongresa rīkotāju puses, kuri L. Mežmali apbalvoja ar “YOUNG INVESTIGATOR AWARD”.
Komentējot iegūto apbalvojumu L.Mežmale sacīja: “Esmu ļoti pateicīga un priecīga saņemt šo apbalvojumu, it īpaši ņemot vērā, ka tas ir saņemts tik nozīmīgā un liela mēroga pasākumā kā IASGO 2023. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, ar ko plecu pie pleca darbojos LU KPMI zinātniskajā komandā jau ilgstošus gadus, un uzskatu, ka šīs apbalvojums ir mūsu kopīgā darba nopelns."


IASGO ir Starptautiskā ķirurgu, gastroenterologu un onkologu asociācija, kas dibināta 1988. gadā. Šodien tajā ir vairāk nekā 1700 biedru no vairāk nekā 90 pasaules valstīm. Organizācijas misija ir medicīnas zināšanu un pieredzes globalizācija, izmantojot labi strukturētu nepārtrauktas medicīniskās izglītības sistēmu. IASGO uzskata, ka medicīniskās zināšanas pieder ikvienam cilvēkam, tām jābūt pieejamām ikvienam pacientam, kurš cenšas izdzīvot sarežģītas un dzīvībai bīstamas slimības dēļ.  
Jaunizveidotais IASGO daudznozaru klīnisko pētījumu konsorcijs onkoloģisko slimību ārstēšanai cenšas uzlabot diagnostiku un palielināt ārstēšanas iespējamību un efektivitāti. Tā mērķis ir arī padarīt pieejamās ārstēšanas metodes pieejamākas, uzlabot pacientu dzīves kvalitāti un atbilstību terapijai un novērošanai, tādējādi optimizējot resursu izmantošanu.


Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252.
Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.


Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


 

 

2023. gada 18. septembrī

StoP projekta konsorcija biedru tikšanās Itālijā

 

Septembrī Boloņas universitātē, Itālijā notika vienpadsmitā StoP (Stomach Cancer Pooling) projekta konsorcija biedru tikšanās, kurā no Latvijas pētnieku darba grupas - Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta - piedalījās onkologs-ķīmijterapeits Evita Gašenko. 

Konsorcija izveides iniciatīva pieder Itālijas pētnieku grupu apvienībai, kas šajā dalībnieku lokā ir visplašāk pārstāvēta. Projekta ietvaros tiek veikta kuņģa vēža epidemioloģisko un klīnisko datu apkopošana un analīze. StoP projekts aizsākts 2012. gadā. Šobrīd pētnieku grupu skaits ir sasniedzis 34 un iekļauj datus par 13 121 kuņģa vēža pacientiem un 31 420 kontroles grupas dalībniekiem.

Konsorcijā īsumā tika prezentēts pārskats par līdz šim paveikto – kopēju publikāciju skaitu, apkopoto datu analīzes rezultātiem un ierosinājumiem jauniem pētījumu virzieniem. Tika sniegts pārskats arī par jaunāko darba grupu, kas pievienojusies projektam no Boloņas Universitātes. 

Pasākumā prezentēja šajā gadā veikto apakšprojektu sākotnējos rezultātus par: Vidusjūras diētas ietekmi, zivju un jūras produktu lomu, ķermeņa masas indeksu (2 – 10 gadus pirms slimības noteikšanas), šķiedrvielu uzņemšanu, folātu, vitamīna A, retinola, kalcija, magnija, B grupas vitamīnu, kopējo antioksidantu un vara uzņemšanas asociāciju ar kuņģa vēzi. Papildus konferencē tika demonstrēta sākotnējā analīze par statīnu un aspirīna lietošanas asociāciju ar audzēja attīstību.  

Latvijas pacientu dati šobrīd ir iekļauti agrīna kuņģa vēža attīstības riska faktoru analīzē. Pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar sākotnējiem rezultātiem un drīzumā tiks uzsākta publikācijas gatavošana. 

No jaunajiem projektiem Latvijas datus (LU KPMI Biobanka) plāno iekļaut pētījuma sadaļā par – genoma un diētas aspektu mijiedarbību (vadošais pētnieks Stefania Boccia, Un. Catollica Rome). 

Konferencē tika apspriestas vairākas pieejas riska modeļu (ņemot vērā, ka kuņģa vēzis ir multifaktoriāla slimība, kuru ietekmē saimnieka organisma ģenētiskie faktori, vides faktori un infekciozie ierosinātāji) izveide, tajā skaitā mašīnmācīšanās lēmumu analītisko modeļu izmantošana. Tiem šobrīd tiek papildināts teorētiskais pamatojums un meklēti finansiālie avoti.

Paneļa diskusijas vadītāji ieskicēja nākotnes perspektīvu virzienus – vairāku riska faktoru kopīgu analīzi, saistot ar ģenētisko izmeklējumu atradni, un aicināja iesniegt jaunu apakšprojektu iniciatīvas.

 

2023. gada 18. septembrī

LU KPMI zinātnieku pētījums publicēts tiešsaistes žurnālā “Molecules”

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) zinātnieku pētījums par gaistošo marķieru identificēšanu kolorektālajos vēža audos, kas tapis HYCOR projekta ietvaros, publicēts vadošajā, starptautiskajā, recenzētajā ķīmijas žurnālā “Molecules”.

Raksta autori ir LU KPMI pētnieki – Linda Mežmale, Mārcis Leja, Anna Marija Ļeščinska, Andrejs Pčolkins, Elīna Kononova, Inga Bogdanova, Inese Poļaka, Ilmārs Stonāns, Arnis Kiršners, sadarbībā ar Austrijas pētniekiem Pawel Mochalski un Clemens Ager no Insbrukas Universitātes. 
Cilvēka ķermenis izdala daudzus gaistošos organiskos savienojumus (GOS) caur dažādiem ķermeņa šķidrumiem, audiem, tostarp izelpu. GOS veido īpašu ķīmisko profilu, kuru potenciāli var izmantot dažādu slimību atklāšanai, tostarp ar kolorektālo vēzi izraisītas izmaiņas cilvēka metabolismā.
“Šī pētījuma galvenais mērķis bija identificēt un izpētīt GOS, kas veidojas kolorektālā vēža audos. Šim nolūkam tika izmantota gāzu hromotogrāfijas-masas spektromijas tehnoloģija,” stāsta LU KPMI pētniece un viena no pētījuma autorēm Linda Mežmale.
Pētījuma rezultātā tika identificēti 163 savienojumi. Četri GOS (1-propanols, piridīns, izoprēns, metiltilacetāts) tika identificēti palielinātā koncentrācijā kolorektālā vēža audos, savukārt 11 GOS tika konstatēti samazināta koncentrācijā šajos audos (2-butanons; 2-pentanons; 2-metil-2-propanols; etilacetāts; 3-metil-1-butanols; d-limonēns; tetradecāns; dodekanāls; tridecāns; 2-etil-1-heksanols; cikloheksanons). 
Sīkāk ar pētījuma rezultātiem var iepazīties: https://www.mdpi.com/1420-3049/28/16/5990 vai https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37630241/
“Pētījuma rezultāti sniedza pierādījumus tam, ka kolorektālā vēža gadījumā tiek izmainīts GOS profils, kas potenciāli var tik izmantos kā biomarķieris kolorektālā vēža noteikšanai. Uzticama, ar kolorektālo vēzi saistīto GOS identificēšana ir būtiska, lai vadītu un pielāgotu progresīvu sensoru tehnoloģiju attīstību, kas var efektīvi un jutīgi noteikt šos marķierus,” uzsvēra L. Mežmale.


Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta mērķis ir izstrādāt matemātisku modeli resnās un taisnās zarnas vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai. Projekta zinātniskie rezultāti sniegs jaunas zināšanas par hibrīda izelpas analizatora pielietojumu kolorektālā vēža atklāšanā. Iegūtie rezultāti būs svarīgi kā klīniskajai praksei Latvijā, tā arī globāli. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KMPI)  līdzšinējie pētījumi ir uzrādījuši daudzsološus rezultātus. Tas nozīmē, ka nākotnē šāds analizators varētu tikt izmantots dažādu gremošanas trakta audzēju diagnostikā. 

 

2023. gada 14. septembrī

Alūksnē atklāj GISTAR pētījuma centru un rīko apmācības topošajiem pētījuma darbiniekiem

14. septembrī Alūksnē atklāja GISTAR pētījuma centru, kurā notika apmācības topošajiem centra darbiniekiem. GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni.

Mācību laikā jaunie darbinieki tika iepazīstināti ar pētījuma mājaslapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, GISTAR datu vadības sistēmu, pētījuma protokolu, pētījuma dalībnieku iekļaušanas kārtību un visu standartprocedūru apguve praksē.

14. septembrī Microsoft Teams vidē lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja GISTAR projekta zinātniskais vadītājs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, gastroenterologs un Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja, kā arī citi LU KPMI darbinieki.

Projekts “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu” jeb saīsinājumā EUROHELICAN ir ES programmas ES – veselībai (EU4Health) atbalstīts projekts. Tā ietvaros tiks izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Latvijā to vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (International Agency for Research on Cancer of the World Health Organizations - IARC/WHO Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.


Vairāk par projektu EUROHELICAN - https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/petijumi-un-projekti/eurohelican


Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.
Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101079944

 

 

2023. gada 7. septembrī

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta zinātnieki konferencē iepazīstina ar uzkrāto zinātību par kuņģa vēža profilaksi

 


7. septembrī Antverpenē, Beļģijā notika projekta  "Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā" – Latvijas Universitātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) vadītā projekta “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (“Towards gastric cancer screening implementation in the European Union”, saīsinājumā - TOGAS) pirmā konference par kuņģa vēža skrīningu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu veselības politikas veidotājiem, pētniekiem un medicīnas speciālistiem. Konferencē piedalījās aptuveni simts dalībnieku, tostarp projekta divdesmit partneru pārstāvji no 14 valstīm.


Projekta TOGAS mērķis ir izstrādāt ieteikumus kuņģa vēža skrīninga ieviešanai ES valstīs. Lai to sasniegtu, plānots veikt trīs plaša mēroga pilotpētījumus, ar kuru palīdzību 36 mēnešu laikā tiks attīstīti dažādi kuņģa vēža skrīninga un agrīnas diagnostikas aspekti. Vienlaicīgi tiks izstrādātas arī medicīnas ētikas normām atbilstošas un izmaksu efektīvas vadlīnijas veiksmīga skrīninga ieviešanai. Tas nepieciešams, jo Eiropā pašlaik trūkst efektīvas kuņģa vēža skrīninga metodes. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka kuņģī mītošās un kuņģa vēža attīstību veicinošās baktērijas Helicobacter pylori izskaušana kuņģa vēža izraisītu nāves gadījumu skaitu varētu samazināt pat par 40%, tāpēc būtiski atrast veidus, kā šo profilaksi realizēt praksē.

TOGAS konferencē uzstājās arī trīs Latvijas pārstāvji. Projekta zinātniskais vadītājs, LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja, sniedza pārskatu par vispārējiem TOGAS projekta mērķiem un uzdevumiem, projektā plānoto darbu, kā arī par projekta ietvaros paredzamo sadarbību ar Eiropas institūcijām. M. Leja demonstrēja TOGAS projekta vietu kopējā ES aktivitāšu spektrā cīņā pret vēzi.

Pētniece, ārste-gastroenteroloģe Dr.med. Danute Ražuka-Ebela klātesošos iepazīstināja ar pilotpētījumu, kas TOGAS projekta ietvaros tiks veikts Latvijā. Izmantojot pieredzi un iestrādes, ko KPMI uzkrājis vairāk nekā 10 gadu laikā (t.sk. GISTAR jeb daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai), paredzēts iegūt starptautiski nozīmīgu zinātību par ilgtermiņa nevēlamiem efektiem, ko varētu radīt antibiotiku lietošana.

Savukārt LU KPMI vadošā pētniece, datu analītiķe un biostatistiķe Dr.sc.ing. Inese Poļaka prezentēja sadarbības iniciatīvas CARECOL konceptu ar mērķi sasniegt sabiedriski būtisku zinātību, apmainoties ar  datiem starp pētniecības centriem. CARECOL projekts ir LU KPMI uzsākta kuņģa vēža skrīninga un prevencijas datu koplietošanas iniciatīva. Tās mērķis ir apvienot dažādos starptautiskos un valstu līmeņa pētījumos iegūtos datus un zināšanas, lai piemeklētu labākos risinājumus kuņģa vēža profilaksei, agrīnai atklāšanai un mirstības mazināšanai.

Konferences laikā projekta dalībvalstu pārstāvji, nacionālie skrīninga eksperti, epidemiologi, medicīnas speciālisti un pacientu interešu aizstāvji pārrunāja TOGAS projektā uzsākto darbu, aktuālās ES pieejas vēža skrīningam, kā arī iepazinās ar kuņģa vēža prevencijas pieredzi pasaulē. Papildus Eiropā iegūtajiem datiem tika uzklausīta pētījumu un kuņģa vēža prevencijas ieviešanas mēģinājumu pieredze Latīņamerikā, Butānā, Taivānā, Ķīnā, kā arī Kazahstānā.  
Projekts TOGAS ilgs 36 mēnešus un tā laikā sasniegtie rezultāti palīdzēs ES dalībvalstu vadītājiem lemt par kuņģa vēža skrīninga ieviešanu savās prioritātēs, līdzsvarojot tā efektivitāti, turpmāko īstenojamību un procesu piemērošanu, ņemot arī vērā ar skrīninga ieviešanu saistītos blakusefektus.

Turpmāk TOGAS projekta ietvarā vēl tiks organizētas divas šādas konferences – 2024. un 2025. gadā.

 

Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252.
Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

 

 

2023. gada 5. septembrī

Ir svarīgi būt starptautiskā apritē


Žurnāla Medicus Bonus jūlija/augusta numurā publicēta intervija ar gastroenterologu, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoru, LZA akadēmiķi profesoru Mārci Leju, kurš stāsta, ka lielākais izaicinājums, kam deleģējusi Veselības ministrija, ir izstrādāt apjomīgu Eiropas projektu par visiem vēža skrīningiem, un tas plānots četriem gadiem.

“Latvija ir izraudzīta kā šī Eiropas līmeņa projekta vadītāja. Projekts jāsagatavo, jāapspriež ar visiem projekta dalībniekiem, jāiesniedz un jāsaņem pozitīvs vērtējums,” saka profesors Mārcis Leja.
Viņš stāsta, ka veiksmīgākie projekti, kam iegūts finansējums, ir, piemēram, izelpas analīzes iespēju izpēte vēža diagnostikā. Metode, kas vēl tālu līdz praksei, taču pēdējos desmit gados spērusi nopietnus soļus uz priekšu.
“Plaušu vēža jomā notiek pētījumi, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtam sadarbojoties ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Nupat beidzies  pētījums par dzīves kvalitāti vēzi pārslimojušiem pacientiem. Rit divi starptautiski projekti, no kuriem vienu Eiropas līmenī ar vairāk nekā 20 partneru iesaisti vadām mēs, bet otrā, kur vadošā valsts ir Slovēnija, esam partneri. Abi projekti saistīti ar kuņģa vēža profilakses iespēju izpēti, skrīninga eventuālo ieviešanu un rekomendāciju ieviešanu Eiropas Savienībā,” uzsver profesors.

 

 

2023. gada 1. septembrī

Eiropā lielākā bioētikas konference pulcē ekspertus no visas pasaules


Veiksmīgi noslēgusies starptautiskā konference “Metodes bioētikā un medicīnas filozofijā”, ko sadarbībā ar Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrību organizēja Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte. Konference bija viens no lielākajiem ikgadējiem bioētikas jautājumiem veltītajiem pasākumiem.


Konferences atklāšana notika 23. augustā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, uzstājoties LU rektoram Indriķim Muižniekam un Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrības prezidentam Peteram Kakukam (Peter Kakuk), kā arī Oksfordas Universitātes Uehiro praktiskās ētikas centra vadošajam pētniekam Braienam Ērpam (Brian Earp), kurš prezentēja priekšlasījumu “Eksperimentālā filozofiskā bioētika un normatīvie secinājumi”. Informācija interesentiem – Braiena Ērpa prezentācija balstījās uz publikāciju, ko iespējams izlasīt šeit: https://link.springer.com/article/10.1007/s11017-021-09546-z.
Konference turpinājās līdz 26. augustam. Šo četru dienu laikā konferences dalībnieki apskatīja pēdējo 50 gadu laikā notikušās diskusijas par atšķirīgajām metodoloģiskajām pieejām bioētikā un medicīnas filozofijā un pievērsās jaunu metodoloģisku pieeju analīzei.
Kā atzina viens no konferences organizētājiem LU KPMI vadošais pētnieks Ivars Neiders: “Mēs esam ļoti gandarīti, ka izdevās Latvijā sapulcēt tik spēcīgus vieslektorus un tik daudz jomā aktīvi strādājošu zinātnieku no daudzām valstīm. Īpaši liels prieks bija redzēt, ka uz konferenci ieradās salīdzinoši daudz jauno zinātnieku un doktorantu. Šķiet, ka augusi ir arī kopējā konferences akadēmiskā kvalitāte. Par to liecina mani subjektīvie novērojumi un arī daudzu ārzemju kolēģu teiktais. Joprojām turpinu saņemt pozitīvas atsauksmes no konferences viesiem gan par konferences labo organizāciju, gan mājīgo universitātes “Zinātņu māju”. Tik liela mēroga pasākumu organizējam pirmo reizi, tāpēc ir īpašs prieks, ka pasākums noritēja gludi un augstā līmenī. Par to īpaši gribas pateikties Kristiānai Kamparei un Līgai Grantiņai un visiem brīvprātīgajiem, kas palīdzēja nodrošināt konferences norisi”
Iepriekšējā konference notika 2022. gadā Varšavā, tās tēma bija “Dažādība un bioētika”, bet nākamā šāda veida konference notiks 2024. gadā Frankfurtē. Kā pienākas eiro “dzimtajai” pilsētai, konference tiks veltīta medicīnas un naudas tematikai.
Visus konferences noslēguma materiālus un fotogrāfijas iespējams apskatīt: https://failiem.lv/LatvijasUniversitate/u/c9awgxbjg

2023. gada 31. augustā

Antverpenē notiks ekspertu un politikas veidotāju diskusija par kuņģa vēža profilaksi


2023. gada 7. septembrī Flandrijas Tikšanās un konferenču centrā Antverpenē, Beļģijā projekta "Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā" – TOGAS (“Towards gastric cancer screening implementation in the European Union”) ietvaros notiks konference, lai apspriestu Eiropas Savienības perspektīvas attiecībā uz kuņģa vēža skrīninga ieviešanu. Tajā aicināti piedalīties projekta dalībvalstu pārstāvji, nacionālie skrīninga eksperti un pacientu interešu aizstāvji.


2023. gada Eiropas Padomes Ieteikums par profilakses stiprināšanu ar agrīnas atklāšanas palīdzību: jauna ES pieeja vēža skrīningam rekomendē ieviest trīs jaunas vēža skrīninga programmas, tostarp kuņģa vēža skrīningu, Eiropas Savienībā (ES).

Lai īstenotu efektīvu kuņģa vēža skrīninga ieviešanu ES, TOGAS projektā LU KPMI vadībā strādā 20 partneri no 14 Eiropas valstīm.

Konferences mērķis ir informēt dalībniekus par pašreizējiem pētījumu rezultātiem saistībā ar kuņģa vēža profilaksi, kā arī apkopot atsauksmes no ES dalībvalstīm par vajadzībām un potenciālajiem šķēršļiem kuņģa vēža skrīninga ieviešanai. Aicinām politikas veidotājus, skrīninga ekspertus, epidemiologus, medicīnas speciālistus un pacientu pārstāvjus piedalīties konferencē un dalīties savās atziņās, pieredzē un ekspertīzē. Tiks nodrošināta arī iespēja piedalīties konferencē tiešsaistē.


Konferences programma

Datums un vieta:

2023. gada 7. septembris
Flandrijas Tikšanās un konferenču , Antverpene, Beļģija un tiešsaistē

 

Reģistrācija:


Pieteikšanās dalībai klātienē jau ir noslēgusies, taču joprojām ir iespēja pieteikties dalībai konferencē tiešsaistē. Lai saņemtu piekļuves saiti konferences tiešsaistei, lūdzam reģistrēties šeit.

 Dalībnieki:


- ES valstu pārstāvji (ministrijas, nacionālie vēža institūti)
‐ Eiropadomes un JRC pārstāvji

- Vēža skrīninga speciālisti

- Projekta konsorcija dalībnieki (TOGAS, EUROHELICAN, AIDA, PRAISE‐U, SOLACE)

‐ Kuņģa vēža profilaksē iesaistītie pētnieki un viedokļu līderi

- Pacientu interešu aizstāvji
 

2023. gada 28. augustā

Septembrī notiks projektam LUCIA veltīts seminārs

2023. gada 5. septembrī Sansevastjanā, Spānijā notiks projektam “Ar plaušu vēzi saistīto riska faktoru un to ietekmes izpratne” (Understanding Lung Cancer related risk factors and their Impact jeb LUCIA) veltīts seminārs.

Tajā prezentēs projekta LUCIA ieguldījumus plaušu vēža profilaksei un agrīnajam skrīningam turpmākajos gados. Semināra dalībnieki apspriedīs šādas tēma: klīniskās un tehnoloģiskās zināšanas par riska faktoriem, plaušu vēža profilaksi, agrīnu tā atklāšanu un ārstēšanu. Projektā iesaistītie iegūtās zināšanas izmantos Eiropas Savienības vēža apkarošanas plānā, veicinās diskusiju starp pētniekiem, politikas veidotājiem, lai uzlabotu zināšanas par plaušu vēzi un nodrošinātu efektīvāku profilaksi un skrīninga programmas.

Plaušu vēzis uzskatāms par nāvējošāko no vēža saslimšanām - pasaulē ar to kāds mirst ik 30 sekundes. Vidējā 5 gadu dzīvildzes prognoze plaušu vēža pacientiem pašlaik ir 17% vīriešu un 24% sieviešu.

Lai gan par vienu no būtiskākajiem plaušu vēža attīstības faktoriem tiek uzskatīta smēķēšana, tas bieži skar arī nesmēķētājus. Attiecīgi projektā iesaistītās organizācijas strādās pie visu riska faktoru idetificēšanas un jaunu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu attīstīšanas.

Projekta LUCIA mērķis ir uzlabot plaušu vēža agrīnu diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, īpašu uzmanību pievēršot retāk sastopamiem plaušu vēža paveidiem. Projekta pētījumu rezultātā izstrādās rekomendācijas agrīnas diagnostikas programmai un metodes efektīvai plaušu vēža novēršanai.

LUCIA vada Izraēlas Tehnoloģiju institūts Technion, bet projekta norisi Latvijā realizē LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta zinātnieki institūta vardošā pētnieka un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģijas galvenā speciālista prof. Alvila Krama zinātniskā vadībā. 

Pasākums tiks straumēts arī šajā saitē.


 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101096473

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka Eiropas Savienības nostāju. Nedz Eiropas Savienība, nedz finansējumu piešķirošā iestāde par tiem nav atbildīgi.

2023. gada 28. augustā

Veiksmīgi noslēgušās HYCOR projekta klīniskās aktivitātes Liepājas pētījumu centrā

Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu Liepājā veiksmīgi noslēguši projekta GISTAR klīniskās aktivitātes, uz kura bāzes tika īstenots arī projekts HYCOR jeb  hibrīda sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam.

GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni, bet HYCOR ir hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam. Zinātniskais pētījums izstrādāts, lai meklētu jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai augsta riska zonās. Pavisam GISTAR pētījumā iekļauti 11 223 dalībnieki, no tiem 842 – pētījuma centrā Liepājā.

Veseli indivīdi vecumā no 40 līdz 64 gadiem tika aicināti labprātīgi piedalīties zinātniskajā projektā. Pētījuma dalībniekiem tika aizpildīta anketa, kurā apkopoja dzīvesveida faktorus, kā arī iepriekšējās saslimšanas un sūdzības. Daļa dalībnieku, kuri izteica vēlmi piedalīties projektā, tika aicināti piedalīties turpmākajos izmeklējumos. Dalībnieku atlase notika pēc nejaušības principa, bet tiem dalībniekiem, kuriem bija nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība, tika rekomendēts veikt diagnostiskos testus. Atlasīto dalībnieku grupai piedāvāja nodot asins analīzes, lai identificētu kuņģa atrofijas pazīmes (stāvoklis, kam raksturīgs pastiprināts kuņģa vēždraudes risks) un veikt slēpto asins piejaukuma noteikšanas testu izkārnījumos jeb fēcēs (lai atlasītu pacientus ar paaugstinātu kolorektālā vēža risku). Dalībniekiem,  kuriem tests bija pozitīvs (novērotas novirzes no normas), tika aicināti veikt endoskopiskos izmeklējumus.

Kopumā 35 pētījuma subjektiem bija indikācijas veikt kolonoskopiju (apakšējo endoskopiju) sakarā ar pozitīvo slēpto asiņu testu; 23 no tiem izmeklējumu veikuši. Savukārt, augšējo endoskopiju bija aicināti veikt 22 pētījuma dalībnieki; 16 no tiem izmeklējumu ir veikuši. Visi pētījuma dalībnieki bija informēti par savu endoskopisko atradni, pēc nepieciešamības, tika nosūtīti pie atbilstoša specialista.

No 842 iedzīvotājiem, kas līdz šim piedalījušies pētījumā, 206 atklāja kuņģī mītošo un kuņģa vēža attīstību veicinošo baktēriju Helicobacter pylori. Šādos gadījumos pētījuma dalībniekiem tika nozīmēta minētās baktērijas izskaušanas jeb eradikācijas terapija, ko pētījuma dalībnieki turpinās saņemt līdz augusta beigām.

Papildus tam Liepājas pētījumu centrā pētījuma dalībnieki veica īpašu izelpas mērījumu hibrīda izelpas analizatorā. Šīs aktivitātes mērķis bija izstrādāt matemātisku modeli kolorektālā vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai. Lai gan šobrīd ar šo iekārtu nav iespējams noteikt precīzu saslimšanas diagnozi, šobrīd ar to palīdzību tiek attīstīta jauna eksperimentālā tehnoloģija - potenciāli jauns kolorektālā vēža skrīnings. Jāatzīmē, ka šobrīd aktīvi norīt iegūto datu analīze, rezultātu interpretācija.

GISTAR pētījuma iesaistītie zinātnieki atgādina - gremošanas sistēmas audzēji sastāda lielu daļu no kopējā audzēju skaita visā pasaulē un katru gadu tiek diagnosticēti 3.88 miljoni jauni saslimšanas gadījumi, kā arī no gremošanas sistēmas audzējiem katru gadu mirst 2.83 miljonu cilvēku.

Kolorektālais (resnās un taisnās zarnas) vēzis un kuņģa vēzis ir visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji. Daudzus no vēža gadījumiem ir iespējams novērst: diagnosticējot ļaundabīgo procesu savlaicīgi, lielāko daļu no audzējiem (tai skaitā arī kolorektālo un kuņģa vēzi) ir iespējams veiksmīgi ārstēt. GISTAR ir zinātnisks pētījums, kura nolūks ir veicināt kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanos.


   

 

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

2023. gada 22. augustā

Projektā “Aptverošas vēža infrastruktūras Eiropai, kurā piedalās arī LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, izstrādā vienotu pētījuma stratēģiju

Projektā “Aptverošas vēža infrastruktūras Eiropai” (Comprehensive Cancer Infrastructures 4 Europe - CCI4EU), kurā Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) ir tā Latvijas partneris, uzsākts darbs pie vienotas pētījuma stratēģijas izveides. Projekts paredz izveidot un attīstīt dažādus vēža profilakses un ārstniecības aspektus, lai līdz 2030. gadam visā Eiropā pēc iespējas uzlabotu 3 miljonu cilvēku – vēža pacientu un viņu līdzcilvēku - dzīves.

Viens no projekta Latvijas pārstāvjiem, Rīgas Austrumu klīniskas universitātes ķirurgs, LU KPMI eksperts Andrejs Pčolkins sacīja, ka pašreiz notiek darba grupu tikšanās, lai izstrādātu vienotu stratēģiju par aptverošo vēža infrastruktūru Eiropā un vienotos par jēdzienu standartizēšanu, noteiktu minimālās prasības vēža aprūpei, izglītībai un pētniecībai.

“Kā Latvijas pārstāvjiem mums ir unikāla iespēja apgūt citu valstu pieredzi, jo pagaidām Latvijā nav izveidotas aptverošas vēža infrastruktūras, esam tās izveides pirmsākumos. Aptverošās vēža infrastruktūras balstās uz trīs pīlāriem - aprūpi, izglītību un pētniecību un šo jomu standartizāciju visās Eiropas valstīs nodrošinās atbilstošu ārstēšanas kvalitāti visiem EU dalībvalstu vēža pacientiem,” sacīja ķirurgs A. Pčolkins.

LU KPMI ir projekta “Aptverošās vēža infrastruktūras Eiropai” Latvijas partneris, un tajā aktīvi iesaistīsies eksperti arī no citām Latvijas institūcijām, tostarp Rīgas Austrumu klīniskās universitātes.

Projektā CCI4EU piedalās 55 partneri no Eiropas Savienības valstīm, Albānijas, Gruzijas, Moldovas, Norvēģijas, Rumānijas un Ukrainas. Tas uzsākts 2023. gada maijā un ilgs līdz 2030. gadam.

Vēža jomas eksperti, tostarp no Latvijas, tiks iesaistīti savstarpējā projekta dalībvalstu kompetenču izvērtēšanā. Projektā notiks trīs augsta līmeņa konferences, kas tiks organizētas ES valstīs ar vājākajiem rādītājiem.

Projektā paredzēta būtiskās informācijas iegūšana un salīdzināšana starp visām projekta dalībvalstīm, lai secinātu, cik lielā mērā tās virzās sekmīgas aptverošas vēža aprūpes infrastruktūras izveidē. Lai to paveiktu, projekta gaitā tiks izstrādāti un pielietoti piemēroti procesu kvalitātes izvērtēšanas indikatori. Nozīmīga uzmanība tiks veltīta dažādiem izglītības aspektiem. Paredzēta cieša sasaiste arī ar citiem jau notiekošajiem un plānotajiem ES projektiem vēža jomā.


Projekts ,,APTVEROŠAS VĒŽA INFRASTRUKTŪRAS EIROPAI” (Comprehensive Cancer Infrastructures 4 Europe, CCI4EU) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas „Vēža misija”, saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101103746

2023. gada 17. augustā

Latvijas Universitātē notiks viena no lielākajām bioētikas konferencēm Eiropā

23. – 26. augustā Latvijas Universitātē notiks 35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrības konference (35th European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare - ESPMH Conference). To sadarbībā ar Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrību (European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESPMH))organizē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (LUMF). Konference ir viens no lielākajiem ikgadējiem bioētikas jautājumiem veltītajiem pasākumiem Eiropā. Tās tēma - „Metodes bioētikā un medicīnas filozofijā”.

Konferences dalībnieki apskatīs pēdējo 50 gadu laikā notikušās diskusijas par atšķirīgajām metodoloģiskajām pieejām bioētikā un medicīnas filozofijā un pievērsīsies jaunu metodoloģisko pieeju analīzei.

Pētnieki prezentēs darbus par tēmām eksperimentālajā, digitālajā, fenomenoloģiskajā bioētikā, skatīs filozofisko un ētisko teoriju, eksperimentālās filozofijas lomu bioētikā, kā arī bioētikas mijiedarbību ar citām jomām – apziņas filozofiju, politisko filozofiju, mākslu, humanitārajām zinātnēm un citām jomām. Konferencē uzstāsies Oksfordas Universitātes Uehiro praktiskās ētikas centra (The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics) pētnieks Braiens Ērps (Brian D. Earp) ar priekšlasījumu par eksperimentālo bioētiku. Mančestras un Oslo Universitātes profesors Sorens Holmss (Søren Holm) reflektēs par jautājumu, vai ir iespējams nodarboties ar medicīnas ētiku, nebalstoties ētikas teorijā. Hanoveres medicīnas skolas (Medizinische Hochschule Hannover) profesore Sabīne Zaloha (Sabine Salloch) runās par jaunu bioētikas lauku – digitālo bioētiku, bet Tartu Universitātes profesore Kadrija Simma (Kadri Simm) problematizēs jautājumu par bioētikas mācīšanu.

Pasākumu rīko Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrība (European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESPMH)). Tā ir 1987. gadā dibināta filozofu, ētikas speciālistu un citu saistīto profesionāļu starptautiska organizācija. Tās darbības mērķis ir piedāvāt kritisku medicīnas un aprūpes jomu atspoguļojumu mūsdienu sabiedrībā. Konference, sadarbībā ar Eiropas vadošajiem bioētikas un medicīnas jomas pētniekiem, katru gadu tiek organizēta citā valstī.

“Katru gadu konference tiek veltīta kādai lielai tēmai bioētikā. Piemēram, pagājušajā gadā Varšavā notikušās konferences tēma bija “Dažādība un bioētika” un konferences dalībnieki savos referātos tika aicināti fokusēties uz jautājumiem par izaicinājumiem, kurus veselības aprūpē un bioētikā rada reliģiju, kultūru un morālo skatījumu dažādība. Konferences tēmu parasti ierosina lokālie organizatori, proti, Rīgas konferences tēma bija mūsu ziņā. Piesakot savu tēmu, mēs vēlējāmies pievērst uzmanību tam, cik daudz atšķirīgu pieeju šobrīd pastāv bioētikā, īpaši uzverot zināmu pavērsienu uz arvien pieaugošu “vienkāršā cilvēka” pieredzes lomu dažādu bioētikas problēmu risināšanā. Šķiet, ka arvien lielāku nozīmi bioētikā iegūst empīriski – gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi pētījumi. Runa šajā gadījumā ir ne tikai par tā saucamo empīrisko bioētiku, bet arī par fenomenoloģiski orientētu bioētiku un arī par gluži jaunu virzienu bioētikā – eksperimentālo bioētiku, kas lielā mērā izmanto eksperimentālus pētījuma dizainus, kādi tiek izmantoti kognitīvajās zinātnēs. Vēl viena vērā ņemama iezīme – arvien lielāku lomu sāk spēlēt arī dažādu digitālo rīku izmantošana. Šī iemesla dēļ daži pētnieki uzskata, ka ir pamats runāt par tā saucamo digitālo bioētiku. Minētos aspektus ņēmām vērā gan rakstot konferences uzsaukumu, gan domājot par vieslektoru izvēli,” uzsvēra viens no konferences organizatoriem, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošais pētnieks Ivars Neiders.

Detalizēta informācija par konferenci pieejama Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrības  mājaslapā https://www.espmh.org/upcoming-conferences/

2023. gada 1. augustā

Liepājas pētījumu centrā noslēgusies GISTAR dalībnieku iekļaušana

31. jūlijā noslēdzās dalībnieku iekļaušana GISTAR “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam” – HYCOR – pētījumā Liepājā. Pavisam pētījumā iekļauti 11 223 dalībnieki, no tiem 842 – pētījuma centrā Liepājā. Pētījuma dalībnieku analīžu veikšana, rezultātu apkopošana un eradikācijas terapijas nozīmēšana turpināsies līdz augusta beigām.  

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilakstiskās medicīnas institūta pētnieki izsaka pateicību visiem iesaistītajiem pētījuma dalībniekiem, pētījuma centra Lipājā darbiniekiem, Liepājas pilsētas un novadu pašvaldībām un medicīnas iestādēm par veiksmīgo sadarbību.  


   

 

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

2023. gada 25. jūlijā

Projekta HYCOR rezultāti tiks prezentēti divā starptautiskās konferencēs

Balstoties projekta “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam” - HYCOR rezultātos, rudens ieskaņā divās starptautiskās zinātniskajās konferencēs tiks prezentētas tēzes:

34. Starptautiskās Ķirurgu, gastroenterologu un onkologu asociācijas Vispasaules kongresā (34th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists) šī gada 9. – 12. septembrī Veronā, Itālijā - “Gaistošo organisko savienojumu nozīme kolorektālā vēža pacientu rezekciju audos un izelpā” (“Significance of Volatile Organic Compounds in Surgical Resection Tissues and Exhaled Breath from Colorectal Cancer Patients”). Vairāk: https://www.iasgoverona.com/

Apvienotās Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļas 2023 (United European Gastroenterology Week 2022 – UEG WEEK 2023) kongresā 14. – 17. oktobrī – Kopenhāgenā, Dānijā – “Pētījums par kolorektālā vēža audu volatilomiskām pazīmēm potenciālu neinvazīvu biomarķieru identificēšanai kolorektālā vēža gadījumā" (“Investigation of volatilomic signatures of colorectal tissues towards identification of potential non-invasive biomarkers for colorectal cancer”). Vairāk: https://ueg.eu/week/programme

Abu pētījumu galvenais mērķis bija pētīt gaistošos organiskos savienojumus, kas veidojas no kolorektālā vēža audiem, un papildus tam tika identificēta organisko savienojumu klātbūtne kolorektālā vēža pacientu izelpā.


   

 

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

2023. gada 24. jūlijā

Noslēgusies GISTAR pētījuma centra Ludzā darbība

Šī gada 14. jūlijā noslēgusies GISTAR pētījuma dalībnieku kohortas dinamiskās kontroles izsekošanas pētījuma pirmā centra, Ludzā, darbība. Pētījuma centrā Ludzā kopā apsekoti 547 GISTAR dalībnieki. Pētījums notiek starptautiskā projekta “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu" (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) jeb saīsinājumā – EUROHELICAN ietvaros. 

Tajā tiek izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. 

LU KPMI projektu realizē sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām. 

Aicinām vairāk par projektu uzzināt projekta EUROHELICAN sadaļā LU KPMI mājasalpā.


Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

2023. gada 19. jūlijā

Uzziniet vairāk par projektu AIDA

Vairums saslimstības ar kuņģa vēzi gadījumu tiek atklāti vēlā stadijā – kad pacienta dzīvildze tiek prognozēta tikai gada garumā. Potenciālo kuņģa vēža attīstības risku ir iespējams atklāt jau agrīnā tā attīstības posmā, par ko parasti liecina hroniska infekcija ar kuņģī mītošo baktēriju H.pylori. Tas var ievērojami uzlabot pacienta izredzes.

Kopš 2023. gada sākuma LU KPMI pētnieki strādā AIDA projektā (Mākslīgā intelekta diagnostikas palīglīdzeklis kuņģa iekaisumam). Tas ir multidisciplinārs, ar mākslīgā intelekta palīdzību veidots asistēšanas rīks, kas palīdz ārstiem diagnosticēt priekšvēža iekaisumu, piedāvā personalizētas terapeitiskās stratēģijas medicīniskajai ārstēšanai, kā arī sniedz personalizētus ieteikumus pacientu veselības stāvokļa uzraudzībai, tādējādi veicinot kuņģa vēža profilaksi.

Projekts sniedz atbalstu ārstiem un pētniekiem, nodrošinot precīzas un automatizētas datu analīzes. Tajā tiek apkopti dažādos avotos pieejamie dati, veidojot plašu virtuālu datu kopu, lai iegūtu "riska vērtējumu" kuņģa vēža gadījumos un atklātu tā attīstības mehānismus.

Uzziniet vairāk projekta mājaslapā: www.aidaeuproject.org


 

 

Finansē Eiropas Savienība (dotācijas līgums Nr. 101095359) un atbalsta UK Reasearch and Innovation (dotācijas līgums Nr. 10058099). Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2023. gada 11. jūlijā

Tartu notiks Vācijas-Baltijas vasaras skola par aktuālām problēmām un izaicinājumiem sabiedrības veselībā

No 2023. gada 28. augusta līdz 1. septembrim Tartu Universitātē, Igaunijā notiks starptautiska vasaras skola, veltīta sabiedrības veselības jautājumiem - Vācijas-Baltijas vasaras skola "Aktuālas problēmas un izaicinājumi sabiedrības veselībā: stiprinot akadēmisko apmaiņu un internacionalizāciju sabiedrības veselības izglītībā".

Vasaras skolu organizē Tartu Universitātes Ģimenes medicīnas un sabiedrības veselības institūts sadarbībā ar Vitenes/Herdekes universitāti no Vācijas, Latvijas Universitāti un Vilņas Universitāti. Galvenā vasaras skolas mērķauditorija ir pašreizējie sabiedrības veselības maģistra programmas studenti un nesenie absolventi.

Vasaras skola norisināsies Tartu - Aleksandra Šmita centra, universitātes Biomeedikuma ēkā (Ravila iela 19). Nodarbības sāksies pirmdien, 2023. gada 28. augustā plkst. 13:00 un noslēgsies piektdien, 2023. gada 1. septembrī plkst. 14:00.

Papildus starptautisko ekspertu prezentācijām, svarīga vasaras skolas daļa būs sarunas un diskusijas par pašreizējiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras sabiedrības veselības eksperti visā pasaulē, un kas tādējādi iespaido arī veselības ekspertu mācības. Tāpat norisināsies tīklošanās pasākumi un pieredzes apmaiņa.

Informācija par vasaras skolu pieejama vietnē https://tervis.ut.ee/et/sisu/german-baltic-public-health-summer-school

Reģistrācija ir atvērta līdz 31. jūlijam. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Lai dotu iespēju interesentiem no visām valstīm, dalībnieki tiek atlasīti, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta reģistrācijas veidlapā, tostarp motiviācijas izklāstu.

Vasaras skolas norisi finansē

2023. gada 5. jūlijā

Pievienojieties diskusijai par kuņģa vēža profilaksi ES

Foto: Darvina zāle. Tiesības: Flanders Meeting & Convention Center Antwerp

Šī gada gada 7. septembrī Flandrijas Tikšanās un konferenču centrā Antverpenē, Beļģijā projekta "Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā" – TOGAS (“Towards gastric cancer screening implementation in the European Union”) ietvaros notiks conference, lai apspriestu Eiropas Savienības perspektīvas attiecībā uz kuņģa vēža skrīninga ieviešanu. Tajā aicināti piedalīties projekta dalībvalstu pārstāvji, nacionālie skrīninga eksperti un pacientu aizstāvji.

2023. gada Eiropas Padomes Ieteikums par profilakses stiprināšanu ar agrīnas atklāšanas palīdzību: jauna ES pieeja vēža skrīningam ieteic ieviest trīs jaunas vēža skrīninga programmas, tostarp kuņģa vēža skrīningu, Eiropas Savienībā (ES).

Lai risinātu efektīvu kuņģa vēža skrīninga ieviešanu ES, TOGAS projektā LU KPMI vadībā strādā 20 partneri no 14 Eiropas valstīm.

Konferences mērķis ir informēt dalībniekus par pašreizējiem pētījumu rezultātiem saistībā ar kuņģa vēža profilaksi, kā arī apkopot atsauksmes no ES dalībvalstīm par vajadzībām un potenciālajiem šķēršļiem kuņģa vēža skrīninga ieviešanai. Mēs aicinām politikas veidotājus, skrīninga ekspertus, epidemiologus, medicīnas speciālistus un pacientu pārstāvjus piedalīties konferencē un dalīties savās atziņās, pieredzē un ekspertīzē. Konferencē tiks nodrošināta arī tiešraide.

Datums un vieta:

2023. gada 7. septembris Flandrijas Tikšanās un konferenču centrs, Antverpene, Beļģija, un tiešsaistē

Dalībnieki:

ES valstu pārstāvji (ministrijas, nacionālās vēža institūcijas)

Eiropas Padomes un Kopīgā pētniecības centra pārstāvji

Vēža skrīninga speciālisti

Projekta konsorcija biedri (TOGAS, EUROHELICAN, AIDA, PRAISE-U, SOLACE)

Pētnieki un viedokļu līderi, kas iesaistīti kuņģa vēža profilaksē

Pacientu aizstāvji

Lai apstiprinātu savu dalību, aizpildiet reģistrācijas formu.

Vairāk informācijas pieejams TOGAS projekta mājaslapā.


Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2023. gada 3. jūlijā

Eiropas Komisija nominē LU vadīt liela mēroga kopīgo aktivitāti vēža skrīninga attīstīšanai visā Eiropā

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Eiropas Komisija (HaDEA – EU4Health grupa) nominējusi Latvijas Universitāti koordinēt liela mēroga Eiropas Kopīgās aktivitātes (Joint Action) projekta pieteikumu Vēža skrīninga programmu ieviešanai (CR-g-23-38). LU par autorizēto kompetento institūciju un valsts galveno partneri projektā izraudzījusi Veselības ministrija, un, pēc EK ierosinājuma, LU koordinēs projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas mērogā. Projektu realizēs LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) speciālisti.

ES iniciētajās Kopīgajās aktivitātēs piedalās visas ES dalībvalstis un asociētās valstis – Norvēģija, Īslande un Ukraina, kas iesaistītas “ES – veselībai” (EU4Health) programmā. Ar apjomīgu ES līdzfinansējumu visas dalībvalstis savstarpēji koordinēti strādā pie dažādu instrumentu, metožu un pieeju izstrādes konkrētās veselības jomās, kā arī pilnveido nozares iespējas dažādās citās saistītās jomās. LU KPMI koordinētās Kopīgās aktivitātes mērķis ir atbalstīt pilnīgu krūts, zarnu un dzemdes kakla vēža skrīninga ieviešanu, kā arī izvērtēt mērķtiecību plānot un veikt ieviešanas pilotpētījumus no jauna ieteiktajām skrīninga programmām (prostatas, plaušu un kuņģa vēžiem), tādējādi stimulējot šo programmu pakāpenisku ieviešanu līdz pat pilnas programmas uzsākšanai. Aktivitātes rezultātā tiks sniegts būtisks atbalsts ES dalībvalstīm  Eiropas Padomes Komisijas vēža skrīninga rekomendāciju ieviešanai nacionālā līmenī.

Procesa neatņemama daļa ir kvalitātes nodrošināšana skrīninga sistēmā un pieredzes apmaiņa starp ES valstīm. Līdzīgi kā citās ES programmās, būtisks kopīgās aktivitātes akcents tiks likts uz nevienlīdzības mazināšana ES augtas kvalitātes skrīninga programmu pieejamībai. Nevienlīdzība skrīninga pieejamībā tiek skatīta visplašākajā nozīmē – gan individuālā sociālo grupu līmenī, piemēram, attiecībā uz tiem, kas neizprot viņiem nosūtītās vēstules tekstu vai aizspriedumu dēļ nevēlas piedalīties, gan arī valstiskā līmenī, piemēram, meklējot iemeslus, kādēļ atšķiras skrīninga standarti un līdzdalība tajā Latvijā, Slovēnijā vai Zviedrijā.

Kopīgā aktivitāte vēža skrīninga programmu īstenošanai paredz visaptveroša sadarbības tīkla izveidi, kuras dalībniekus nominē katras programmas dalībvalsts veselības ministrija. Katrā valstī darbosies viens vadošais partneris, kas koordinēs pārējo konkrētās valsts institūciju darbu. Latvijā aktivitātē piedalīsies arī Slimību profilakses un kontroles centrs, Rīgas Stradiņa universitāte un Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.

LU KPMI tika izveidots 2016. gadā. Pateicoties aktīvam pētniecības darbam vēža agrīnā diagnostikā  un profilaksē, tas ir kļuvis ne tikai par vēža pētniecībā Latvijā vadošo institūciju, bet arī par nozīmīgu dalībnieku vēža pētniecības procesos visas Eiropas un pasaules mērogā. Pašlaik institūtā norisinās vairāki ES Vēža misiju un ES Vēža uzveikšanas plānu atbalstoši projekti. Kopš 2013. gada LU KPMI zinātnieki vada gremošanas sistēmas audzēju profilakses iespēju pētījumu GISTAR, kas notiek Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization – IARC / WHO) pārraudzībā, un tas ir vienīgais šāda veida pētījums Eiropā. Ar tā palīdzību tiek meklētas un attīstītas jaunas gremošanas sistēmas vēža skrīninga, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas iespējas. 2023. gadā LU KPMI uzsāka projekta “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards gastric cancer screening implementation in the European Union) jeb saīsinājumā – TOGAS vadību. Tajā Latvijas zinātnieku vadībā vairāk nekā 20 partneri no 14 Eiropas valstīm strādā pie kuņģa vēža skrīninga ieviešanas vadlīnijām un rekomendācijām skrīninga efektivitātes izvērtēšanai. Tāpat institūts Latvijā koordinē projektu “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia – ICCCS), kura ietvaros vadošie Eiropas un pasaules vēža jomas eksperti izvērtē Latvijas vēža aprūpes praksi un sniedz rekomendācijas tās uzlabošanai, kā arī citus ar veselības profilaksi, ārstniecību un aprūpi saistītus projektus.

2023. gada 30. jūnijā

Projektam TOGAS pievienojas Fulbraita stipendiāte

Džordžijas dienvidu štata Jiann-Ping Hsu Sabiedrības veselības koledžas (Georgia Southern’s Jiann-Ping Hsu College of Public Health) Biostatistikas, epidemioloģijas un vides veselības zinātņu katedras profesore Dr. Yelena N. Tarasenko saņēmusi Fulbraita ASV stipendiātu programmas piešķīrumu visās disciplīnās Latvijai 2023.-2024. akadēmiskajam gadam no ASV Valsts departamenta un Fulbraita Ārvalstu stipendiju padomes.

Savā Fulbraita projektā „Pētniecības un mācību kapacitātes stiprināšana vēža profilaksē globālā mērogā” („Strengthening research and teaching capacity in cancer prevention globally”) Dr. Tarasenko sadarbosies ar LU KPMI vadīto projekta TOGAS konsorciju: (i) īstenošanas pētījumos, kas vērsti uz vēža skrīningu un pacientu navigāciju, un (ii) mācību pasākumos, kas vērsti uz pētniecības produktivitātes veicināšanu (piemēram, vieslekciju lasīšana, mācību programmas izstrāde, konsultēšana un mentorings).

Vairāk informācijas: Džordžijas dienvidu štata Jiann-Ping Hsu Sabiedrības veselības koledžas mājaslapā.


Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2023. gada 28. jūnijā

Latvijas speciālisti dalās pieredzē ar Slovākijas kolēģiem

Foto: no personīgā arhīva

20. un 21. Bratislavā, Slovākijā, noritēja projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS) speciālistu tikšanās. Tās ietvaros Slovākijas Onkoalianse, Pasaules veselības organizācijas Starptautiskās Vēža izpētes aģentūra (International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization – IRAC / WHO), Eiropas Vēža organizācija (European Cancer Organisation - ECO) un Slovākijas Veselības ministrija rīkoja tikšanos, veltītu tematiem par Slovākijas vēža pacientu aprūpes uzlabošanu. Nākamajā dienā projekta eksperti turpināja darbu, iepazīstot Slovākijas veselības aprūpes pašreizējo praksi. Latviju pasākumā pārstāvēja projekta līdzvadītāji Latvijā, LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja un Valsts prezidenta padomnieks viedajās tehnoloģijās Rolands Lappuķe, un Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns.

Šī bija pirmā reize, kad Slovākijas onkoloģijas jomas pārstāvjiem bija iespēja tikties un diskutēt par vēža rādītāju uzlabošanu ar pasaulē atzītiem starptautiskiem ekspertiem. Iesaistīto pušu – dažādu insitūciju, pacientu organizāciju, ārstniecības personu, politikas veidotāju un starptautisko organizāciju – mērķis ir mazināt mirstību, veicināt saslimstības profilaksi, uzlabot agrīnu diagnostiku, ārstniecības pakalpojumu pieejamību un veicināt sabiedrības izpratni par ar vēzi saistītiem jautājumiem.

Projekts “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ norisinās kopš 2022. gada sākuma. Tā ietvaros starptautiski atzīti vēža jomas eksperti iepazīst Latvijas un Slovākijas veselības nozares darbu un problēmsituācijas, un sagatavo priekšlikumus dažādu uzlabojumu veikšanai. Ekspertu sniegtās rekomendācijas nozares speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem palīdz uzlabot vēža skrīninga rādītājus, veikt uzlabojumus vēža reģistrā, kā arī veicināt labvēlīgus apstākļus Vispatveroša vēža centra izveidei abās valstīs. Latvijā projektu koordinē LU KPMI, un tā noslēgums gaidāms šī gada nogalē.


 

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un ir veikts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM).

2023. gada 28. jūnijā

LU KPMI pārstāv Latviju Starptautiskajā Vēža skrīninga tīklā

21. – 23. jūnijā LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja Latviju pārstāvēja Starptautiskā Vēža skrīninga tīkla (International Cancer Screening Network (ICSN)) tikšanā Turīnā, Itālijā. Šajā tīklā iesaistās dažādu valstu un organizāciju pārstāvji un jomas eksperti, lai veicinātu kontekstam atbilstošu multidisciplināra, pierādījumos un populācijā balstīta skrīninga stratēģiju attīstību. ICSN mērķis ir izvērtēt vēža skrīninga norises un pārrunāt metodes skrīninga programmu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai.

Dalība Starptautiskajā Vēža skrīninga tīklā ir pieejama ikvienai valstij un reģionam, kurā tiek veiktas vai ir iecerēts ieviest populācijā balstītas vēža skrīninga programmas. Tīklā iesaistīto valstu un organizāciju pārstāvju, un citu ekspertu tikšanās tiek organizētas reizi četros gados, un līdz šim Latvija tajās ir bijusi pārstāvēta reti.

Tīkla pārstāvji ir izveidojuši tematiskas darba grupas, kas strādā ar pētījumiem, datu kopām un skrīninga stratēģiju izvērtējumu. 2023. gadā darba grupas strādāja pie krūts, dzemdes kakla vēža, un kolorektālā vēža skrīninga izvērtējuma.

Vairāk par pasākumu lasāms: https://icsn.global/icsn-2023/

2023. gada 27. jūnijā

Jauns raksts par LU KPMI pētījumu publicēts tiešsaistes žurnālā „Gut”

Foto: Book publishing photo created by Racool_studio - www.freepik.com

Jauns zinātnisks raksts par pētījumu “Klaritromicīnu saturoša trīskārša Helicobacter pylori eradikācijas terapija inducē ilglaicīgas rezistento baktēriju kopas zarnā” ("Clarithromycin-containing triple therapy for Helicobacter pylori eradication is inducing increased long-term resistant bacteria communities in the gut"), kura autori ir LU KPMI zinātnieki Olga Sjomina, Reinis Vangravs, Elīna Ļeonova, Inese Poļaka, Dārta Pūpola, Kristaps Čivkulis, Sergejs Paršutins, Ilmārs Stonāns un Mārcis Leja, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes zinātniece Aleksandra Janiceka (pārstāv arī E. Ļeonova un M. Leja), Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (International Agency for Research of Cancer – IARC) zinātniece Dr. Jin Young Park, un Karolinskas institūta zinātnieks Prof. Lars Engerstrand, ir publicēts vadošajā starptautiskajā gastroenteroloģijas un hepatoloģijas žurnālā “Gut” ar ietekmes faktoru 31.795.

Zarnu rezistomas indukcijas nozīme pēc H. pylori izskaušanas terapijas ir ilgstoši apspriests teamts, un pieejamā informācija ir pretrunīga; parasti tiek uzskatīts, ka normāla zarnu mikrobiota tiek atjaunota 3–6 mēnešus pēc ārstēšanas ar antibiotikām. Tādēļ GISTAR pētījuma ietvaros Latvijā tika veikts randomizēts kontrolēts klīniskais pētījums, novērtējot zarnu mikrobiotas izmaiņas pirms un 6 mēnešus pēc divu H. pylori izskaušanas ārstēšanas shēmu ievadīšanas. Iegūtie rezultāti liecina, ka zarnu rezistoms saglabājās palielināts vismaz 6 mēnešus pēc 14 dienu klaritromicīnu saturošas shēmas, kas netika novērots amoksicilīnu/bismutu saturošajās ārstēšanas un kontroles grupās. Pamatojoties uz šī pētījuma rezultātiem, pētnieki ierosina, ka ikreiz, kad tiek ieviestas jaunas, uz antibiotikām balstītas terapijas shēmas, piemēram, kuņģa vēža profilaksei, iepriekš jāizpēta ilgtermiņa ietekme uz zarnu rezistences indukcijas potenciālu.

Pētījums veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

2023. gada 22. jūnijā

 

Ar sveicieniem - LU KPMI kolektīvs

 

2023. gada 21. jūnijā

LU KPMI pētniece Danute Ražuka-Ebela aizstāvējusi promocijas darbu

16. jūnijā savu promocijas darbu zinātnes doktora grāda iegūšanai medicīnas un veselības zinātnēs, klīniskās medicīnas nozarē, internās medicīnas apakšnozarē aizstāvēja LU KPMI pētniece Danute Ražuka-Ebela. Darbs izstrādāts Latvijas Universitātes Dr.med. profesora Mārča Lejas un Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes aģentūras (International Agency of Research for Cancer of World Health Organization – IARC/WHO)  Dr.phil. Jin Young Park vadībā.

Lai novērstu kuņģa vēzi, ir nepieciešams uzlabot kuņģa priekšvēža stāvokļu noteikšanas metodes. Promocijas darba "Populācijai pielāgota pieeja pepsinogēnu testa uzlabošanai  kuņģa priekšvēža stāvokļu diagnostikā" mērķis bija, identificējot ar H. pylori un kuņģa atrofijas izplatību saistītus socioekonomiskus un dzīvesveida faktorus populācijā, izstrādāt populācijai pielāgotu pieeju kuņģa priekšvēža stāvokļu seroloģiskā skrīninga uzlabošanai.

Darbs izstrādāts, balstoties LU KPMI pētījuma GISTAR datos. Veicot izpēti, izdevās uzlabot seroloģiskā skrīninga ar pepsinogēnu noteikšanu serumā precizitāti priekšvēža stāvokļu noteikšanā. Pētījuma rezultātā konstatēts, ka testa spēja atklāt priekšvēža stāvokļus atšķiras smēķētājiem un to spēj ietekmēt populācijas faktori. Pētījumā iegūtie rezultāti var tikt izmantoti kā materiāls jaunu stratēģiju izveidei un turpmāku pētījumu veikšanai kuņģa vēža novēršanai.

Darbu recenzēja Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors Dr.med. Aldis Puķītis, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Dr.med. Juris Pokrotnieks, un Trinitijas koledžas pārstāvis Ph.D Colm O’Morain, Dublina (Īrija).

Sirsnīgi sveicam!

2023. gada 7. jūnijā

LU KPMI turpina darbu projektā EUROHELICAN

ES programmas ES – veselībai (EU4Health) projekta "Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu" (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) jeb saīsinājumā – EUROHELICAN ietvaros tiek izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Šī kuņģī mītošā baktērija ir būtisks kuņģa vēža attīstības riska faktors. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai.

LU KPMI projektu realizē sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Aicinām vairāk par projektu lasīt īpaši izveidotajā projekta EUROHELICAN sadaļā mūsu mājasalpā.


Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

2023. gada 6. jūnijā

LU KPMI pētniece Danute Ražuka – Ebela konferencē saņem Eiropas mēroga atzinību par labākajām tēzēm

Foto: no personīgā arhīva

Maija otrajā pusē Srebreno, Horvātijā, noritēja 2. Eiropas Jauno gastroenterologu konference (European Conference of Young Gastroenterologists) “Izaicinājumi klīniskajā gastroenteroloģijā un hepatoloģijā”. Starp pieciem jaunajiem Latvijas gastroenterologiem konferencē piedalījās arī LU KPMI pētniece Danute Ražuka-Ebela. Par stenda referātu "Erosive esophagitis and Helicobacter pylori infection associated with the accuracy of the pepsinogen test in detecting precancerous gastric lesions" viņa saņēma apbalvojumu par labākajām tēzēm.

Apsveicam!

Stenda referāta izstrādes atbalsts:

Eiropas Sociālā fonda projekts “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” nr. 8.2.2.0/20/I/006;

ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros realizētais projekts "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem", projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184.

 

2023. gada 6. jūnijā

Students LU KPMI zinātniskās asistentes vadībā ar izcilību pabeidz studijas LU

Foto: no personīgā arhīva

Maija izskaņā Latvijas Universitātē noritēja medicīnas fakultātes diplomdarbu aizstāvēšanas sesijas. Students Alexander Nyrén, kas savu diplomdarbu izstrādāja LU KPMI zinātniskās asistentes Olgas Sjominas-Gubarevas vadībā, saņēma izcilu vērtējumu un Dr. med. Prof. Daiņa Krieviņa atzinību par labāko diplomdarba prezentāciju. Jaunā absolventa darbs "The value of pepsinogen I/II ratio, ghrelin and trefoil factor 3 in diagnosing precancerous gastric lesions" balstīts LU KPMI pētījuma GISTAR datos.

Apsveicam un vēlam turpmākus panākumus!

2023. gada 2. jūnijā

Eiropas eksperti pulcējas, lai uzlabotu vēža skrīninga kvalitāti Eiropā

Foto: no personīgā arhīva. No labās: Igaunijas Nacionālā veselības attīstības institūta Epidemioloģijas un biostatistikas nodaļas pētniece Piret Veerus, LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja un Čehijas Biostatistikas un analīžu institūta analītiķis Ondrej Majek

1. un 2. jūnijā LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja piedalās projekta CanScreen-ECIS (ECIS – European Cancer Information System) ekspertu tikšanā, kas norisinās Starptautiskajā vēža pētniecības aģentūrā (International Agency for Research on Cancer - IARC) Lionā, Francijā. Šī projekta ietvaros vēža jomas eksperti izstrādā vēža skrīninga indikatorus, kuru ziņošana ES kopējā datu bāzē nākotnē būs katras ES dalībvalsts pienākums. Šī datu pārvaldes sistēma tiks integrēta jau esošajā Eiropas Vēža informācijas sistēmā un darbosies kā kvalitātes kontroles mehānisms ES vēža skrīninga programmās.

Foto: no personīgā arhīva. No labās: IARC Sabiedrības veselības eksperte Nadya Dimitrova, IARC Skrīninga grupas vadītājs Partha Basu un IARC direktore Elisabete Weiderpass

Eiropas un tās kaimiņvalstu ekspertu tikšanās mērķis ir finalizēt datu ievākšanas sagataves un projekta norisei nepieciešamo datu ievākšanu.

CanScreen-ECIS projekta rezultātā izmantošanai tiks piedāvāti saprotami un viegli pieejami dati par vēža skrīningu visā Eiropā. Ziņas par to, kādi ir vēža skrīninga programmu rezultāti, to veidotājiem palīdzēs uzlabot šo procesu kvalitāti un pieejamību Eiropas iedzīvotājiem.

Vairāk par projektu CanScreen-ECIS lasāms vietnē https://canscreen-ecis.iarc.who.int/

2023. gada 25. maijā

LU KPMI piedalās Visaptveroša vēža infrastruktūras veidošanā Eiropā

Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments; no projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” norises gaitas Latvijā: projekta vadītājs, prezentē IARC eksperts Andrē Karvalju (Andre Carvalho)

23. un 24. maijā Milānā, Itālijā, norisinājās jauna projekta – “Visaptveroša vēža infrastruktūra Eiropā” (Comprehensive Cancer Infrastructures 4 Europe - CCI4EU) atklāšanas pasākums. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu tajā pārstāvējā LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja un LU KPMI pētniece Dina Bēma.

Projekts CCI4EU tiek realizēts Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) Vēža misijas ietvaros. Šī ES misija paredz attīstīt dažādus vēža profilakses un ārstniecības aspektus, lai līdz 2030. gadam maksimāli uzlabotu 3 miljonu cilvēku – vēža pacientu un viņu līdzcilvēku - dzīves. ES Vēža misija nosaka galvenos pētniecības virzienu akcentus. Sasaistē ar ES Vēža uzveikšanas plānu, ES vēža jomas eksperti strādā pie tā, lai veicinātu izpratni par vēzi, uzlabotu tā diagnosticēšanu un optimizētu ārstēšanu. Tas sekmēs vēža pacientu dzīves kvalitāti gan ārstēšanas periodā, gan pēc tam. Uzlabojumus vēža jomā par prioritāti ir uzstādījusi arī Latvijas Veselības ministrija.

Projekta CCI4EU ietvaros paredzēta būtiskās informācijas iegūšana un salīdzināšana starp visām projekta dalībvalstīm, lai secinātu, cik lielā mērā tās virzās sekmīgas Visaptverošas vēža aprūpes infrastruktūras izveidē. Lai to paveiktu, projekta gaitā tiks izstrādāti un pielietoti piemēroti procesu kvalitātes izvērtēšanas indikatori. Nozīmīga uzmanība tiks veltīta dažādiem izglītības aspektiem. Paredzēta cieša sasaiste arī ar citiem jau notiekošajiem un plānotajiem ES projektiem vēža jomā.

Vēža jomas eksperti, tostarp no Latvijas, tiks iesaistīti savstarpējā projekta dalībvalstu kompetenču izvērtēšanā. Projektā notiks trīs augsta līmeņa konferences, kas tiks organizētas ES valstīs ar vājākajiem rādītājiem.

Projekts tā dalībvalstīm ir iespēja dibināt un attīstīt kontaktus ar Vēža centriem un ar tiem saistītajām organizācijām visās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs. CCI4EU dos iespēju dibināt un attīstīt sadarbību ar tādām Eiropas un starptautiskajām organizācijām, kā, piemēram, Eiropas Vēža institūtu organizācija (Organisation of European Cancer Institiutes - OECI), Eiropas Onkoloģijas skolu (European School of Oncology - ESO), Eiropas Vēža organizāciju (European Cancer Organisation - ECO), Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (International Agency for Research on Cancer - IARC) un Apvienoto Pētniecības centru (Joint Research Centre - JRC).

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts ir projekta Latvijas partneris, un projektā aktīvi iesaistīties eksperti arī no citām Latvijas institūcijām, tostarp Rīgas Austrumu klīniskās universitātes, ar kuras speciālistiem bijusi aktīva sadarbība jau projekta pieteikšanas etapā.

LU KPMI Latvijā iniciējis un arī koordinē projektu “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia - ICCCS). Tā ietvaros kopš 2022. gada sākuma Latvijā vairākkārt viesojušies IARC, OECI un Erasmus Universitātes Medicīnas centra (EMC) eksperti, lai izstrādātu īpaši Latvijai paredzētus rīcības plānus, stratēģiskos ceļvežus un praktiskus norādījumus par to, kā uzlabot dažādu vēža aprūpes elementu efektivitāti. Ekspertu stratēģiskās rekomendācijas ietver uzlabojumus vēža aprūpes koordinācijā, reģistrā un skrīningā, un to ieviešana praksē Latvijā jau ir sākusies.

Projekts ,,APTVEROŠAS VĒŽA INFRASTRUKTŪRAS EIROPAI” (Comprehensive Cancer Infrastructures 4 Europe, CCI4EU) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas „Vēža misija”, saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101103746

2023. gada 22. maijā

LU KPMI strādā projekta LUCIA konsorcijā

Kopš 2023. gada sākuma notiek projekts „Ar plaušu vēzi saistīto riska faktoru un to ietekmes izpratne” (Understanding Lung Cancer related risk factors and their Impact) jeb saīsinājumā LUCIA.

Projekta mērķis ir uzlabot plaušu vēža agrīnu diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, īpašu uzmanību pievēršot retāk sastopamiem plaušu vēža paveidiem. Konsorcija darba rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas agrīnas diagnostikas programmai un metodes efektīvai plaušu vēža novēršanai.

Latvijā projektu realizē LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta zinātnieki institūta vadošā pētnieka un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģijas galvenā speciālista prof. Alvila Krama zinātniskā vadībā. 

LUCIA norisi vada Izraēlas Tehnoloģiju intsitūts Technion.

Aicinām uzzināt vairāk par projektu un sekot jaunumiem īpaši izveidotajos sociālo tīklu kontos:


 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101096473

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka Eiropas Savienības nostāju. Nedz Eiropas Savienība, nedz finansējumu piešķirošā iestāde par tiem nav atbildīgi.

2023. gada 20. maijā

LU paraksta sadarbības memorandu un akadēmiskās sadarbības vienošanos ar Azerbaidžānas institūcijām

Foto: publicitātes attēls, prof. Mārcis Leja un ASATID vadītājs prof. Nazims Gasimovs (Nazim Gasimov)

18. un 19. maijā Baku, Azerbaidžānā, Latvijas Universitāte sadarbības memorandā apliecinājusi sadarbību ar Azerbaidžānas Gastroenteroloģijas un invazīvās endoskopijas asociāciju (Gastroenterology and Invasive Endoscopy Society - AGIES), un noslēgusi akadēmiskās sadarbības vienošanos ar A. Alijeva vārdā nosaukto Azerbaidžānas Valsts Pēcdiploma medicīnas apmācību institūtu (Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev - ASATID). Latvijas Universitāti pārstāvēja Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors prof. Mārcis Leja, kurš vizītes laikā arī tikās un pārrunāja sadarbības iespējas ar Azerbaidžānas veselības ministru Teimuru Musajevu (Teymur Musayev), un prezentēja ar kuņģa vēža skrīningu saistītās aktualitātes Eiropas Savienībā AGIES rīkotajā IV Gastroenteroloģijas konferencē.  

Tikšanos laikā prof. Mārcis Leja ar Azerbaidžānas veselības ministru un institūciju pārstāvjiem pārrunāja savstarpējas starptautiskas sadarbības ieguvumus akadēmiskās, pētniecības un izglītības jomās. Azerbaidžānas veselības ministrs Teimurs Musajevs apliecināja ieinteresētību sadarbībā un atbalstu valstu abpusējos centienos. Pētniecības un izglītības institūciju pārstāvji apsprieda vēlamās un iespējamās sadarbības jomas: kopīgi rīkotas akadēmiskās, pētniecības un izglītības aktivitātes, piemēram, konferences, seminārus, lekcijas, kopīgu fundamentālās pētniecības projektu realizēšanu, iesaistot abu pušu intelektuālo potenciālu. Tāpat viņi pārrunāja visām pusēm saistošu savstarpēju iesaisti nacionāla un starptautiska mēroga pētniecības projektos, tostarp sadarbību, gatavojot un realizējot projektus starptautiskā, Eiropas Savienības un nacionālā mērogā, sadarbību dokturantūras izglītības programmu ietvaros, saistītu zinātniskā un akadēmiskā personāla tālākizglītību, un pārrunāja mūsdienīgu pēcdokturantūras programmu nodrošināšanu.

AGIES rīkotā IV Gastroenteroloģijas conference norisinājās 19. un 20. maijā Baku. Tās ietvaros prof. Mārcis Leja klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm kuņģa vēža prevencijas norisēs Eiropas Savienības un pasaules kontekstā.

2023. gada 15. maijā

Īpašā video aicinām iepazīt projektu Pragma-TIC

Projekts Pragma-TIC ,,Digitālās veselības pratība nākotnes slimnīcai” (granta līguma Nr. 21PCA0019 / 2021-1-BE01-KA220-ADU-000033677) tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas ERASMUS+

2023. gada 11. maijā

Latvija piedalās jaunā Eiropas konsorcijā, lai veidotu atbalsta tīklu ES Vēža misijai

Projekta “Vēža misijas centru izveide: tīkli un sinerģija” (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies - ECHoS) mērķis ir koordinēt un virzīt pētniecības un inovācijas un veselības aprūpes procesus vēža jomā saskaņā ar politikas veidošanas gaitu, kas palīdzētu radīt uz cilvēku centrētas veselības aprūpes un pētniecības sistēmas. Projekta konsorcijā darbojas vairāk nekā 50 valsts, veselības aprūpes, akadēmiskās un nevalstiskās organizācijas no 28 valstīm. Tā ietvaros katrā no šīm valstīm tiks izveidoti Nacionālie Vēža misijas centri, tādējādi procesos un dialogā valsts, reģionālā un nacionālā līmenī iesaistot plašu ieinteresēto pušu loku kā no dažādiem sektoriem.

Vēzis ir pasaules mēroga izaicinājums. Tas skar ikvienu neatkarīgi no dzimuma vai sociālā statusa, un ir milzīgs slogs pacientiem, ģimenēm, draugiem un sabiedrībai. Saskaņā ar Eiropas Vēža informācijas sistēmas datiem, līdz 2040. gadam saslimstība ar vēzi Eiropā pieaugs par 20,96%, un mirstība – par 31,76%. Tas nozīmē, ka, ja netiks veikti turpmāki pasākumi, lai saslimstību ietekmētu, ar vēzi tiks diagnosticēti 3,24 miljoni eiropiešu, no kuriem 1,66 miljoni cilvēku mirs. Ir nepieciešams steidzami rīkoties kopīgiem spēkiem.

“Apvārsnis Eiropa” Vēža misijas iniciatīvai ir vērienīgs mērķis - līdz 2030. gadam uzlabot vairāk nekā 3 miljonu cilvēku dzīvi, veicot vēža profilaksi un ārstēšanu, un tiem, kurus vēzis ir skāris, tostarp viņu ģimenēm, palīdzēt dzīvot ilgāk un labāk. Tas ir arī projekta “Vēža misijas centru izveide: tīkli un sinerģija” - ECHoS, virzītājspēks.

Jaunajam 3 gadus ilgajam Eiropas konsorcijam, ko atbalsta Vēža misija, būs būtiska loma šīs misijas īstenošanā. Apvienojot 58 vadošās organizācijas no valsts, veselības aprūpes, pētniecības, akadēmiskā un nevalstiskajiem sektoriem, šis konsorcijs nodrošinās iespēju izveidot Nacionālos Vēža misijas centrus kā tā dalības, tā asociēto partneru valstīs. Šiem centriem, kas darbosies lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī, būs būtiska loma dažādu ieinteresēto pušu, tostarp sabiedrības, iesaistē dialogā par ar vēzi saistītiem jautājumiem.

Latviju projektā pārstāv vairākas organizācijas, piemēram, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Veselības ministrija un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, kas cieši sadarbosies ar konsorcija vadošajiem partneriem un vadošajiem ekspertiem visā pasaulē un Eiropā. Kopīgie centieni palīdzēs koordinēt pētniecības un inovāciju un veselības aprūpes darbību vēža apkarošanas jomā ar politikas veidošanas procesiem, kas vērsti uz cilvēku orientētu veselības aprūpi un pētniecības sistēmām tādos veidos, ko nevar panākt ar atsevišķiem centieniem un sadrumstalotām iniciatīvām.

Nesenā ar Covid-19 saistītā ārkārtas situācija ir atklājusi Eiropas dažādo veselības sistēmu nestabilitāti, bremzējot pētniecību un klīniskos pētījumus, jauno vajadzību risināšanai piešķirot ierobežotus resursus. Tomēr tas arī uzsvēra valstu spēju radīt funkcionālu sinerģiju veselības, politikas un pētniecības jomā, atstājot pozitīvu ietekmi. Sākoties ECHoS projektam, tā konsorcijs ir izveidojis pamatus spēcīgam un vienotam Nacionālo Vēža misijas centru tīklam, kas veidojas sakaņā ar Eiropas Vēža misiju.

ECHoS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" Koordinācijas un atbalsta pasākumu programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101104587

2023. gada 9. maijā

LU KPMI pabeigta pēcdoktorantūras projekta īstenošana

Foto: No personīgā arhīva

2023. gada 30. aprīlī LU KPMI noslēdzās vadošā pētnieka Manohar Prasad Bhandari (PhD informācijas inženierijā) realizētais pēcdoktorantūras projekts “Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai” (1.1.1.2/VIAA/3/19/495).

Saskaņā ar PVO datiem, kuņģa vēzis ir trešais biežākais ar vēzi saistīto nāves gadījumu cēlonis pasaulē, Eiropas Savienībā – ceturtais. Augstākie rādītāji novēroti Austrumeiropā, tostarp Latvijā, kurā vīriešu mirstības līmeņa radītājs no šī vēža ir visaugstākais ES. Kuņģa vēzis bieži tiek diagnosticēts vēlīnā stadijā, tādēļ tas joprojām ir grūti izārstējams. Lai uzlabotu šo statistiku, ir nepieciešamas jaunas diagnostikas metodes un pieejas, kas ļautu diagnosticēt kuņģa vēzi agrīnā stadijā un neprasītu neērtus vai nepatīkamus izmeklējumus.

Izelpas un citām uz gaistošo organisko savienojumu (GOS) balstītām analīzēm ir liels potenciāls šīs problēmas risināšanā, jo tās ir ērtākas pacientiem un izmaksā mazāk nekā endoskopija un uz biopsiju balstīta analīžu pieeja. Informācija, kas saistīta ar pacienta ēšanas paradumiem, dzīvesveidu, slimības vēsturi, hronisku H. pylori infekciju, ģenētiskiem un citiem faktoriem, ir būtiska riska noteikšanai, prognozei, agrīnai konstatēšanai un diagnostikai, kā arī kuņģa vēža profilaksei. Tāpēc projekta mērķi bija saistīti ar šiem faktoriem, un tika veikti pētījumi, lai iegūtu zināšanas, kas palīdzētu uzlabot pašreizējās kuņģa vēža atklāšanas metodes.

Cilvēka organisms dažādos procesos (gan tipisks metabolisms, gan vēža šūnu metabolisms u.c.) izdala GOS, un to ķīmiskā analīze var kalpot kā neinvazīvs līdzeklis vairāku slimību, tostarp kuņģa vēža, diagnostikai un monitoringam. Tomēr līdz šim nav pievērsta pienācīga uzmanība GOS izcelsmei kuņģa vēža gadījumā un mikrobiotai kā GOS avotam. Šī projekta mērķis bija pētīt GOS, kurus potenciāli izdala kuņģa veselie un vēža skartie audi, kā arī iespējamo saistību starp kuņģa audu izcelsmes GOS un kuņģa mikrobiotas izcelsmes GOS, lai nošķirtu potenciālo biomarķieru izcelsmi un uzlabotu agrīnu kuņģa vēža atklāšanu. Lai noteiktu GOS vēža un nevēža audos, kuņģa saturā un elpā, tika veikta gāzu hromatogrāfijas-masspektrometrijas analīze. Turklāt, lai identificētu ar vēzi saistītos biomarķierus un to avotus, tika veikts salīdzinājums starp GOS, kurus izdala kuņģa vēža audi un veselie audi. Tas savukārt var atvieglot jaunu metožu un iekārtu izstrādi vēža skrīningam un agrīnai atklāšanai. Papildus tika veikta korelācijas analīze starp  izelpā noteiktajiem GOS gāzu hromatogrāfijas-masspektrometrijas analīzē un to pašu pētījuma dalībnieku zarnu mikrobiotas sastāvu kuņģa vēža un kontroles grupās. Tā kā tika atklāta noteikta saistība starp mikrobiotu un GOS izelpā, kā arī atšķirības starp kuņģa vēža un kontroles pacientiem, šāds virziens varētu būt perspektīvs tālākajai izpētei un skrīninga metožu izstrādei, kas varētu būt balstītas uz elektroniskajiem deguniem, kas nomaina sarežģītāko gāzu hromatogrāfijas-masspektrometrijas analīzi. Tāpēc papildu izpēte viekta arī arelektroniskā deguna iekārtu, nosakot tās spējas noteikt vienu no svarīgākajām kuņģa mikrobiotas baktērijām kuņģa vēža attīstībā – Helicobacter pylori. Projekts radīja jaunas zināšanas par kuņģa mikrobiotu un GOS, kā arī GOS atšķirībām kuņģa vēža un kontroles grupās, kas varētu nākotnē veicināt iekārtu izstrādi agrīnai vēža atklāšanai.

Žurnālā „Molecules” projekta sasniegtie rezultāti ir prezentēti pētnieciskajā rakstā ar nosaukumu ,,Vēža gaistošie marķieri izelpā  – vai tie varētu būt zarnu mikrobioma pazīmes?”

   

Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ERAF projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/495 "Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai"

2023. gada 28. aprīlī

LU KPMI strādā projekta AIDA konsorcijā

Kopš 2023. gada sākuma LU KPMI zinātnieki ir iesaistīti projektā “Uz mākslīgo intelektu (MI) balstīts diagnosikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai” jeb saīsinājumā – “AIDA”. Projekta konsorcijā darbojas 15 partneri no astoņām Eiropas valstīm. Tā mērķis ir radīt uz mākslīgo intelektu (MI) balstītu instrumentu, kas ārstniecības personām palīdzētu diagnosticēt pirmsvēža iekaisumus, nodrošināt personalizētu medicīnisko uzraudzību, rekomendēt veidus, kā novērot pacienta veselības stāvokli, un izvēlēties ārstēšanu. Projektā “AIDA”, atbilstoši Eiropas datu aizsardzības likumam, tiks apkopoti pētniecības un inovāciju centru, klīniskos partneru, citu nozares pārstāvju un pacientu dati no dažādiem sektoriem.

Aicinām par projektu uzzināt vairāk galevnā partnera INCLIVA Biomedicīnas pētījumu institūtu mājaslapā!


 

Finansē Eiropas Savienība (dotācijas līgums Nr. 101095359) un atbalsta UK Reasearch and Innovation (dotācijas līgums Nr. 10058099). Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2023. gada 27. aprīlī

Pieredzes stāsts: diagnoze “pirzmvēža stāvoklis” var būt pārsteigums

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Turpinoties zinātniskam pētījumam par gremošanas sistēmas vēzi GISTAR, kas pašlaik norisinās Liepājā, kāda kurzemniece piekritusi dalīties pieredzē, kas viņai palīdzējusi apzināties draudus savai veselībai. Pētījuma ietvaros uzzinot, ka viņas kuņģa veselība, pašai nezinot, vērtējama kā “pirzmvēža stāvoklis”, Agita (vārds mainīts) mudina ikvienu, kas atbilst pētījuma mērķa grupai – 40-64 gadus vecus cilvēkus – izmantot iespēju un veikt piedāvātās bezmaksas veselības pārbaudes.

“Man nebija pilnīgi nekādu sūdzību par pašsajūtu!” savu stāstu iesāk Agita. “Zinātniskajā pētījumā piedalījos, savas tuvas radinieces mudināta. Viņa bija praktiski iesaistīta tā veikšanā un iedrošināja, ka pārbaudes palīdzēs zinātniekiem attīstīt gremošanas sistēmas vēža skrīningu, bet man – paturēt sirdsmieru par savu veselību. Tā nu es arī aizgāju un nodevu analīzes. Pēc laika saņēmu zvanu – kuņģī ir atklāta helikobaktērijas klātbūtne, ir nepieciešama tās izskaušanas terapija un papildu izmeklējumi.”

Helikobaktērija ir baktērija, kas mīt cilvēka kuņģī, un zinātniski pierādīts, ka tā veicina kuņģa vēža attīstību. Tās izskaušana jeb eradikācija ir viens no veidiem, kā šo risku samazināt. Savukārt papildu izmeklējumi pētījuma ietvaros tiek nozīmēti gadījumos, ja fēču jeb izkārnījumu vai asins analīzēs konstatētas kādas novirzes no normas.

“Helikobaktērijas izskaušanas terapiju es saņēmu bez maksas, bet papildu pārbaudes – manā gadījumā tā bija endoskopija jeb tā sauktā “kobra” – par nelielu pacienta iemaksu. Konsultācijā ar nozīmēto ārstu saņēmu slēdzienu – hronisks gastrīts un intestināla metaplāzija jeb izmaiņas kuņģa gļotādā. Citiem vārdiem, bez jebkādām sūdzībām par veselību man tika konstatēts pirmsvēža stāvoklis,” par pieredzēto stāsta Agita.

“Jaunās ziņas mani, protams, satrieca. Kā minēju, nekādus simptomus nebiju jutusi. Tajā pašā laikā vēlos uzteikt pētījumu centra darbu un iesaisti – gan toreiz, gan arī pašlaik jūtos ļoti “pieskatīta”. Darbinieki kārtoja gan visu pārbaužu norisi, gan turpmāko izmeklējumu veikšanu, pierakstus pie speciālistiem. Šo pāris gadu laikā, kopš apzinos draudus savai veselībai, pēc uzaicinājuma jau esmu veikusi arī atkārtotas pārbaudes. Kopumā ar diagnozi sadzīvoju gluži mierīgi, jo zinu, ka saņemšu aicinājumu nākošajām atkārtotajām pārbaudēm un man par to, pateicoties pētījumu centra speciālistiem, pat nav jādomā.

Pašlaik esmu ārsta uzraudzībā. Sadarbībā ar viņu, esmu mainījusi ikdienas paradumus: ievēroju sabalansētu uzturu, pieskatu, lai netrūkst nepieciešamo vitamīnu un turpinu fiziski kustēties. Nekādus īpašus ierobežojumus neizjūtu. Arī citiem iesaku – ja ir iespēja, noteikti veikt piedāvātās veselības pārbaudes! No šādām pārbaudēm nav jābīstas, jo tās palīdz savlaicīgi uzzināt, ja ir kādi sarežģījumi un vērst situāciju par labu!” Agita pabeidz stāstījumu ar pamudinājumu.

Līdz šim pētījumā GISTAR pierādīts, ka katram ceturtajam Liepājas reģiona iedzīvotājam būtu rūpīgi jāseko līdzi sava gremošanas trakta veselībai. Vairāk nekā 25% līdzšinējo pētījuma dalībnieku Liepājā atklāta helikobaktērija vai novirzes no normas veiktajās analīzēs.

Arī pašlaik Liepājas un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji 40 – 64 gadu vecumā aicināti pārbaudīt gremošanas trakta veselību. Bezmaksas veselības pārbaudes notiek Liepājā, Jūrmalas ielā 23, katru darba dienu no 7:00 – 13:00. Vairāk informācijas par pārbaužu norisi pieejama pētījuma mājaslapā www.gistar.eu, pieteikšanās pa tālruni – 25679868

Pārbaužu norise

Pētījuma laikā īpaši apmācīts medicīnas personāls anketē pētījuma dalībniekus un apkopo informāciju par dažādiem dzīvesveida paradumiem, noskaidro iepriekšējās saslimšanas, kā arī pašreizējās sūdzības, ja tādas ir. Katrs pētījuma dalībnieks nodod fēču jeb izkārnījumu paraugu, kā arī asins analīzes. Īpaš projekta ietvaros papildus veic kakla mikrofloras testus. Nodoto materiālu analizē pēc pētījumā noteiktas shēmas.

Asins analīzēs tiek noteikts, vai pastāv pastiprināts kuņģa vēždraudes risks jeb kuņģa atrofijas pazīmes. Ja analīzēs tiek konstatētas novirzes no normas, pētījuma dalībnieks tiek aicināts veikt barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnu pārbaudi jeb ezofogastroduonenoskopiju.

Savukārt ar fēču analīžu palīdzību tiek noskaidrots, vai pētījuma dalībniekam pastāv paaugstināts kolorektālā jeb resnās un taisnās zarnas vēža risks. Ja analīzes uzrāda, ka izkārnījumos atrodamas slēptas asinis, pētījuma dalībnieks tiek aicināts veikt papildus resnās zarnas izmeklējumu – kolonoskopiju.

Ja analīžu rezultātā ir atklāta kuņģī mītoša baktērija Helicobacter pylori, kas palielina kuņģa vēža attīstības risku, pētījuma dalībnieki saņem bezmaksas terapiju šīs baktērijas izkaušanai jeb eradikācijas kursu.

Lai gan ar izelpas testā veiktajiem mērījumiem pašlaik nav iespējams noteikt precīzu saslimšanas diagnozi, šobrīd Liepājā ar to palīdzību tiek attīstīta jauna medicīniskā tehnoloģija – hibrīda izelpas analizators. Tajā tehnoloģiski apvienoti dažādi sensori un infrasarkanā spektra tehnoloģija.

Par pētījumu

GISTAR ir Latvijas Universitātes un starptautisku ekspertu atbalstīta zinātniskās pētniecības iniciatīva. Tās mērķis ir pētīt gremošanas trakta audzēju skrīninga iespējas, to agrīnu diagnostiku un šī procesa efektivitāti, kā arī meklēt jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai.

Projektu “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam” (saīsinājumā HYCOR) finansē Eiropas Savienība. Tā mērķi ir izstrādāt matemātisku modeli resnās un taisnās zarnas vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai. Projekta zinātniskie rezultāti sniegs jaunas zināšanas par hibrīda izelpas analizatora pielietojumu kolorektālā vēža atklāšanā. Iegūtie rezultāti būs svarīgi kā klīniskajai praksei Latvijā, tā arī globāli. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KMPI)  līdzšinējie pētījumi ir uzrādījuši daudzsološus rezultātus. Tas nozīmē, ka nākotnē šāds analizators varētu tikt izmantots dažādu gremošanas trakta audzēju diagnostikā.

Zinātniskos pētījumus Latvijā vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI), un gan GISTAR, gan HYCOR projekti Liepājā tiek realizēti sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu.


   

 

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

2023. gada 6. aprīlī

Vēlam pavasara saulesstariem bagātu Lieldienu laiku!

Mēs atgriezīsimies birojā 11. aprīlī!

2023. gada 30. martā

Latvijas zinātnieki vadīs kuņģa vēža skrīninga attīstīšanu Eiropā

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) uzsācis jauna Eiropas mēroga projekta vadību. Latvijas zinātnieku vadībā vairāk nekā 20 partneri no 14 Eiropas valstīm strādās pie kuņģa vēža profilakses pasākumu attīstīšanas un ieviešanas visās dalībvalstīs, izstrādājot vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Tas ir viens no pašlaik trīs ES finansētajiem projektiem, kas uzsākti pēc ES Padomes apstiprinājuma jaunai pieejai vēža skrīningam pagājušā gada decembrī. Projektā izstrādātās vadlīnijas un rekomendācijas ES valstu politikas veidotājiem palīdzēs iekļaut kuņģa vēža skrīningu savās veselības aprūpes prioritātēs.

Pagājušā gada nogalē ES Padomes pieņemtās rekomendācijas ietver krūts, dzemdes kakla un kolorekātā vēža skrīninga jau esošo ieteikumu atjauninājumus, savukārt plaušu, prostatas un kuņģa vēža skrīninga pakāpeniskas ieviešanas ieteikumi Eiropas Savienībā izstrādāti un pieņemti pirmo reizi. Jaunas vēža skrīninga shēmas izveide ir izvirzīta kā Eiropas Vēža uzveikšanas plāna viena no pamatiniciatīvām. Paredzams, ka jaunā ES pieeja, kuras pamatā ir jaunākie pieejamie zinātnes sasniegumi un pierādījumi, palīdzēs nodrošināt, ka līdz 2025. gadam 90 % ES iedzīvotāju, kuri atbilst krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga mērķa grupām, tādi tiks piedāvāti. Tāpat jaunā pieeja nosaka arī prostatas, plaušu un noteiktos apstākļos – arī kuņģa vēža skrīninga programmu pakāpenisku ieviešanu.

LU KPMI uzsāktā projekta “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards gastric cancer screening implementation in the European Union) jeb saīsinājumā – TOGAS mērķis ir ar trīs plaša mēroga pilotpētījumu palīdzību attīstīt dažādus kuņģa vēža skrīninga un agrīnas diagnostikas aspektus, vienlaicīgi izstrādājot arī medicīnas ētikas normām atbilstošas un izmaksu efektīvas vadlīnijas tā ieviešanai. 36 mēnešu laikā sasniegtie rezultāti palīdzēs ES dalībvalstu vadītājiem iekļaut kuņģa vēža skrīningu savās prioritātēs, līdzsvarojot tā efektivitāti, turpmāko īstenojamību un procesu piemērošanu, un ņemot vērā ar skrīninga ieviešanu saistītos blakusefektus.

Prof. Mārcis Leja

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

“Eiropā pašlaik trūkst efektīvas kuņģa vēža skrīninga metodes. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka kuņģī mītošās un kuņģa vēža attīstību veicinošās baktērijas Helicobacter pylori izskaušana kuņģa vēža izraisītu nāves gadījumu skaitu varētu samazināt pat par 40%. Būtiski ir rast veidus, kā šo profilaksi realizēt praksē,” projekta nozīmību pamato tā zinātniskais vadītājs, LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja.

Projekta norisi programmas “ES – veselībai” ietvaros atbalsta Eiropas Savienība. Kopā ar projekta zinātnisko vadītāju prof. Mārci Leju to pārstāv arī LU KPMI pētniece, projekta zinātniskā koordinatore Danute Ražuka-Ebela, projektu administrē LU KPMI projektu koordinatore Madara Grīnšteine. Starp projekta TOGAS partnerorganizācijām ir Eiropas universitātes, pētniecības organizācijas, slimnīcas un medicīnas centri, pacientu un profesionālās organizācijas: Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (International Agency for Research on Cancer – IARC), Eiropas Gremošanas onkoloģijas biedrība (European Society of Digestive Oncology – ESDO), organizācija Gremošanas vēzis Eiropā (Digestive Cancers Europe – DiCE), Eiropas Helikobaktērijas un mikrobiotas izpētes grupa (European Helicobacter and Microbiota Study Group – EHMSG), Eiropas vēža organizācija (European Cancer Organization – E.C.O.), Slovēnijas Nacionālais Sabiedrības veselības institūts (The National Institute of Public Health – NIJZ, Slovēnija), Nantes universitātes slimnīca (Nantes University Hospital, Francija), ERASMUS Universitātes Medicīnas centrs (Erasmus University Medical Center, Nīderlande), Portugāles Onkoloģijas institūts Porto Francisco Gentil (Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Portugāle), Madrilēnas veselības dienests (The Madrilenian Health Service, Spānija), Biomedicīnas pētījumu fonds (Foundation for Biomedical Research, Spānija), Lietuvas Veselības zinātņu universitāte (Lithuanian University of Health Sciences, Lietuva), Iuliu Hațieganu Medicīnas un farmācijas universitāte (Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Rumānija), Vroclavas Medicīnas universitāte (Wroclaw Medical University, Polija), Zagrebas Universitātes slimnīcas centrs (University Hospital Centre Zagreb, Horvātija), Rijekas Klīniskais slimnīcas centrs (Clinical Hospital Centre Rijeka, Horvātija), Antverpenes Tomasa Mora Universitāte(Thomas More University – Antwerpen, Nīderlande), Sandifordas Bīkona Slimnīca (Beakon Hospital Sandyford, Īrija), Magdeburgas Otto-fon-Gērikas universitāte (Otto-von-Guericke University Magdeburg, Vācija), Marijas Sklodovskas-Kirī Onkoloģijas institūts (Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology, Polija).

Tāpat paredzēta intensīva sadarbība ar ES valstu ministriju pārstāvjiem un par skrīninga ieviešanu atbildīgajām institūcijām.

Paralēli, sadarbībā ar zinātniekiem Francijā un Slovēnijā, LU KPMI Latvijā realizē arī projektu “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu” (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) jeb saīsinājumā – EUROHELICAN. Projektā tiek izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. EUROHELICAN rezultāti papildinās projektu TOGAS, palīdzot attīstīt precīzu kuņģa vēža skrīninga ieviešanas metodiku.

Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2023. gada 30. martā

Aicinām sekot projekta TOGAS aizsākšanas tikšanās atklāšanai tiešsaistē

Tiešraides laiks - 9:30 - 10:30

Pasākuma laikā vaerēs vērot uzrunas no:

projekta zinātniskā vadītāja, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktora prof. Mārča Lejas;

Latvijas Universitātes prorektora Valda Segliņa;

Valsts prezidenta kancelejas pārstāvja, Valsts prezidenta padomnieka viedajās tehnoloģijās Rolanda Lappuķes;

Veselības ministrijas Valsts sekretāra p.i., valsts sekretāra vietnieces digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos Aigas Balodes;

Eiropas Komisijas politikas speciālista Domenico Fiorenza - par Eiropas Komisijas Vēža uzveikšanas plānu;

Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes prezidenta Walter Ricciardi.

2023. gada 28. martā
Preses konferencē tiešsaistē informēs par Latvijas zinātnieku vadītu vēža skrīninga attīstīšanu Eiropā
 
Ceturtdien, 30. martā plkst. 13:00 – 13:50 tiešsaistē Zoom Zoom platformā https://us06web.zoom.us/j/84445479540?pwd=WnV4UmxqSUdxQXRUSkxqOTN5YVZhUT09
aicinām pievienoties preses konferencē, kurā informēsim par Latvijas zinātnieku vadītu kuņģa vēža skrīninga attīstīšanu un ieviešanu Eiropas Savienībā. Projektu kuņģa vēža profilaksei visā ES vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI), sadarbojoties ar vairāk nekā 20 starptautiskiem partneriem.
 
Projekta “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā”, saīsinājumā TOGAS, ietvaros ar pilotpētījumu palīdzību tiks nodrošināta trūkstošo zināšanu bāze piemērotas kuņģa vēža profilakses sistēmas Eiropas Savienībā izveidei un pilnveidošanai. Projekta rezultāti palīdzēs ES valstu politikas veidotājiem iekļaut kuņģa vēža skrīningu savās veselības aprūpes prioritātēs, līdzsvarojot tā efektivitāti, turpmāko īstenojamību un procesu piemērošanu, ņemot vērā ar skrīninga ieviešanu saistītos blakusefektus.
 
Preses konferencē informāciju sniegs Veselības ministrijas Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītājs Valdis Miķelsons, Valsts prezidenta padomnieks viedo tehnoloģiju jautājumos Rolands Lappuķe un projekta zinātniskais vadītājs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors prof. Mārcis Leja. 
 

Preses konferencē būs iespēja uzzināt par:

  • Eiropas Savienības Vēža misijas procesu aktualitātēm, Latvijas ieguldījumu un ieguvumiem no ES Vēža misijas
  • Projekta TOGAS mērķiem, uzdevumiem un plānotajām norisēm
  • Projekta ieguvumiem un ietekmi uz Latvijas un ES iedzīvotājiem
 
Preses konferences ietvaros dalībnieki Zoom platformā atbildēs uz žurnālistu jautājumiem. Pēc preses konferences norises iesaistīto speciālistu komentārus būs iespējams saņemt tiešsaistē, klātienē vai rakstiski, par to individuāli vienojoties ar LU KPMI sabiedrisko attiecību speciālisti Amandu Boku (+371 26551248; amanda.boka@lu.lv).
 

Projekts ir saņēmis 11 337 063.81 EUR lielu finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health.

30. – 31. martā Latvijas Universitātē norisināsies projekta atklāšanas tikšanās, kurā slēgtās darba grupu sēdēs gan klātienē, gan attālināti tiksies visu projektā iesaistīto organizāciju pārstāvji.

30. martā plkst. 9:30 – 10:30 LU tiešsaistes kanālā Youtube https://www.youtube.com/live/qEnLZRNgxLs?si=EnSIkaIECMiOmarE ikvienam interesentam būs iespēja sekot līdzi projekta atklāšanai, kurā uzrunas teiks LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta, Latvijas Universitātes, projektu uzraugošā Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (DG SANTE), Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes, kā arī Veselības ministrijas pārstāvji. Atklāšanas pasākuma norise – angļu valodā.

 
Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252
 
2023. gada 21. martā

Līdz 7. maijam pieņem tēmu pieteikumus EHMSG konferencei 2023

Pieteikšanās un vairāk informācijas: mājaslapā www.ehmsg.org

Konference noritēs 2023. gada 7. - 9. septembrī Antverpenē, Beļģijā

2023. gada 16. martā

Institūta pētnieki piedalās skolēnu 47. zinātniski pētniecisko darbu konferencē

10. martā notika Pierīgas reģionālā skolēnu 47. zinātniski pētniecisko darbu konference. Kā eksperti un recenzenti datorzinātnes/informātikas un matemātikas sekcijā, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu pārstāvēja LU KPMI vadošie pētnieki Arnis Kiršners un Sergejs Paršutins.

Valsts ZPD konferences darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota starpdisciplināra vērtēšanas komisija. Komisija visās zinātnes nozaru grupās (dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, sociālās zinātnes) vērtēja skolēnu plakātus jeb posterus un tiem sekojošās diskusijas.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konference notiks 2023. gada 31. martā klātienē, Rīgas Tehniskajā universitātē. Uz valsts ZPD konferenci tiek izvirzīti skolēnu darbi, kuri 2.kārtā (reģiona konferencē) ieguvuši vismaz 100 punktus.

Zinātniskās pētniecības darbu konferenci organizē Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002

Vairāk informācijas: https://ej.uz/zpdkonference2023

2023. gada 9. martā

Latvijas vēža pacientu aprūpē gaidāmas pārmaiņas

Latvijas iedzīvotājus sagaida uzlabots vēža skrīnings, personalizētāka medicīna, uzlabota piekļuve mērķterapijai, paliatīvajai aprūpei, un plašākas pacientu iespējas. Īpašā Eiropas Savienības finansētā projektā pēc atbilstošas izpētes ir atrasta virkne risinājumu izaicinājumiem vēža slimnieku aprūpē Latvijā. 8. – 9. martā projektā iesaistītie starptautiskie eksperti savas rekomendācijas prezentēja Latvijas veselības nozarē iesaistītajiem. Ieviešot šīs rekomendācijas, gaidāma vēža sloga mazināšanās Latvijā – labāki izdzīvotības rādītāji un labāka dzīves kvalitāte.

Kopš 2022. gada sākuma Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC/WHO), Eiropas Vēža institūtu organizācijas (OECI) un Erasmus Universitātes Medicīnas centra (EMC) eksperti vairākkārt viesojušies Latvijā, lai izstrādātu īpaši Latvijai paredzētus rīcības plānus, stratēģiskos ceļvežus un praktiskus norādījumus par to, kā uzlabot dažādu vēža aprūpes elementu efektivitāti. Eiropas Komisija ir definējusi cīņu pret vēzi par savu galveno prioritāti veselības jomā. Uzlabojumus vēža jomā par prioritāti ir uzstādījusi arī Latvijas Veselības ministrija.

Projektu “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” Latvijā iniciējis un koordinē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI). Vadoties pēc projektā iesaistīto starptautisko ekspertu ieteikuma, tika izveidota projekta Pārraudzības komiteja (Steering Committee). Tās sastāvā veselības ministres Līgas Meņģelsones vadībā strādājuši vairāku iesaistīto ministriju – Veselības, Izglītības un zinātnes, Finanšu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un to pakļautības iestāžu, arī pacientu un citu institūciju pārstāvji. Tik daudzpusīga institucionālā iesaiste bijusi nepieciešama, jo visas šīs puses ir saistītas ar vēža aprūpes procesu uzlabošanu.

Projekta ekspertīze ir sadalīta trīs vienlīdz būtiskās jomās, kurās uzlabojumi ieviešami savstarpēji sasaistīti. Pirmkārt, Latvijā ir nepieciešams ieviest efektīvu populācijā balstītu vēža reģistru. Ar šī reģistra palīdzību tiek aprēķināti un analizēti dati, kas raksturo vēža slogu un palīdz pieņemt lēmumus saslimšanas kontrolei – noteikt prioritātes, resursu sadali un izvērtēt vēža pacientu aprūpes progresu. Reģistra izveidē un uzturēšanā jāievēro starptautiski standarti, kas ļauj iegūt rādītājus, kuri ir salīdzināmi starptautiskā līmenī. Būtisks priekšnoteikums labi funkcionējošam vēža reģistram ir medicīnas iestāžu un speciālistu, kuriem šie dati ir jāievada, pilnīga iesaiste, nodrošinot datu pilnvērtīgu ievadi. “Bez vēža reģistra ar vēža aprūpi saistītos procesus nav iespējams uzlabot – mēs gluži vienkārši nezinām, ko ir jāuzlabo. Tāpēc tieši laba reģistra izveide ir pirmais un būtiskākais solis visu turpmāko rekomendāciju ieviešanai,” skaidro projekta līdzpriekšsēdētājs Latvijā, LU KPMI direktors, prof. Mārcis Leja.

Prof. Mārcis Leja

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Otrkārt, Latvijā ir nepieciešams uzlabot vēža skrīninga efektivitāti. Iesaistītie starptautiskie eksperti norāda – pārdomāti organizēts vēža skrīninga ir izmaksu efektīvs. Arī šajā jomā nepieciešams nodrošināt sistemātisku, starptautiskiem standartiem atbilstošu skrīninga kvalitātes parametru reģistrāciju, turklāt tādā datu bāzē, kas ļautu šos datus sapludināt ar vēža reģistrā fiksētajiem. “Pateicoties Veselības ministrijas un tās pakļautības iestāžu – Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta – atsaucībai, jau šobrīd ir panākts būtisks progress šādas datu sistēmas plānošanā. Tagad mūsu uzdevums ir šādu reģistru izveidot un panākt, ka to izmanto visas iesaistītās organizācijas, pēc tam – sasniegt minimālos kvalitātes rādītājus, kas ir obligāts organizēta vēža skrīninga priekšnoteikums,” komentē prof. Mārcis Leja.

Treškārt, Latvijai ir jāveic mērķtiecīgi soļi ceļā uz Visaptveroša Vēža centra un Visaptveroša vēža tīkla izveidi, kas iekļautos arī attiecīgajā Eiropas Vēža centru tīklā. Šāds centrs būtu uz vispusīgu sadarbību orientēta institūcija, kurā pacienti varētu saņemt ne tikai augstākās kvalitātes vēža ārstniecību un aprūpi, bet kurā koncentrētos arī visu iesaistīto organizāciju – pētniecības institūtu, universitāšu, laboratoriju - vēža pētniecības un izglītības procesi. Paralēli šajā laikā uzsākts Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ceļš uz starptautiski akreditēta Vēža centra izveidi, un tas galarezultātā varētu kalpot par Visaptveroša Vēža centra kodolu. Savukārt Visaptveroša vēža tīkla izveide nozīmētu to, ka vienlīdz kvalitatīvu vēža ārstēšanu pacienti saņemtu ne tikai Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, bet arī Liepājā, Daugavpilī un citās Latvijas slimnīcās.

Andrē Karvalju

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Kā vienu no būtiskākajiem izaicinājumiem rekomendāciju ieviešanā Latvijā iesaistītie eksperti norāda pašlaik zemo organizāciju sadarbspēju, kas saistīta ar veselības datu pieejamību klīniskā līmenī. “Latvijā ir prasmīgi speciālisti. Pozitīvi vērtējama “zaļā koridora” sistēma, kurā simptomātiskie pacienti saņem ārstēšanu ārpus gaidīšanas rindas. Lai uzlabotu vēža aprūpes efektivitāti, ārkārtīgi būtiski ir uzlabot datu aprites sistēmu un integrēt visus izstrādāto rekomendāciju elementus. Lai projekta rezultāti būtu ilgtspējīgi, ir svarīga vietējo ieinteresēto pušu apņēmība. Mēs redzam, ka Latvijas politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji ir gatavi mūsu sagatavotās rekomendācijas ieviest praksē, tādēļ raugāmies uz pozitīvu turpmāko attīstību,” padarīto komentē projekta vadītājs Andrē Karvalju (Andre Carvalho, IARC/WHO).

Projekta gaitā, ekspertiem regulāri komunicējot ar Latvijas veselības nozares speciālistiem, ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešana praksē jau ir sākusies. Eiropas Komisija turpinās sekot rekomendāciju ieviešanas gaitai Latvijā.


 

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un ir veikts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM).

 


Saistītās ziņas:

27. februārī, 2023: Eksperti iepazīstinās ar rekomendācijām vēža aprūpes uzlabošanā

9. februārī, 2023: Medijos lasāma intervija ar ICCCS ekspertiem

19. janvārī, 2023: Noslēgumam tuvojas starptautisku ekspertu darbs pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicinšānas Latvijā

19. oktobrī, 2022: LU KPMI ierosināta projekta ietvaros Eiropas eksperti Rīgā strādā pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas

23. septembrī, 2022: Aizritējusi ICCCS projekta skrīninga grupas ekspertu vizīte Latvijā

7. jūlijā, 2022: Latvijas politikas veidotāji un speciālisti iepazīstināti ar pasaulē atzītu metodiku vēža skrīnga izmaksu-efektivitātes modelēšanā

2023. gada 3. martā

Aizsākas Ludzas GISTAR pētījumu centra darbība 

Foto: Ludzas pētījuma centra darbinieku apmācības

28. februārī durvis vēra GISTAR pētījuma centrs Ludzā. Līdz 2. martam tajā notika apmācības topošajiem Ludzas GISTAR pētījuma centra darbiniekiem. GISTAR dalībnieki tiks aicināti uz apsekošanu pētījuma etapa “GISTAR pētījuma dalībnieku kohortas dinamiskās kontroles izsekošanas pētījums (EUROHELICAN un TOGAS)” ietvaros.

1. martā Microsoft Teams vidē lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja GISTAR projekta zinātniskais vadītājs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, gastroeneterologs un Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja. Kā mācībspēki apmācībās klātienē piedalījās projekta jaunais zinātnieks Sergejs Paršutins, LU KPMI vecākā eksperte, GISTAR pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule, LU KPMI pētnieki Reinis Vangravs un Edgars Dauss.

Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma mājaslapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, GISTAR datu vadības sistēmu, pētījuma protokolu, pētījuma dalībnieku iekļaušanas kārtību un visu standartprocedūru apguve praksē.

3. martā Ludzas pētījuma centrā ir uzsākta pētījuma dalībnieku iekļaušana kohortas dinamiskās kontroles izsekošanas pētījuma (projektu EUROHELICAN un TOGAS) ietvaros.

Projekts “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu” jeb saīsinājumā EUROHELICAN ir ES programmas ES – veselībai (EU4Health) atbalstīts projekts. Tā ietvaros tiks izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Latvijā to vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilakstiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (Inernational Agency for Research on Cancer of the World Health Organizations - IARC/WHOFrancija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Vairāk par projektu EUROHELICAN - https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/petijumi-un-projekti/eurohelican

Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” jeb saīsinājumā TOGAS aizsāksies 2023. gada martā, un LU KPMI tajā ir vadošais partneris, sadarbojoties ar vairāk nekā 20 institūcijām visā Eiropā.


Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

2023. gada 27. februārī

Eksperti iepazīstinās ar rekomendācijām vēža pacientu aprūpes uzlabošanā

Publicitātes attēls: Saimons Obersts (OECI) tikšanās laikā ar Latvijas speciālistiem

Divas dienas, 8. un 9. martā, Latvijas Universitātes telpās notiks konference, kurā Latvijas veselības nozares speciālistiem, politiķiem, ierēdņiem un pacientu organizācijām vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošanas projekta starptautiskie eksperti prezentēs rekomendācijas vēža pacientu aprūpes uzlabošanai Latvijā.

„Tas būs savā ziņā vēsturisks pasākums,” rezumē viens no projekta priekšsēdētājiem, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, profesors Mārcis Leja. Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC/WHO), Eiropas Vēža institūtu organizācijas (OECI) un ERASMUS Universitātes Medicīnas centra (EMC) pārstāvji pēc Latvijā veiktās ekspertīzes iepazīstinās ar rekomendācijām, lai veidotu, uzlabotu un nodrošinātu vienlīdz kvalitatīvu un visiem pacientiem vienādi pieejamu vēža pacientu aprūpi visā Latvijā.

Ikviens interesents aicināts apmeklēt konferences publisko daļu 9.martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, plkst.9.00 – 12.30. Lai pieteiktos, interesenti aicināti reģistrēties: ej.uz/konference_9_marts Ikviens reģistrētais dalībnieks, kurš apmeklēs konferenci klātienē, saņems elektronisku apliecību par dalību.

(klikšķināt, lai skatītu lielāku)

Ekspertu ziņojums aptvers ļoti plašu jomu. Projekta ekspertīze ir sadalīta trijās daļās – vēža skrīnings, vēža reģistrs un visaptverošu vēža centru un vēža aprūpes tīkla izveide. Taču ziņojumā ir iekļautas arī rekomendācijas, kuras īstenojot, nākotnē labāk labāk sekmētos arī, piemēram, modernā diagnostika, molekulārie konsīliji un citi saistītie procesi.

Publicitātes attēls: Prof. Mārcis Leja

“Liela nozīme ir arī tam, ka darba grupās ir iesaistīti, mūsuprāt, pasaules labākie eksperti, kuriem ir atbilstoša pieredze, zināšanas un viedoklis. Šajā gadījumā tā būs iespēja apmainīties ar viedokļiem, turklāt ne tikai ar speciālistiem un ierēdņiem, bet arī sabiedrības un pacientu pārstāvjiem, kuri nav bijuši klāt projekta īstenošanas procesā,” uzsver Mārcis Leja.

Starp konferences viesiem no ekspertu puses klātesoši būs projekta vadītājs, Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras zinātnieks Andrē Karvalju (Andre Carvalho), Eiropas Vēža institūtu organizācijas kvalitātes un akreditācijas direktors Saimons Obersts (Simon Oberst) un Erasmus Universitātes Medicīnas centra profesore Īrisa Lansdorpa-Fohelāra (Iris Lansdorp-Vogelaar), kas ir eksperte vēža skrīninga izmaksu un efektivitātes modelēšanas jomā. Tāpat konferencē būs pārstāvēti projekta finansētāja – Eiropas komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (DG REFORM) - un Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvji.

„Īstenotais projekts ir unikāla IARC, EK, DG REFORM un Latvijas un Slovākijas Veselības ministriju partnerība, kuras mērķi saskan ir Eiropas Vēža uzveikšanas plānu nodrošināt piekļuvi kvalitatīvi un labi organizētam vēža skrīningam vairāk nekā 90% Eiropas iedzīvotāju,” projektu komentē tā vadītājs Andrē Karvalju.

Vadoties pēc starptautisko ekspertu ieteikuma, tika izveidota projekta Pārraudzības komiteja (Steering Committee), kuras sastāvā iesaistījās Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un to pakļautības iestāžu pārstāvji, kā arī pacientu un citu institūciju pārstāvji. Pārraudzības komiteju vada veselības ministre Līga Meņģelsone.

Projekta aktivitātes izvirzītas atbilstoši stratēģiskajiem Eiropas Komisijas dokumentiem 2021.-2027. gadam: EK Vēža uzveikšanas plānam (izstrādātas DG SANTE pārraudzībā) un EK Vēža misijas rekomendācijām (izstrādātas DG Research & Innovation pārraudzībā).

Starp īstenotā projekta prioritātēm ir Eiropas Vēža uzveikšanas plāna uzdevumi optimizēt esošās skrīninga programmas, kā arī attīstīt jaunas pieejas, veidot visaptverošus vēža centrus, kam jābūt savā starpā tīklotiem Eiropas līmenī, attīstīt visaptverošu vēža infrastruktūru un izveidot un attīstīt labi funkcionējošu vēža reģistru, kas 2022. gadā tika noteikta par Latvijas prioritāti.

Projekts “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia - ICCCS) Latvijā norisinās kopš 2022. gada sākuma pēc LU KPMI iniciatīvas. Projekta vadībā ir LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja un Valsts prezidenta padomnieks viedajās tehnoloģijās Rolands Lappuķe. Projekta vadības modeli apstiprināja Veselības un Finanšu ministrijas.

 


 

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un ir veikts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM).

 


Saistītās ziņas:

9. februārī, 2023: Medijos lasāma intervija ar ICCCS ekspertiem

19. janvārī, 2023: Noslēgumam tuvojas starptautisku ekspertu darbs pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicinšānas Latvijā

19. oktobrī, 2022: LU KPMI ierosināta projekta ietvaros Eiropas eksperti Rīgā strādā pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas

23. septembrī, 2022: Aizritējusi ICCCS projekta skrīninga grupas ekspertu vizīte Latvijā

7. jūlijā, 2022: Latvijas politikas veidotāji un speciālisti iepazīstināti ar pasaulē atzītu metodiku vēža skrīnga izmaksu-efektivitātes modelēšanā

2023. gada 28. februārī

Noritējis LU KPMI, GASTRO un RAKUS speciālistu tīklošanās pasākums

LU KPMI direktors, prof. Mārcis Leja iepazīstina ar institūta projektiem

GASTRO priekšsēdētājs Ivars Tolmanis iepazīstina ar centra aktivitātēm pētniecībā

28. februārī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Gremošanas slimību centru GASTRO un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem organizēja medicīnas darbinieku sadarbības un pētījumu veicināšanas pasākumu. Medicīnas nozares speciālisti tikās, lai dalītos ar aktualitātēm dažādos pētniecības projektos, tostarp LU KPMI pētnieki prezentēja:

projekta “Uz pacientiem, kuri pārdzīvojuši vēzi, orientēts aprūpes plāns, kas ir balstīts uz Lielo datu un Mākslīgā Intelekta tehnoloģijām” – PERSIST ("Patients-centered SurvivorShip care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies" – PERSIST) rezultātus,

projekta “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu” – EUROHELICAN (“Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication” – EUROHELICAN) norises,

ES programmas ERASMUS+ programmā atbalstīto projektu “Digitālās veselības pratība nākotnes slimnīcai” - Pragma-TIC (“Digital Health Literacy for the Hospital of the Future” – Pragma-TIC), kurā iesaistīti arī RAKUS speciālisti,

projekta "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" jaunumus,

kā arī citu institūta realizēto projektu norises.

LU KPMI pētniece Dina Bēma iepazīstina ar PERSIST projektu

PERSIST projekta zinātniskais vadītājs prof. Mārcis Leja un projekta pētniece Dina Bēma pasākuma dalībniekiem pastāstīja par izveidoto aplikāciju pacientu fizisko aktivitāšu un pašsajūtas monitorēšanai, kā arī dalījās ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.

Vairāk informācijas par projektu un tā rezultātiem pieejams: https://projectpersist.com 

Projekta rezultātu prezentācijas ieraksts tiešsaistē skatāms: https://projectpersist.com/we-persist-the-future-is-in-our-hands/

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406


Tieši šodien, 28.februārī, projekta EUROHELICAN ietvaros savu darbību uzsāk pirmais reģionālais pētījuma centrs Ludzā, uz kuru atkārtoti tiks aicināti tie pacienti, kuri jau ir piedalījušies GISTAR pētījumā. Centra darbību Ludzas slimnīcas speciāli nodalītās telpās nodrošinās divas kvalificētas medicīnas māsas. Jau pavisam drīz pēc māsu apmācībām GISTAR bijušie pacienti tiks aicināti atkārtoti bez maksas nodot analīzes to iekļaušanai GISTAR datu bāzē, kā arī pacienta veselības stāvokļa noteikšanai.

Par pētījumu GISTAR vairāk lasāms: www.gistar.eu

Vairāk informācijas par projektu EUROHELICAN pieejams: https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/petijumi-un-projekti/eurohelican

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.


Projektā Pragma-TIC pašlaik notiek aktīvs sagatavošanās darbs pētījuma uzsākšanai - apmācību programmas un materiālu izstrāde pacientu digitālo prasmju uzlabošanai ar mērķi paātrināt to iekļaušanos e-medicīnas sistēmā.

Vairāk par projektu lasāms: https://pragma-tic.eu/projet/

Projekts Pragma-TIC ,,Digitālās veselības pratība nākotnes slimnīcai” (granta līguma Nr. 21PCA0019 / 2021-1-BE01-KA220-ADU-000033677) tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas ERASMUS+


   

 

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

2023. gada 26. februārī

Pētījuma dalībniekus informē par projektā PERSIST projekta iegūtajiem rezultātiem

Publicitātes attēls: LU KPMI pētniece Dina Bēma pacientiem prezentē projekta PERSIST rezultātus

23. februārī noritējusi projekta „Uz pacientiem, kuri pārdzīvojuši vēzi, orientēts aprūpes plāns, kas ir balstīts uz Lielo datu un Mākslīgā Intelekta tehnoloģijām„ jeb saīsinājumā - PERSIST (“Patients-centered SurvivorShip care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies” - PERSIST) rezultātu prezentēšana pētījuma dalībniekiem Latvijā. 

Projekta, ko ar 5 miljonu eiro lielu finansējumu atbalstīja Eiropas Savienība, mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti pacientiem pēc vēža ārstēšanas, piedāvājot iespēju ārstiem efektīvi sekot līdzi pacienta veselības stāvoklim. Apvienojot lielo datu un mākslīgā intelekta iespējas, tika izstrādāts jauns vēža pacientu pēcaprūpes modelis, kurā izmantotas dažādas tehnoloģijas, tostarp prognozēšanas modeļi un lietotnes. Rezultātā prezentēti tehnoloģiski inovatīvi risinājumi, kas palīdzētu atklāt un prognozēt iespējamo slimības atkārtošanos jeb recidīvu pacientiem, kuri cietuši no kolorektālā jeb resnās un taisnās zarnas un krūts vēža.

Tikšanās laikā pacientiem tika sniegta informācija par kopējiem iegūtajiem datiem no pacientiem visu četru dalībvalstu - Beļģijas, Spānijas, Slovēnijas un Latvijas (Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca) slimnīcās. Kā atšķirīgs piemērs minēti Beļģijas pacienti, kuru fiziskā aktivitāte vidēji bija zemāka nekā pārējo valstu dalībniekiem, savukārt Latvijas pacienti aptaujās viszemāk novērtējuši pieredzi ar video dienasgrāmatu ierakstīšanu projektā izstrādātajā “mHealth” lietotnē. 

Eiropas projekts „Persist” aizsākās 2020. gadā. 13 partneru starpā kopā ar projekta vadošo partneri, tehnoloģiju uzņēmumu „Gradiant” (Spānija) un Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu darbojās: veselības programmatūru izstrādātājs „Serga un Deladus” (Spānija), Mariboras Universitātes Medicīniskais centrs (Slovēnija), Šveices Lietišķo zinātņu universitāte, kiberētikas uzņēmums „Cyberethics Lab” (Itālija), Ljēžas Universitātes slimnīca (Beļģija), uzņēmumi „Symptoma” (Autrija), „Rubynanomed” (Portugāle), „Emoda” (Turcija) un Nacionālā Pacientu organizācija (Bulgārija).

Latvijā projektu vadīja LU KPMI direktors, Rīgas Austrumu klīniskās universitāte slimnīcas Zinātnes daļas vadītājs prof. Mārcis Leja, piedaloties LU KPMI Biobanku ekspertei Ilona Aleksandravičai. Ar pacientiem strādāja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Onkoķirurģijas klīnikas Krūts ķirurģijas nodaļas ķirurģe Krista Arcimoviča un ķirurģe Anna Marija Ļeščinska. Projektu koordinēja LU KPMI pētniece Dina Bēma.

Vairāk informācijas: https://projectpersist.com 

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2023. gada 24. februārī

LU pētnieki un uzņēmums “Gradiant” piedāvā inovatīvus risinājumus vēža pacientiem pēc ārstēšanas periodā

Projekta pārstāvji tikšanās laikā

Trīs gadus ilgas pētniecības rezultātā Madridē, Spānijā, prezentēti tehnoloģiski inovatīvi risinājumi, kas palīdzētu atklāt un prognozēt iespējamo slimības atkārtošanos jeb recidīvu pacientiem, kuri cietuši no kolorektālā jeb resnās un tievās zarnas un krūts vēža. Nupat noslēgtajā starptautiskajā projektā „Uz pacientiem, kuri pārdzīvojuši vēzi, orientēts aprūpes plāns, kas ir balstīts uz Lielo datu un Mākslīgā Intelekta tehnoloģijām„ jeb saīsinājumā „Persist” bija iesaistīti 166 pacienti un 32 veselības speciālisti četrās Eiropas slimnīcās – Spānijā, Beļģijā, Slovēnijā un arī Latvijā, Latvijas Universitātes Klīniskās un un profilaktiskās medicīnas institūtam sadarbojoties ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Rezultātā tapis daudzpusīgs slimības recidīva prognozēšanas modelis, kas balstīts mākslīgajā intelektā.

Projekta rezultātu prezentācijas ieraksts tiešsaistē skatāms: https://projectpersist.com/we-persist-the-future-is-in-our-hands/

Projekta „Persist”, ko ar 5 miljonu eiro lielu finansējumu atbalstīja Eiropas Savienība, mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti pacientiem pēc vēža ārstēšanas, piedāvājot iespēju ārstiem efektīvi sekot līdzi pacienta veselības stāvoklim. Apvienojot lielo datu un mākslīgā intelekta iespējas, tika izstrādāts jauns vēža pacientu pēcaprūpes modelis, kurā izmantotas dažādas tehnoloģijas, tostarp prognozēšanas modeļi un lietotnes. Balstoties mākslīgajā intelektā katra pacienta datu iegūšanai un standartizēšanai, „Persist” speciālistu izstrādātā sistēma palīdz onkologiem vēža recidīvu agrīnā noteikšanā. Ar iegūto datu palīdzību ārsti var personalizēt terapeitisko stratēģiju un savlaicīgi reaģēt uz jebkādu risku pacientam. Projekta mērķis ir balstīts labākās novērošanas un iesaistīšanās stratēģijas atbalstīšanā, dodot pacientiem iespēju pašiem piedalīties savā aprūpē, tādējādi uzlabojot viņu emocionālo veselību, lai cīnītos pret bailēm no slimības atkārtošanās un no tā, ka tā primārajā aprūpē vai pēcpārbaudē var netikt atklāta agrīni.

Projektu vadīja Spānijas tehnoloģiju uzņēmums „Gradiant”, un tajā piedalījās 13 partneri no 10 Eiropas valstīm.  Latvijā projekts norisinājās, sadarbojoties Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtam un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoķirurģijas klīnikai. Projekta ietvaros Latvijā katrs no 46 dalībniekiem lietoja viedaproci un viedtālruni ar jaunizstrādātu lietotni „mHealth”. Ierīces palīdzēja ārstiem attālināti sekot līdzi dažādiem rādītājiem, kas liecināja par pacienta emocionālo un fizisko veselību. Sistēmā tika ietverti dati no katra pacienta medicīniskās vēstures un reāllaika dati, iekļaujot rādītājus par, piemēram, asinsspiedienu, sirdsdarbību, kā arī video, ko pacients ierakstīja, izmantojot mobilo aplikāciju. Iegūtie dati un mākslīgā intelekta sniegtās iespējas tika izmantotas turpmākajā inovatīvās veselības aprūpes atbalsta sistēmas izstrādē.

"Projekts „Persist” ir ļāvis mums labāk izprast vēža ārstēšanas sekas, kas ietekmē gan pašus vēža pacientus, gan veselības sistēmu un ārstniecības personas kopumā. Projekts ir pierādījis, ka ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību var attīstīt uz pacientu orientētus veselības aprūpes modeļus. Šāda pieeja dod pacientiem iespēju aktīvāk piedalīties ārstniecības procesā, bet ārstiem - labāk uzraudzīt un noteikt personalizētu klīnisko stratēģiju katram vēža slimniekam,” skaidro Alberto Sančess (Alberto Sánchez), uzņēmuma “Gradiant” E-veselības speciālists un projekta koordinators. Latvijā projektu vadīja LU KPMI direktors, Rīgas Austrumu klīniskās universitāte slimnīcas Zinātnes daļas vadītājs prof. Mārcis Leja, piedaloties LU KPMI Biobanku ekspertei Ilona Aleksandravičai. Ar pacientiem strādāja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Onkoķirurģijas klīnikas Krūts ķirurģijas nodaļas ķirurģe Krista Arcimoviča un ķirurģe Anna Marija Ļeščinska. Projektu koordinēja LU KPMI pētniece Dina Bēma.

Eiropas projekts „Persist” aizsākās 2020. gadā. 13 partneru starpā kopā ar projekta vadošo partneri, tehnoloģiju uzņēmumu „Gradiant” (Spānija) un Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu darbojās: veselības programmatūru izstrādātājs „Serga un Deladus” (Spānija), Mariboras Universitātes Medicīniskais centrs (Slovēnija), Šveices Lietišķo zinātņu universitāte, kiberētikas uzņēmums „Cyberethics Lab” (Itālija), Ljēžas Universitātes slimnīca (Beļģija), uzņēmumi „Symptoma” (Autrija), „Rubynanomed” (Portugāle), „Emoda” (Turcija) un Nacionālā Pacientu organizācija (Bulgārija).

Vairāk informācijas: https://projectpersist.com 

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2023. gada 22. februārī

Aicinājums pieteikt stenda referātus V Pasauls latviešu zinātnieku kongresam

 

V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa "Zinātne Latvijai" ietvaros Latvijas un latviešu izcelsmes ārvalstīs studējošie vai strādājošie zinātnieki, doktoranti un studenti aicināti pieteikt prezentēšanai kongresā savus stenda referātus. Kongress norisināsies Rīgā 2023. gada 27. - 29. jūnijā.

Pieteikumus var iesniegt latviešu un angļu vai tikai angļu valodā līdz 2023. gada 31. martam “Zinātne Latvijai” kongresa mājaslapā www.zinatneskongress.lv

Pieteikuma forma https://www.zinatneskongress.lv/stenda-referati

2023. gada 17. februārī

Ar atklāšanas tikšanos Haifā aizsācies ar plaušu vēža pētniecību saistīts projekts LUCIA

Publicitātes foto

Februāra ieskaņā Izraēlā, Haifā, piedaloties sešdesmit starptautiskiem ekspertiem, notika jauna projekta - „Ar plaušu vēzi saistīto riska faktoru un to ietekmes izpratne” (Understanding Lung Cancer related risk factors and their Impact) jeb saīsinājumā LUCIA – atklāšanas tikšanās. Projekts notiek Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammas „Pētniecības un inovācijas darbības Vēža misijas īstenošanai” ietvaros. Tā norisi vada Izraēlas Tehnoloģiju intsitūts Technion, un projekta norisi Latvijā pārstāv Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.

Projekta mērķis ir uzlabot plaušu vēža agrīnu diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, īpašu uzmanību pievēršot retāk sastopamiem plaušu vēža paveidiem. Konsorcija darba rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas agrīnas diagnostikas programmai un metodes efektīvai plaušu vēža novēršanai.

Plaušu vēzis uzskatāms par nāvējošāko no vēža saslimšanām - pasaulē ar to kāds mirst ik 30 sekundes. Vidējā 5 gadu dzīvildzes prognoze plaušu vēža pacientiem pašlaik ir 17% vīriešu un 24% sieviešu. Lai gan par vienu no būtiskākajiem plaušu vēža attīstības faktoriem tiek uzskatīta smēķēšana, tas bieži skar arī nesmēķētājus. Attiecīgi projektā iesaistītās organizācijas strādās pie visu riska faktoru idetificēšanas un jaunu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu attīstīšanas.

“Projekts LUCIA tiek aizsākts īstajā laikā un ar īstajiem partneriem,” atklāšanas tikšanās laikā norādīja Technion pārstāvis, projekta vadītājs prof. Hossam Haick. “Mums ir paveicies ar prasmīgiem un daudzpusīgiem partneriem. Nākošo četru gadu laikā, ar multidisicplināru pieeju, mēs pilnviedosim izpratni par plaušu vēzi un attīstīsim tā profilakses, diagnostikas un ārstēšanas metodes. Mēs koncentrēsimies ne tikai uz medicīnisku pieeju, bet arī sadarbosimies ar juridisko un ētisko jautājumu speciālistiem, lai projektā sasniegtos rezultātus varētu izmantot kopējā sabiedrības ieguvuma veicināšanā.”
Projekts ir saņēmis 14,6 miljonu lielu finansējumu. Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammā „Pētniecības un inovācijas darbības Vēža misijas īstenošanai” tiek atbalstīta starptautiska sadarbība, kurā tiek attīstīti praktiski tehnoloģiski risinājumi mūsdienu izaicinājumu pārvarēšanai. LUCIA konsorcijā strādā 22 partneri, kas, identificējot plaušu vēža riska faktorus, koncentrējas uz trīs aspektiem: personīgie riska faktori, kas ietver cilvēka pakļaušanu ķīmisko piesārņotāju iedarbībai, kā arī uzvedības un dzīvesveida faktori; ārējie riska faktori, piemēram, pilsētvide, apbūvēta un transporta vide, dabas un zaļās zonas, sociālie aspekti un klimats; bioloģiskās reakcijas uz personīgajiem un ārējiem riska faktoriem, tostarp ģenētikas, epigenētikas, vielmaiņas un novecošanas izmaiņām.

Uzsākot darbu, LUCIA eksperti strādā pie molekulāro mehānismu izpētes, saistīto datu un to krājumu identificēšanas un analizēšanas, un citiem sagatavošanās darbiem. Latvijā projektu realizē LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta zinātnieki institūta vardošā pētnieka un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģijas galvenā speciālista prof. Alvila Krama zinātniskā vadībā. 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101096473

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka Eiropas Savienības nostāju. Nedz Eiropas Savienība, nedz finansējumu piešķirošā iestāde par tiem nav atbildīgi.

2023. gada 15. februārī

GISTAR pētījumā iekļauto dalībnieku skaits sasniedzis 11 000

LU KPMI realizētajā GISTAR pētījumā iekļauto dalībnieku skaits sasniedzis 11 000. Pašlaik pētījums turpinās Liepājā, kur piedalījušies jau vairāk nekā 630 dalībnieku.

Sakām paldies ikvienam dalībniekam, kas jau ir iesaistījies mūsu pētījumā, kā arī gaidām jaunos interesentus, kas vēlas iesaistīties GISTAR norisē Liepājā.

GISTAR pētījums tiek realizēts gremošanas slimību agrīnai diagnostikai, kur ir iespēja veikt bezmaksas pārbaudes kuņģa - zarnu trakta saslimšanām iedzīvotājiem vecumā 40-64 gadiem. Jau iepriekš vēstīts, ka pētījums, kas veikts sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu, pierāda - katram ceturtajam Liepājas reģiona iedzīvotājam rūpīgi jāseko sava gremošanas trakta veselībai.

2023. gada 9. februārī

Latvijas medijos lasāma plaša intervija ar projekta ICCCS ekspertiem

Pērn rudenī un arī 2023. gada janvāra beigās, brīdi pirms Pasaules pretvēža dienas 4. februārī, vizītē Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā bija ieradušies Eiropas Vēža institūtu organizācijas (OECI) un Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) pārstāvji, lai sniegtu ekspertīzi par nacionāla mēroga vēža reģistru, skrīningu, kā arī virzību uz visaptverošu vēža centru un visaptverošu vēža aprūpes tīklu Latvijā, kas sekmētu vienlīdzīgas iespējas pacientiem.

Savukārt 8. un 9.martā īpašā konferencē Latvijas veselības politikas veidotājiem prezentēs īpaši Latvijai piemērotas stratēģiskās rekomendācijas, kā uzlabot vēža aprūpes koordināciju un skrīningu, sekmējot vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem Latvijā.

Projekta gaitu Latvijā aprakstīja Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras vecākais zinātnieks Andrē Karvalju (Andre Carvalho), kura galvenās intereses ir strādāt pie zinātnes ieviešanas un kapacitātes palielināšanas kā instrumentiem, lai uzlabotu vēža kontroli un kvalitātes nodrošināšanu. Viņam pievienojās kolēģe, IARC sabiedrības veselības speciāliste Nadja Dimitrova (Nadya Dimitrova). Tāpat to komentēja Eiropas Vēža institūtu organizācijas kvalitātes un akreditācijas direktors Saimons Obersts (Simon Oberst), kurš sniedza ieskatu vēža apkarošanas iespējās. Viņš arī vada OECI zinātnisko iesaistīšanos vairākos ES projektos. Viņam pievienojās kolēģe, OECI akreditācijas un sertificēšanas vadītāja Harieta Blauvgersa (Harriët Blaauwgeers).

Starptautiskie eksperti Andrē Kavarlju un Siamons Obersts komentē Eiropas Savienības Reformu ģenerāldirektorāta finansētā projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (saīsināti no angļu valodas –ICCCS) gaitu.

Saistītās ziņas:

19. janvārī, 2023: Noslēgumam tuvojas starptautisku ekspertu darbs pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicinšānas Latvijā

19. oktobrī, 2022: LU KPMI ierosināta projekta ietvaros Eiropas eksperti Rīgā strādā pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas

23. septembrī, 2022: Aizritējusi ICCCS projekta skrīninga grupas ekspertu vizīte Latvijā

7. jūlijā, 2022: Latvijas politikas veidotāji un speciālisti iepazīstināti ar pasaulē atzītu metodiku vēža skrīnga izmaksu-efektivitātes modelēšanā

2023. gada 4. februārī

Tiek atzīmēta Pasaules vēža diena

Ik gadus 4. februārī tiek atzīmēta Pasaules vēža diena.

Mūsu kopīgā darba uzdevums ir veidot izglītības sistēmu un rosināt individuālu, kolektīvu un politisku rīcību, veidojot pasauli, kurā tiek novērsti miljoniem novēršamu vēža izraisītu nāves gadījumu. Dzīvību glābjošai vēža profilaksei, diagnostikai, ārstēšanai un aprūpei ir jābūt vienlīdz pieejamai visiem pasaules iedzīvotājiem – neatkarīgi no tā, kas esam un kur dzīvojam.

Lai gan mūsdienās vēža profilakse, diagnostika, ārstēšana un aprūpe pašlaik piedzīvo īpaši strauju attīstību un arvien jaunus sasniegumus, joprojām daudzi no mums, kam nepieciešama vēža aprūpe, ik uz soļa nākas saskarties ar šķēršļiem. Ienākumu līmenis, izglītība, ģeogrāfiskā atrašanās vieta un diskriminācija etniskās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas, vecuma, invaliditātes un dzīvesveida dēļ ir tikai daži no faktoriem, kas var negatīvi ietekmēt vēža aprūpes pieejamību.

Šogad Pasaules vēža dienas tēma ir aprūpes pieejamības veicināšana. Šodien mēs atzīmējam daudzos līdzšinējos sasniegumus, kas lielai daļai sabiedrības jau snieguši pieejamību vēža profilaksei, diagnostikai, ārstēšanai un aprūpei.

Šo dienu mēs atzīmējam arī kopā ar mūsu realizētā projekta Persist partneriem – atgādinot, ka līdzvērtīgas iespējas ir pelnījis ikviens.

Tas ir mūsu ikdienas darbs - projekta PERSIST H2020 mērķis ir uzlabot krūts un kolorektālā vēža slimnieku veselības rezultātus un dzīves kvalitāti. Mēs izstrādājam novatoriskus rīkus, kuru pamatā ir lielie dati un uzlabota datu analītika, kas palīdz ārstiem ikdienas darbā. Ar šo rīku palīdzību būs iespējams labāk sekot pacientu veselības stāvoklim un izstrādāt personalizētus pacientu aprūpes plānus.

Vairāk informācijas: https://projectpersist.com 

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

Saistītās ziņas:

28. novembrī, 2022:  Notiks PERSIST vebinārs par tehniskajiem risinājumiem

24. oktobrī, 2022: Projektā PERSIST - īpašs pasākums un partneri tiekas, lai pārrunātu klīniskā pētījuma noslēguma fāzes gaitu

9. oktobrī, 2022: KPMI kopā ar PERSIST partneriem aicina piedalīties pasākumā tiešsaistē un klātienē

6. jūlijā, 2022: LU KPMI pārstāves piedalījušās projekta PERSIST partneru sanāksmē Šveicē

2023. gada 31. janvārī

Informācija medijiem

Katram ceturtajam liepājniekam rūpīgi jāseko sava gremošanas trakta veselībai

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) un Liepājas Reģionālās slimnīcas Liepājā veiktais pētījums GISTAR pierāda - katram ceturtajam Liepājas reģiona iedzīvotājam būtu rūpīgi jāseko līdzi sava gremošanas trakta veselībai. No 584 iedzīvotājiem, kas līdz šim piedalījušies pētījumā, 119 atklāta kuņģī mītošā un kuņģa vēža attīstību veicinošā baktērija H.pylori. Šādos gadījumos pētījuma dalībniekiem tiek nozīmēta minētās baktērijas izskaušanas jeb eradikācijas terapija. Tiem pētījuma dalībniekiem, kam tiek konstatētas novirzes no normas asins vai fēču paraugos, kādi bijuši vēl 30 gadījumi, tiek nozīmēti papildus izmeklējumi – augšējā endoskopija vai kolonoskopija.

Jau vēstīts, ka gremošanas sistēmas vēža statistika kā Latvijā, tā Eiropā un visā pasaulē ik gadu pieaug. Katrs ceturtais jaunatklātais vēzis attīstās gremošanas traktā. Gastrointestinālie audzēji ierindojas trešajā vietā vēža dēļ mirušo skaitā. Kolorektālais (resnās un taisnās zarnas) vēzis un kuņģa vēzis ir visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji. Kolorektālo vēzi Latvijā diagnosticē ap 1100 cilvēkiem gadā. Ik gadus no tā mirst ap 700 cilvēkiem. Ar kuņģa vēzi Latvijā ik gadus saslimst 500 - 600 iedzīvotāju, kas, salīdzinot ar Eiropas Savienības valstu rādītājiem, ir viens no visaugstākajiem pret iedzīvotāju skaitu. Pētījumā GISTAR iesaistītie zinātnieki atgādina: savlaicīga ļaundabīgo audzēju atklāšana ļauj veiksmīgi ārstēties, ka arī būtiski palielina pacientu dzīvildzi.

GISTAR ir zinātnisks pētījums, kura nolūks ir veicināt kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanos. Reģionālajos pētījumu centros, tostarp Liepājas pētījumu centrā, tiek veikta 40 - 64 gadus vecu iedzīvotāju bezmaksas gremošanas trakta pārbaudes (skrīnings) ar nolūku attīstīt skrīninga metodes pēc iespējas agrīnai saslimšanas diagnostikai. Iegūtie dati palīdz uzlabot gremošanas sistēmas audzēju sistemātiskas izpētes procesu efektivitāti. Savukārt pētījuma dalībniekiem ir iespējas bez maksas pārbaudīt sava gremošanas trakta veselību. Gadījumā, ja pārbaužu rezultāti liecina par paaugstinātu vēždraudes risku, pētījuma dalībniekiem tiek nozīmēta kuņģa vēža attīstību veicinošās baktērijas H.pylori eradikācijas terpaija vai papildu izmeklējumi.

Papildus tam Liepājas pētījumu centrā pētījuma dalībnieki veic īpašu izelpas mērījumu hibrīda izelpas analizatorā – projekta HYCOR ietvaros. Šīs aktivitātes mērķis ir izstrādāt matemātisku modeli kolorektālā vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai. Lai gan šobrīd ar šo iekārtu nav iespējams noteikt precīzu saslimšanas diagnozi, šobrīd ar to palīdzību tiek attīstīta jauna medicīniskā tehnoloģija - potenciāli jauns kolorektālā vēža skrīnings.

Arī pašlaik Liepājas un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji 40 – 64 gadu vecumā aicināti pārbaudīt gremošanas trakta veselību. Bezmaksas veselības pārbaudes notiek Liepājā, Jūrmalas ielā 23, katru darba dienu no 7:00 – 13:00. Vairāk informācijas par pārbaužu norisi pieejama pētījuma mājaslapā www.gistar.eu, pieteikšanās pa tālruni - 25679868

   

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

2023. gada 26. janvārī

Darbu sāk starptautiska Veselības datu inovācijas padome

Pēc iepriekšēja sagatavošanās posma 2023. gada 25. janvārī virtuālas sanāksmes formātā tika uzsākta starptautiskas Veselības datu inovācijas padomes darbība. Padome ir neformāla organizācija, kas apvieno mediķus un datu speciālistus, tāpat arī juristus un ētikas ekspertus.

Padomē Latviju pārstāv Valsts prezidenta padomnieks viedajās tehnoloģijās Rolands Lappuķe un Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas instiūta (LU KPMI) direktors Mārcis Leja.

Sanāksmē tika aktualizēti problēmjautājumi datu apmaiņas un sekundārās izmantošanas jomās. Dalībnieki nolēma apkopot jautājumus, kas kavē pētniecības attīstību dažādās ES valstīs. Plaši tika pārrunāta datu pilotprojekta nepieciešamība, kā pozitīvu piemēru akcentējot Latvijas virzīto GAIA-X projektu.

2023. gada 24. janvārī

Publicēts jauns zinātniskais raksts par gaistošo biomarķieru izmantošanu kuņģa vēža diagnostikā

© Foto: Book publishing photo created by Racool_studio - www.freepik.com

Žurnālā “Diagnostics” jauns publicēts raksts par gaistošo biomarķieru izmantošanu kuņģa vēža diagnostikā:

Identification of Key Volatile Organic Compounds Released by Gastric Tissues as Potential Non-Invasive Biomarkers for Gastric Cancer

Publikācijā secināts, ka visdaudzsološākais biomarķeru kandidāts kuņģa vēža noteikšanai ir piridīns. Atšķirības gaistošo marķieru spektrā var izskaidrot ar vēzi saistītām izmaiņām atsevišķu fermentu aktivitātē vai vielmaiņas reakcijās. Šī pētījuma rezultāti apstiprina, ka kuņģa vēzis ietekmē ķīmisko pirkstu nospiedumu, ko veido gaistošās vielas kuņģa audos.

Raksta autori ir Pawel Mochalski, kopā ar Daria Ślefarska-Wolak pārstāvot Kelces Jana Kočanocka Universitātes Ķīmijas institūtu (Jan Kochanowski University of Kielce Institute of Chemistry), Insbrukas universitātes Elpošanas pētījumu insitūtu (University of Innsbruck Insitute of Breath Research), Mārcis Leja, pārstāvot Gremošanas slimību centru GASTRO un kopā ar Lindu Mežmali arī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Tāpat publikāciju gatavojuši Veronika Patsko no Ukrainas Nacionālā Vēža insitūtuta (National Cancer Institute of Ukraine), Clemens Ager un Chris A. Mayhew, pārstāvot Insbrukas universitātes Elpošanas pētījumu institūtu, Agnieszka Królicka no AGH Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Zinātnes un keramikas materiālu nodaļas Būvmateriālu tehnoloģiju nodaļas (AGH University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics Department of Building Materials Technology), un Gidi Shani un Hossam Haick no Izraēlas Tehnoloģiju intsitūta Technion Rasela Berija Nanotehnoloģiju institūta Ķīmiskās inženierijas nodaļas (Technicon—Israel Institute of Technology Russel Berrie Nanotechnology Institute Department of Chemical Engineering).

Raksts brīvpieejā lasāms: https://www.mdpi.com/2075-4418/13/3/335

2023. gada 19. janvārī

Noslēgumam tuvojas starptautisku ekspertu darbs pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas Latvijā

Publicitātes foto no iepriekšējās OECI ekspertu vizītes 2022. g. oktobrī RAKUS

Janvāra otrajā pusē Latvijā atkārtoti tikās Eiropas Vēža institūtu organizācijas (Organisation of European Cancer Institutes - OECI) pārstāvji. Šī bija jau trešā un noslēdzošā ekspertu vizīte, kurā viņi turpināja darbu, kas saistīts ar visaptveroša vēža centra un visaptverošu vēža aprūpes tīkla izveidošanu un akreditāciju Latvijā. Martā OECI eksperti Latvijas veselības politikas veidotājiem un citiem iesaistītajiem - ārstiem, pacientu organizācijām, pētniekiem u.c. - prezentēs īpaši Latvijai izstrādātas stratēģiskās rekomendācijas, kā uzlabot vēža aprūpes koordināciju, reģistru un skrīningu.

Projekts “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS) Latvijā norisinās kopš 2022. gada sākuma pēc Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta iniciatīvas. Projekta mērķis Latvijā ir sekmēt vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem, un tā ekspertīze ir sadalīta trijās jomās –  vēža skrīnings, vēža reģistrs un visaptverošu vēža centru un vēža aprūpes tīkla izveide. Tas Latvijā notiek ar Eiropas Savienības Reformu ģenerāldirektorāta (DG REFORM) atbalstu.

“Izceļot galveno šajā projektā, jāatzīmē, ka Latvijā nepieciešams uzlabot vēža ārstēšanas un skrīningu datu reģistrēšanu un šo datu plūsmu, to integrāciju pārējā veselības sistēmā. Otra dimensija, pie kuras ir jāstrādā – vēža ārstēšanas sistēmā jāiekļaujas arī pētniecībai,” līdzšinējos ekspertu secinājumus iezīmē projekta līdzpriekšsēdētājs, Valsts prezidenta padomnieks viedajās tehnoloģijās Rolands Lappuķe. “Būtiski, ka savā darbībā cīņā pret vēzi valdība varēs balstīties šī projekta starptautisko ekspertu analīzē un rekomendācijās.”

Tikšanās laikā 17. janvārī ar Latvijas slimnīcu un Starptautiskās Vēža Izpētes Aģentūras (International Agency for Research on Cancer - IARC) pārstāvjiem OECI eksperti - prof. Simons Obersts (Simon Oberst),  prof. Mefa Nilberte (Mef Nilbert) un projekta koordinatore Harrieta Blauvgēra (Harriet Blaauwgeers) - diskutēja par tādiem būtiskiem aspektiem kā iespēju izveidot visas nepieciešamās organizatoriskās struktūras, vēža ārstēšanas tīklu Latvijā, profesionālo kvalifikāciju, pacientu ceļiem un ārstēšanas vadlīnijām, kvalitātes kritērijiem, to kontroli un uzraudzību, ģenētiku onkoloģijā, multidisciplinārajām vienībām, pacientu atbalstu un izglītošanu, rehabilitāciju un paliatīvo aprūpi.

Nākamajā dienā OECI eksperti tikās ar Zāļu Valsts aģentūras un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, un veselības ministri Līgu Meņģelsoni, kas pārņēmusi projekta Pārraudzības komitejas priekšsēdētājas pienākumus no iepriekšējā veselības ministra Daniela Pavļuta. Pārraudzības komitejas sastāvā iesaistās arī citu atbildīgo ministriju - Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas un to pakļautības iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvētas pacientu u.c. institūcijas, piemēram, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā. Ekspertu vizīte noslēdzās ar tikšanos ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdi.

Šo vizīšu rezultātā projekta starptautisko ekspertu grupa izstrādās un šī gada martā Latvijas veselības politikas veidotājiem prezentēs īpaši Latvijai piemērotas stratēģiskās rekomendācijas, kā uzlabot vēža aprūpes koordināciju un skrīningu, sekmējot vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem Latvijā.

 

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un ir veikts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM).

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas nostāju. Nedz Eiropas Savienība, nedz finansējumu piešķirošā iestāde par tiem nav atbildīgi.

Saistītās ziņas:

9. februārī, 2023: Latvijas medijos lasāma plaša intervija ar projekta ICCS ekspertiem

19. oktobrī, 2022: LU KPMI ierosināta projekta ietvaros Eiropas eksperti Rīgā strādā pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas

23. septembrī, 2022: Aizritējusi ICCCS projekta skrīninga grupas ekspertu vizīte Latvijā

7. jūlijā, 2022: Latvijas politikas veidotāji un speciālisti iepazīstināti ar pasaulē atzītu metodiku vēža skrīnga izmaksu-efektivitātes modelēšanā

2023. gada 17. janvārī

LU KPMI piedalās nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformas izveidošanā

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Ar atklāšanas sanāksmi Latvijas Organiskās sintēzes institūtā 2023. gada 10. janvārī sācies darbs valsts pētījumu programmas Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programmas (IF – NPP) projektā “Valsts pētījumu projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā”. Uzsāktā projekta mērķis ir izveidot nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformu sabiedrības veselības problēmu risināšanai, un tajā piedalīsies arī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas insitūts.

Programmas IF – NPP, kas norisinās pateicoties Ekonomikas ministrijas atbalstam 5,7 miljonu eiro vērtībā, virsmērķis ir jaunu zināšanu, kā arī produktu un tehnoloģiju risinājumu attīstība ilgtermiņā Latvijā biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, farmācijas, kā arī fotonikas un viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomās. Jaunizveidotās platformas uzdevums būs terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus.

Projekts norisināsies divus gadus. To laikā, realizējot septiņus pētniecības pilotprojektus, tiks attīstīta sadarbība projekta partneru starpā. Katrs no pilotprojektiem paredz vairāku platformas partneru līdzdalību, un kopā tie aptver ļoti plašu sabiedrības veselības izaicinājumu spektru. LU KPMI, sadarbojoties ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, ar pacientu iekļaušanu un biobankā uzkrātajiem materiāliem iesaistīsies divos pilotprojektos – attīstot vēža diagnostikas un ārstēšanas metodes un lielajos datos balstītus precīzijas medicīnas risinājumus.

Platformas dalībnieki ir Latvijas spēcīgākās medicīnas jomas pētniecības organizācijas: projektu vada Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), un līdzās Latvijas Universitātei tajā piedalās arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

2023. gada 16. janvārī

LU KPMI starptautiskā projektā attīstīs uz mākslīgo intelektu (MI) balstītu diagnosikas asistentu kuņģa iekaisumu noteikšanai

Publicitātes foto

12. – 13. janvārī Valensijā, Spānijā, aizsākusies starptautiska daudzcentru projekta realizēšana. Lai palīdzētu pētniekiem, ārstniecības personām un pacientiem izprast, diagnosticēt un ārstēt biežos kuņģa vēža izraisītājus - hroniskus kuņģa iekaisumus, projektā “AIDA” tiks attīstīts uz mākslīgo intelektu (MI) balstīts diagnosikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai.

Projekts, kas aizsākās ar dalībnieku pilnsapulci, norisināsies četru gadu garumā. Tā realizēšanai nepieciešamo finansējumu vairāk nekā 7 miljonu apmērā nodrošinas Eiropas un Lielbritānijas atbalsta programmas.

“Uz mākslīgo intelektu (MI) balstīts diagnosikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai” jeb saīsinājumā – “AIDA” norisi koordinē INCLIVA Biomedicīnas pētījumu institūts Spānijā. Projekta konsorcijā darbojas 15 partneri no astoņām Eiropas valstīm, tostarp Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. Konsorcijs pulcē multidisciplināru Eiropas mēroga kuņģa veselības ekspertu - epidemiologu, imunologu, onkologu, patologu un gastroenterologu - komandu, un bioinformātikas, mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās, datu pārvaldes un privātuma ekspertus, sabiedriskās administrācijas un pacientu tiesību pārstāvjus.

Kuņģa vēzis ir piektais izplatītākais un trešais nāvējošākais vēža veids, neatkarīgi no dzimuma. Tas skar vairāk nekā miljonu cilvēku, un ar kuņģa vēzi mirst 783 000 cilvēku gadā. Izdzīvošanas prognoze pacientiem ar augstu kuņģa vēža attīstības stadiju ir vien 12 mēneši.

Neskatoties uz pašreizējo daudzveidīgo pieeju ārstēšanai, tostarp ķirurģiju, ķīmijterapiju un staru terapiju, kuru mērķis ir audzēja lokāla kontrole un tā izplatīšanās samazināšana, kuņģa vēža ārstēšanas iespējas joprojām ir ierobežotas. Ir nepieciešams uzlabot primāro un sekundāro kuņģa vēža profilaksi.

Lielākajā daļā gadījumu kuņģa vēzis tiek atklāts jau vēlīnā tā attīstības stadijā. Riska grupu identificēšana jau pirmssimptomātiskā stadijā būtiski uzlabotu šo personu slimības prognozi. Lai gan par kuņģa vēža attīstības riskiem ir pieejams liels datu apjoms, nevienu no šiem riskiem ar vispārīgiem datiem apliecināt nevar. Šo datu kombinēšana un korelēšana piedāvās daudz skaidrāku ainu.

Projekts “AIDA” - “Uz mākslīgo intelektu (MI) balstīts diagnosikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai”

Projekta “AIDA” mērķis ir radīt uz mākslīgo intelektu (MI) balstītu instrumentu, kas ārstniecības personām palīdzētu diagnosticēt pirmsvēža iekaisumus, nodrošināt personalizētu medicīnisko uzraudzību, rekomendēt veidus, kā novērot pacienta veselības stāvokli, un izvēlēties ārstēšanu. Projektā “AIDA”, atbilstoši Eiropas datu aizsardzības likumam, tiks apkopoti pētniecības un inovāciju centru, klīniskos partneru, citu nozares pārstāvju un pacientu dati no dažādiem sektoriem.

“AIDA” ir viens no 13 projektiem, kas pēc rūpīga izvērtējuma saņēmis finansējumu Eiropas Savienības galvenās pētniecības un inovācijas finansēšanas programmas “Apvārsnis Eiropa” jeb ‘Horizon Europe’ projektu uzsaukumā HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01. Veselības nozarei veltītajā apakšprogrammā 'Staying healthy' bija pieteikti kopumā 72 projekti.

 

Finansē Eiropas Savienība (dotācijas līgums Nr. 101095359) un atbalsta UK Reasearch and Innovation (dotācijas līgums Nr. 10058099). Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2023. gada 11. janvārī
Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference tēzes pieņems līdz 22. janvārim
Pēc konferences dalībnieku lūguma par nedēļu pagarināts tēžu iesniegšanas termiņš Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei LU 81. zinātniskās konferences ietvarā. Tēzes gaidītas līdz 22. janvārim.
81. Starptautiskā zinātniskās medicīnas konference noritēs 2023. gada 24.-25. martā, tiešsaistē.
 
Vairāk par konferenci lasāms un tēzes iesniedzamas: conferences.lu.lv/e/medicine2023
Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI